INDEKS TEMATYCZNY

materializm historyczny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Baza i nadbudowa społeczeństwa a kategoria globalnego kapitału społecznego. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-88, 1989. Kocikowski, Andrzej.

Dialektyka abstrakcji i konkretu. Miejsce abstrakcji empirycznej w marksowskiej epistemologii. Studia Filozoficzne, nr 9, 65-72, 1988. Barański, Jarosław.

Biblijne społeczeństwo w świetle marksowskiej ekonomiczno-socjologicznej teorii własności. Studia Filozoficzne, nr 11, 135-146, 1988. Jaruzelska, Izabela.

Dialektyka a teoria klas społecznych. Studia Filozoficzne, nr 9, 53-64, 1988. Kochan, Jerzy.

Kardynalne tezy i antytezy materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-96, 1988. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Ekonomiczne sprzeczności okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 9, 73-88, 1988. Zagajewski, Marek.

Dialektyka przedmiotu i podmiotu w estetyce G. Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 4, 15-21, 1987. Barański, Jarosław.

Sposób pracy jako kategoria teorii materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 6, 41-59, 1987. Bochat, Tomasz.

Materializm historyczny Piotra Kropotkina. Studia Filozoficzne, nr 10, 45-61, 1987. Dzisiów, Łukasz.

Materializm historyczny i koncepcje socjologiczne początku XX wieku. [Rec. Malinin, W. A. Istoriczeskij materializm i socyołogiczeskije koncepcyi naczała XX wieka]. Studia Filozoficzne, nr 10, 198-206, 1987. Lipiński, Andrzej W.

Teoretyczne i metodologiczne problemy badań świadomości społecznej. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-93, 1987. Majak, Ryszard.

O alternatywności procesu transformacji kapitalizmu w socjalizm. (Michała Kaleckiego koncepcja "ustroju pośredniego" w świetle zagadnień teorii transformacji). Studia Filozoficzne, nr 4, 113-132, 1987. Sikorski, Cezary.

Materializm historyczny i teoria kultury. Studia Filozoficzne, nr 10, 63-81, 1987. Wojczakowski, Janusz.

Materializm historyczny, filozofia praktyki i myślenie rewolucji. Tomaszewska, Danuta H. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 41-50, 1986. Petrović, Gajo.

Waltera Benjamina rewizja materialistycznego pojmowania dziejów. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 71-76, 1986. Sauerland, Karol.

Ekonomiczno-socjologiczna teoria własności a przednaukowo-ideologiczne sposoby pojmowania miejsca i funkcji prawa w globalnej strukturze społeczeństwa. Studia Filozoficzne, nr 4, 37-56, 1985. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Marksizm i wzrost potrzeb. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-172, 1985. Wojciechowski, Krzysztof.

Materializm dziejowy jako filozofia kultury. Program filozoficzny. [Tekst z 1907]. Colloquia Communia, nr 1(6), 83-89, 1983. Brzozowski, Stanisław.

Nauka i hipostaza. Próba nominalistycznego spojrzenia na materializm dziejowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 65-83, 1983. Stuchliński, Józef A.

Metodologiczne znaczenie teorii azjatyckiego sposobu produkcji. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-129, 1983. Szatkowska, Janina.

Teoria struktur w świetle materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 131-144, 1983. Tittenbrun, Jacek.

Zmiana funkcji materializmu historycznego. Markiewicz, Barbara i Wypych, Tadeusz. Colloquia Communia, nr 5, 44-79, 1982. György Lukács.

Przyczynek do analizy wydarzeń sierpniowych w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 109-117, 1981. Botwina, Ryszard.

Przyczynowość czy adaptacja? Studia Filozoficzne, nr 5, 155-167, 1981. Buczkowski, Piotr.

Uwagi o socjalistycznych formach własności. Studia Filozoficzne, nr 7, 33-52, 1980. Buczkowski, Piotr.

Konieczność i przypadek w historii. Uwagi o źródłach teologicznych interpretacji postępu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 113-131, 1980. Cypko, Aleksandr S.

Dom Salomona i instytucje społeczne. Studia Filozoficzne, nr 10, 87-96, 1980. Czyżykowski, Jan.

Własność środków produkcji a klasy społeczne. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-54, 1980. Marciniak, Piotr i Pluta, Roman.

O różnych sposobach pojmowania własności. (W związku z artykułem P. Marciniaka i R. Pluty "Własność środków produkcji a klasy społeczne"). Studia Filozoficzne, nr 7, 53-64, 1980. Przestalski, Andrzej i Tittenbrun, Jacek.

Czytając Balibara. Studia Filozoficzne, nr 9, 45-61, 1980. Titttenbrun, Jacek.

Pewne refleksje o "marksizmie nieobiegowym". [Polemika z: Nowak, Leszek. U podstaw dialektyki Marksowskiej: próba interpretacji kategorialnej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-75, 1979. Kozakiewicz, Helena.

Zmiana i struktura. Studia Filozoficzne, nr 2, 11-26, 1979. Mejbaum, Wacław.

Wartości i klasy społeczne. Unitarna interpretacja aksjologii marksistowskiej w świetle adaptacyjnej wykładni materializmu historycznego. Etyka, t. 17, 93-121, 1979. Buczkowski, Piotr i Nowak, Leszek.

Materializm historyczny jako teoria i metodologia historii. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-10, 1979. Topolski, Jerzy.

Przyczynek do problematu ontycznych determinant człowieka. Studia Filozoficzne, nr 12, 47-60, 1979. Warenica, Janusz.

Czynnik subiektywny w rozwoju społecznym. Lenin a Plechanow. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-148, 1978. Borkowska, Judyta.

Materializm historyczny a ontologia bytu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 3, 19-39, 1978. Kaniowski, Andrzej M.

Pojęcie formacji ekonomiczno-społecznej w dyskusjach teoretycznych współczesnych marksistów włoskich. Studia Filozoficzne, nr 11, 63-78, 1978. Ponikowski, Bogusław.

Kilka tez o materializmie historycznym. Studia Filozoficzne, nr 7, 75-86, 1978. Rainko, Stanisław.

Problemy metodologiczne marksistowskiej historii filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 19-24, 1977. Czarnecki, Zdzisław.

Wyjaśnienie funkcjonalno-genetyczne i dialektyczno-historyczne. Studia Filozoficzne, nr 11, 51-66, 1977. Dziamski, Seweryn.

Problemy marksistowskiej socjologii. [Rec. Hahn, Erich. Materializm historyczny a socjologia marksistowska].  Studia Filozoficzne, nr 3, 187-193, 1977. Kaniowski, Andrzej M.

Podręcznik marksistowskiej wiedzy o społeczeństwie. [Rec. Grundlagen des Historischen Materialismus]. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-187, 1977. Kaniowski, Władysław.

Szkice epistemologii historycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-16, 1977. Kmita, Jerzy.

Praktyka społeczna jako podstawowe pojęcie epistemologii historycznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 5-16, 1977.  Kmita, Jerzy.

Materializm historyczny jako metodologia humanistyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 17-24, 1977. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

O marksistowską inkontrologię. Zarys ogólnej teorii spotkań. Studia Filozoficzne, nr 5, 35-43, 1977. Nowicki, Andrzej.

Materializm historyczny a poznanie. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-115, 1977. Rainko, Stanisław.

Historia - diachronia. (Przeciw Althusserowi). Studia Filozoficzne, nr 6, 95-110, 1976. Rowiński, Cezary.

W poszukiwaniu modelu integracji nauk. [Wprowadzenie do dyskusji, w której udział wzięli Suchodolski, Bogdan; Kmita, Jerzy; Kunicki-Goldfinger, Władysław; Aleksandrowicz, Julian; Marciszewski, Witold; Białostocki, Jan; Ingarden, Roman S.; Winniczuk, Lidia; Rayski, Jerzy; Subotowicz, Mieczysław; Reykowski, Janusz; Lazari-Pawłowska, Ija; Kuczyński, Janusz i Szczepański, Jan]. Studia Filozoficzne, nr 4, 7-18, 1975. Kmita, Jerzy.

Rewolucja w biologii i przyszłość człowieka. (Społeczno-filozoficzne i etyczne aspekty). Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 7, 37-46, 1974. Frołow, Iwan T.

O historyzmie marksistowskim. Nowaczyk, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 53-65, 1974. Gruppi, Luciano.

Materializm historyczny a socjologia marksistowska. Lipnik, Wanda (tłum.). Warszawa, PWN, 1974. Hahn, Erich.

Palmiro Togliattiego wykłady o faszyzmie a historyzm marksistowski. Studia Filozoficzne, nr 6, 91-100, 1974. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Futurologia, dialektyka, materializm historyczny. Studia Filozoficzne, nr 3, 53-59, 1974. Witt-Hansen, Johannes.

Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878-1939. Warszawa, PWN, 1973. Dziamski, Seweryn.

Lenin a socjologia burżuazyjna. Studia Filozoficzne, nr 3, 61-81, 1973. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Jak (nie) czytać L. Althussera? Studia Filozoficzne, nr 8, 35-69, 1973. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Cztery pytania z materializmu historycznego. [Polemika z: Kozyr-Kowalski, St. i Ładosz, J. Dialektyka a społeczeństwo. Wstęp do materializmu historycznego]. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 112-118, 1973. Nowak, Leszek.

Jerzego Plechanowa teoria procesu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 69-86, 1972. Pawlak, Józef.

Walka klas jako prawo ruchu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 173-199, 1971. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

"Bezlitosne myślenie" i proletariat. Studia Filozoficzne, nr 4, 53-66, 1971. Ochocki, Aleksander.

Marksistowska teoria walki klas. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969. Ładosz, Jarosław.

Lewis H. Morgan i marksizm. Studia Filozoficzne, nr 3, 61-76, 1969. Panasiuk, Ryszard.

Koncepcja kultury w ujęciu Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-33, 1968. Kłoskowska, Antonina.

Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 3-33, 1968. Topolski, Jerzy.

K. Marks i F. Engels o starożytności klasycznej. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wyd. PAN, 1967. Kachlak, Tadeusz.

Obrachunki filozoficzne Karol Marksa w "Ideologii niemieckiej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Michalik, Mieczysław.

Praca o metodzie materializmu historycznego. [Rec. Witt-Hansen, J. Historical Materialism. The Method, the Theories]. Studia Filozoficzne, nr 2, 185-188, 1963. Hirszowicz, Maria.

Zasada walki klas i rewolucji proletariackiej w systemie etycznym młodego Marksa. Studia Filozoficzne, nr 3, 113-141, 1961. Fritzhand, Marek.

Istota człowieka w ujęciu Marksa. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-34, 1960. Fritzhand, Marek.

Socjologia, materializm historyczny, ideologia. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-39, 1960. Hochfeld, Julian.

Problemy interpretacji Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-26, 1959. Hirszowicz, Maria.

Mistyka i konflikt społeczny. O możliwości interpretacji mistycyzmu metodami materialistycznego pojmowania dziejów. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-51, 1959. Kołakowski, Leszek.  

Metoda materializmu historycznego w pracach historyków polskich. Studia Filozoficzne, nr 6, 129-154, 1959. Malewski, Andrzej i Topolski, Jerzy.

Materializm historyczny a problemy psychologii społecznej. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-15, 1959. Wiatr, Jerzy J.

O rozbieżnościach w poglądach socjologicznych i o rozbieżnościach w pojmowaniu nauki. [Polemika z: Wiatr, Jerzy. O interpretacji materializmu historycznego]. Studia Filozoficzne, nr 2, 186-205, 1958. Malewski, Andrzej.

W sprawie artykułów o empirycznym sensie teorii materializmu historycznego - po raz ostatni. [Polemika z: Wiatr, Jerzy. Jeszcze raz o interpretacji materializmu historycznego]. Studia Filozoficzne, nr 5, 158-163, 1958. Malewski, Andrzej.

O interpretacji materializmu historycznego. [Polemika z: Malewski, Andrzej. Empiryczny sens teorii materializmu historycznego]. Studia Filozoficzne, nr 1, 209-227, 1958. Wiatr, Jerzy.

Jeszcze o interpretacji materializmu historycznego. [Polemika z: Malewski, Andrzej. O rozbieżnościach w poglądach socjologicznych i o rozbieżnościach w pojmowaniu nauki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-204, 1958. Wiatr, Jerzy.

Empiryczny sens teorii materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 58-81, 1957. Malewski, Andrzej.

Dyskusja nad radzieckim podręcznikiem materializmu historycznego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 238-245, 1955. Kubski, Jacek.

Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii. Warszawa, PWN, 1955. Schaff, Adam.

Z dziejów rozwoju marksistowskiej teorii państwa. Myśl Filozoficzna, nr 4, 264-290, 1954. Hochweld, Julian.

Dziesięć lat walki o zwycięstwo filozofii marksistowskiej w Polsce Ludowej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-33, 1954. Schaff, Adam.

Marksistowsko-leninowska teoria rewolucji. Myśl Filozoficzna, nr 1, 241-266, 1954. Zawadzki, Sylwester.

Humanizm socjalistyczny a podstawowe prawo ekonomiczne socjalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 2, 102-132, 1953. Chałasiński, Józef.

O roli czynnika demograficznego w rozwoju społecznym. Myśl Filozoficzna, nr 2, 389-400, 1953. Litwin, Jakub.

Zagadnienie obiektywności praw historycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-37, 1953. Schaff, Adam.

Stalinowski wkład w filozofię marksistowską. Myśl Filozoficzna, nr 2, 43-85, 1953. Schaff, Adam.

Zagadnienia metodologii badań społecznych w niektórych pracach Marksa i Engelsa. Myśl Filozoficzna, nr 2, 228-265, 1952. Szczepański, Jan.

O niektórych aspektach przeciwstawności materializmu historycznego i socjologii burżuazyjnej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 106-154, 1951. Hochweld, Julian.

Pogadanki o dialektyce i materializmie. Warszawa, PIW, 1949; wyd. 5 przejrz. i rozsz. 1951. Lider, Julian.

Zadania frontu filozoficznego w świetle uchwał I Kongresu Nauki Polskiej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 16-49, 1951. Schaff, Adam.

Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1950. Schaff, Adam.

Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego. Wyd. 4 przejrz. i popr. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949. Schaff, Adam.

Teoretyczne zadania marksizmu. Szkic programu. Myśl Współczesna, nr 1, 3-18, 1948. Ossowski, Stanisław.

Materializm historyczny i niektóre potrzeby polskiego dziejopisarstwa. Myśl Współczesna, nr 8-9, 53-, 1948. Sieradzki, Józef.

Doktryna marksistowska na tle dzisiejszej epoki. Myśl Współczesna, nr 12, 501-513, 1947. Ossowski, Stanisław.