INDEKS TEMATYCZNY

materializm dialektyczny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozofia zasad wariacyjnych. [Rec. Razumowskij, Oleg S. Ekstremalnyje zakonomiernosti. Kat'egorii najbolszego i najmienszego]. Studia Filozoficzne, nr 12, 194-196, 1989. Tempczyk, Michał.

Prawo jedności i walki przeciwieństw - aspekt metodologiczny (zarys historii problemu). Studia Filozoficzne, nr 9, 15-28, 1988. Luty, Włodzimierz.

Uwagi o marksistowskim materializmie. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 145-166, 1986. Stępień, Antoni B.

Krytyka materializmu dialektycznego w pracach Kazimierza Kłósaka. Znak, nr 350, 33-48, 1984. Gadacz, Tadeusz.

Problem psychizmu ludzkiego w materializmie dialektycznym. [Fragment skonfiskowanej książki z 1952 r.]. Znak, nr 350, 21-32, 1984. Kłósak, Kazimierz.

Od ewolucji chemicznej ku biologicznej. Próba analizy systemowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-194, 1984. Pakszys, Elżbieta i Sobczyńska, Danuta.

Pojęcie materii w filozofii chrześcijańskiej i marksistowskiej. Studia Gdańskie, t. V, 221-247, 1983. Balbus, Jan.

Przewidywalność, wyjaśnialność, emergencja. Studia Filozoficzne, nr 8, 97-104, 1980. Cackowski, Zdzisław.

Czy twierdzenie o pierwotności materii wobec świadomości nie jest tezą materializmu dialektycznego? [Polemika z: Hempoliński, Michał. Czy tezą materializmu jest twierdzenie o pierwotności materii wobec świadomości?]. Studia Filozoficzne, nr 12, 115-130, 1979. Modzelewski, Edward.

Wymiary dialektyki. Kilka propozycji w sprawie dialektycznej teorii rzeczywistości oraz dialektycznej metody badań. Studia Filozoficzne, nr 5, 21-39, 1979. Such, Jan.

Racjonalistyczno-fenomenalistyczna i materialistyczna koncepcja związku przyczynowego a indeterminizm. Studia Filozoficzne, nr 5, 101-113, 1977. Gierasimiuk, Jerzy.

Dialektyka przyrody. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 53-61, 1977. Jaeglé, Pierre.

Teoretyczne problemy dialektyki materialistycznej. Jędrzejewski, S. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10, 43-59, 1977. Kiedrow, B. M.

Dialektyka świata materialnego. Studia Filozoficzne, nr 7, 13-31, 1977. Such, Jan.

Integracja badań naukowych a metodologia nauk. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-143, 1975. Heymann, Jerzy.

Dialektyka i "praxis". Studia Filozoficzne, nr 1, 87-99, 1975. Magala, Sławomir.

Wykłady z materializmu dialektycznego. (Ontologia). Studia Filozoficzne, nr 1, 149-162, 1974. Cackowski, Zdzisław.
Wykłady z materializmu dialektycznego (II). (Ontologia). Studia Filozoficzne, nr 2, 149-161, 1974.
Wykłady z materializmu dialektycznego (IX, X). Studia Filozoficzne, nr 3, 163-177, 1974.
Wykłady z materializmu dialektycznego (XI i XII). Studia Filozoficzne, nr 4, 137-152, 1974.
Wykłady z materializmu dialektycznego (XIII i XIX). Studia Filozoficzne, nr 5, 139-152, 1974.

Metodologia neopozytywistyczna i materializm dialektyczny. Ugniewska, Joanna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 39-52, 1974. Geymonat, Ludovico.

Prawo związku jakości z ilością. Analiza, przeformułowanie i formalizacja prawa "Przejścia ilości w jakość". Studia Filozoficzne, nr 4, 69-87, 1974. Krajewski. Władysław.

Filozofia a nauki szczegółowe w środowisku krakowskim. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-139, 1974. Kuderowicz, Zbigniew.

Problem materialnej jedności świata w świetle dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-97, 1974. Pawlak, Adam.

Prawo przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe. Próba częściowej eksplikacji. Studia Filozoficzne, nr 5, 31-49, 1974. Such, Jan.

Dialektyka a ontologia. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-30, 1974. Synowiecki, Adam.

Próba formalizacji zasad dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 51-69, 1974. Sztumski, Wiesław.

Filozofia a nauki przyrodnicze w "Ideologii niemieckiej". Człowiek i Światopogląd, nr 5, 5-16, 1973. Butryn, Stanisław.

Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878-1939. Warszawa, PWN, 1973. Dziamski, Seweryn.

Jedność materialna świata. [Rec. Gribanow, D. P. Materialnoje jedinstwo mira w swietie sowremiennoj fiziki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 216-222, 1973. Pawlak, Adam.

z: Matwiejew, M. N. Znaczenie kategorii  samoruchu w strukturze sprzeczności dialektycznych. [Rec. Wiakkieriew, F. F. Problema samodwiżenija w materialisticzeskoj dialektikie]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 198-202, 1973. Pawlak, Adam.

Współczesne problemy materializmu dialektycznego. [Rec. Pancchawa, I. D. i Pachomow, B. J. Dialekticzeskij materializm w swietie sowremiennoj nauki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 211-216, 1973. Poliński, Daniel.

Materializm dialektyczny a rozwój nauk przyrodniczych. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 119-141, 1972. Butryn, Stanisław.

Realizm krytyczny a materializm dialektyczny. [Rec. Wessel, K. F. Kritischer Realismus und dialektischer Materialismus]. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 202-207, 1972. Dominowska, Alicja.

Analiza filozoficznych zagadnień współczesnego przyrodoznawstwa. Jedynak, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 5-13, 1972. Fiedosiejew, P. N.

Fakty i prawa nauk przyrodniczych w świetle tezy o istnieniu obiektywnych zdarzeń. Studia Filozoficzne, nr 2, 79-93, 1972. Synowiecki, Adam.

[Rec. Dialektika i sowriemiennoje jestiestwoznanije. Omelianowski, M. E. i in. (red.)]. W poszukiwaniu nowych dróg rozwoju marksistowskiej filozofii przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 249-257, 1972. Synowiecki, Adam.

Dialektyka czasoprzestrzeni. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 46-60, 1972. Sztumski, Janusz i Sztumski, Wiesław.

Metody budowy materializmu dialektycznego. [Rec. Łutaj, W. S. O mietodie postrojenija dialekticzeskogo matierializma]. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 254-262, 1972. Wiliński, Kazimierz.

Niektóre aspekty dialektyki konieczności i przypadku u Engelsa i Darwina. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 43-59, 1971. Krajewski. Władysław.

O dialektycznej metodzie antynomii - problemów. Studia Filozoficzne, nr 1, 149-154, 1971. Narski, Igor.

W. I. Lenin a materializm dialektyczny. [Rec. Kopnin, P. W. W. I. Lenin i matierialisticzeskaja dialektika]. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 131-139, 1971. Siniugina, Larysa.

O logicznej strukturze leninowskiego pojęcia materii. Studia Filozoficzne, nr 1, 27-38, 1971. Synowiecki, Adam.

[Rec. Naturphilosophie-von der Spekulation zur Wissenachaft. Hörz, Herbert & Löther, Rolf & Siegfried Wollgast (Hrsg.)]. Ruch Filozoficzny, XXIX (2), 133-135, 1971. Sztumski, Wiesław.

Leninowska koncepcja materii a fizyka współczesna. Studia Filozoficzne, nr 2, 110-122, 1970. Butrym, Stanisław.

Marksowska kategoria "praktyki" oraz jej rola w filozofii dialektycznego materializmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-20, 1969. Jaroszewski, Tadeusz.

Problem genezy i sensu antynomii metafizyki i dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-31, 1969. Legowicz, Jan.

Materializm dialektyczny. Warszawa, PZWS, 1969; wyd. 2 1973; wyd. 3 ANS, 1987. Ładosz, Jarosław.

Kryzys struktury teorii ewolucji (dialektyka formy i treści). Studia Filozoficzne, nr 2, 47-67, 1969. Nowiński, Czesław.

Mechanicyzm a dialektyczna koncepcja przyrody. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-101, 1969. Synowiecki, Adam.

Marksistowski materializm filozoficzny a nauki przyrodnicze. [Rec. Materialismus und Moderne Naturwissenschaft. Zeszyt specjalny Deutsche Zeitschrift für Philosophie]. Studia Filozoficzne, nr 1, 219-225, 1968. Lewi, Sabina.

Filozofia przyrody w ujęciu współczesnych autorów marksistowskich w Polsce. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 101-122, 1967. Lićwinko, Antoni.

"O empirycznej sprawdzalności twierdzeń filozoficznych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 209-222. Warszawa, PWN, 1966. "Odpowiedź" w: tamże, 255-259. Krajewski, Władysław.

"Psychiczne", "duchowe" w człowieku według materializmu dialektycznego i według tomizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 17-74, 1965. Iwanicki, Józef.

Engels. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964. Amsterdamski, Stefan.

Filozofia nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 3, 7-14, 1964. Eilstein, Helena.

Zarys historii filozofii: elementy doksografii. Warszawa, Wiedza Powszechna, wyd. 1 1964; wyd. 2 1967; wyd. 3 1976, wyd. 4. 1980; wyd. 5. 1983; wyd. 6. rozsz. i popr. 1991. Legowicz, Jan.

Szkice filozoficzne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1963. Krajewski, Władysław.

W sprawie sporu o usprawiedliwienie indukcji. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-172, 1961. Gordon, Mieczysław.

Przyczynek do zagadnienia stosunku logiki formalnej i dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 239-257, 1960. Narski, Igor.

"Pojęcie materii w literaturze marksistowskiej" w: Jedność materialna świata: zbiór artykułów. Eilstein, Helena (red.), 11-41. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Amsterdamski, Stefan i Eilstein, Helena.

Z dziejów filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 1961. Rudniański, Stefan.

Laplace, Engels i nasi współcześni. Uwagi o determinizmie na tle dyskusji w fizyce. Studia Filozoficzne, nr 1, 143-174, 1958. Eilstein, Helena.

Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego. Cz. 1. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-148, 1958. Eilstein, Helena.

O przedmiocie filozofii marksistowskiej i innych sprawach spornych. Studia Filozoficzne, nr 2, 172-185, 1958. Krajewski, Władysław.

Szczególna teoria względności a przyczynowość. Myśl Filozoficzna, nr 1, 164-175, 1956. Augustynek, Zdzisław.

O projekcie programu materializmu dialektycznego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 147-165, 1956. Eilstein, Helena i Kochański, Zdzisław.

Uwagi o projekcie programu wykładów z materializmu dialektycznego. [Polemika z: Elistein, Helena i Kochański, Zdzisław. O projekcie programu materializmu dialektycznego]. Myśl Filozoficzna, nr 6, 141-152, 1956. Geppert, Maksymilian.

Poznanie jako subiektywne odbicie obiektywnej rzeczywistości (cz. I). Myśl Filozoficzna, nr 5, 48-66, 1956.
Poznanie jako subiektywne odbicie obiektywnej rzeczywistości (cz. II). Myśl Filozoficzna, nr 6, 68-79, 1956. Kochański, Zdzisław.

Spotkanie naukowe w Nieborowie. Myśl Filozoficzna, nr 1, 240-248, 1956. Mortimer, Halina.

Polska myśl katolicka a fizyka współczesna (1945-1955). Warszawa, PWN, 1956. Sejneński, Henryk.

Jedność wszechzwiązku i względnej izolacji. Myśl Filozoficzna, nr 3, 62-68, 1955. Buchowicz, Jerzy.

Rozwój jako przechodzenie do stanów jakościowo wyższych. Myśl Filozoficzna, nr 3, 119-135, 1955. Eilstein, Helena.
Rozwój jako przechodzenie do stanów jakościowo wyższych (cz. II). Myśl Filozoficzna, nr 4, 178-193, 1955.

O prawie negacji negacji, czyli rozwoju po spirali. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 191-218, 1955. Krajewski, Władysław.

Dialektyka marksistowska a zasada sprzeczności. Myśl Filozoficzna, nr 4, 143-158, 1955. Schaff, Adam.

Z dyskusji nad nowym radzieckim podręcznikiem materializmu dialektycznego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 272-279, 1955. Wesołowski, Włodzimierz.

Kilka uwag o teorii względności. Myśl Filozoficzna, nr 1, 70-79, 1954. Infeld, Leopold.

Bałwochwalstwo matematyzacji we współczesnej nauce burżuazyjnej. Tłum. anonim. Myśl Filozoficzna, nr 3, 34-75, 1954. Kolman, Ernest.

Dziesięć lat walki o zwycięstwo filozofii marksistowskiej w Polsce Ludowej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-33, 1954. Schaff, Adam.

Leninowskie pojęcie materii a idealizm fizyczny. Myśl Filozoficzna, nr 4, 183-221, 1953. Eilstein, Helena.

Nauka przed sądem ciemnogrodu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 374-388, 1953. Kołakowski, Leszek.

Wnioski z pracy J. Stalina "Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR" dla biologii. Myśl Filozoficzna, nr 3, 111-137, 1953. Michajłow, Włodzimierz.

Stalinowski wkład w filozofię marksistowską. Myśl Filozoficzna, nr 2, 43-85, 1953. Schaff, Adam.

Metodologia ks. Kłósaka. Felieton filozoficzny. [Rec. Kłósak, Kazimierz. Materializm dialektyczny]. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 315-322, 1951. Kołakowski, Leszek.

Pogadanki o dialektyce i materializmie. Warszawa, PIW, 1949; wyd. 5 przejrz. i rozsz. 1951. Lider, Julian.

Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1951; wyd. 2 1959. Schaff, Adam.

Zadania frontu filozoficznego w świetle uchwał I Kongresu Nauki Polskiej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 16-49, 1951. Schaff, Adam.

Dialektyczne prawo ruchu materii. Znak, nr 25, 296-308, 1950. Kłósak, Kazimierz.

Materializm dialektyczny w świetle fizyki współczesnej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949; wyd. 2 przejrz. i popr. 1950. Krajewski. Władysław.

Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1950. Schaff, Adam.

Dialektyka fizyki współczesnej. Myśl Współczesna, nr 3, 206-228, 1949. Krajewski, Władysław.

Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego. Wyd. 4 przejrz. i popr. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949. Schaff, Adam.

Dialektyka a tradycyjna teoria ewolucji. Znak, nr 11, 316-325, 1948. Kłósak, Kazimierz.

Materializm dialektyczny. Studia krytyczne. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948. Kłósak, Kazimierz.

Materia i materializm a świetle fizyki współczesnej. Myśl Współczesna, nr 6-7, 330-349, 1948. Krajewski, Władysław.

Materializm dialektyczny a fizyka współczesna. Znak, nr 7, 719-732, 1947. Kłósak, Kazimierz.

O niektórych filozoficznych problemach dzisiejszej fizyki. (Tłum. z czeskiego). Myśl Współczesna, nr 6, 330-341, 1947. Kolman, Arnoszt.

Zagadnienia teoriopoznawcze materializmu dialektycznego. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 60-86, 1947. Łubnicki, Narcyz.

Współczesne teorie fizyczne o materii i ruchu a materializm dialektyczny. Myśl Współczesna, nr 9-10, 275-299, 1947. Maksimow, A.

Materialistyczna a katolicka koncepcja człowieka. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 105-118, 1947. Pastuszka, Józef.

Problem powszechników w świetle materializmu dialektycznego. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 52-59, 1947. Schaff, Adam.

Teoria poznania materializmu dialektycznego. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 1, 121-186, 1946. Łubnicki, Narcyz.