INDEKS TEMATYCZNY

mechanika kwantowa / fizyka kwantowa / teoria kwantów


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dynamiczna rola próżni w fizycznym obrazie świata. Studia Filozoficzne, nr 1, 141-153, 1990. Tempczyk, Michał.

Język fizyki współczesnej i problem logiki mechaniki kwantowej w ujęciu Wernera Heisenberga. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 57-75, 1988. Kiczuk, Stanisław.

O konsekwencjach teoriopoznawczych nierówności Bella. Studia Filozoficzne, nr 3, 23-35, 1987. Hibner, Juliusz.

Kłopoty z cząstkami wirtualnymi. Studia Filozoficzne, nr 4, 93-104, 1987. Tempczyk, Michał.

Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego. (wyd. 2, rozszerzone). Ingarden, Roman (przedmowa), 7-17. Warszawa, PWN, 1956; wyd. 2 rozsz. 1984. Białobrzeski, Czesław.

Własności cząstek elementarnych. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 73-88, 1984. Piersa, Henryk.

Filozofia nauki Czesława Białobrzeskiego po trzydziestu latach. Studia Filozoficzne, nr 3, 93-102, 1984. Tempczyk, Michał.

O ewolucji czasowej w fizycznych teoriach kwantowych. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 29-41, 1982. Wiślicki, Wojciech.

O mechanizmie rewolucji naukowych. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-16, 1981. Sady, Wojciech.

Geneza teorii kwantów. [Rec. Szymborski, Krzysztof. Relacje teorii i eksperymentu w genezie fizyki kwantowej]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 260-264, 1981. Sady, Wojciech.

Stosunek Einsteina do teorii kwantów. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 27-31, 1980. Rayski, Jerzy.

Zagadnienie przyczynowości w fizyce kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 111-115, 1980. Skarżyński, Edmund.

Idee relatywistyczne w mechanice kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 15-25, 1980. Szpikowski, Stanisław.

O pewnej próbie przezwyciężenia kauzalnych anomalii w mechanice kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 53-64, 1978. Kiczuk, Stanisław.

Czy symetria relatywistyczna może być uwarunkowana? Studia Filozoficzne, nr 2, 39-54, 1977. Chyliński, Zygmunt.

Czas w mechanice kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 11-24, 1977. Szpikowski, Stanisław.

Przeżycie estetyczne a pomiar kwantowy. Studia Filozoficzne, nr 2, 55-66, 1977. Tempczyk, Michał.

O podstawach mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 17-25, 1976. Rayski, Jerzy.

Zygmunta Zawirskiego koncepcja logiki mechaniki kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 75-94, 1975. Kiczuk, Stanisław.

Paradoks Einsteina-Podolskiego-Rosena: doświadczenie Kochera-Comminsa. Studia Filozoficzne, nr 11, 39-46, 1974. Szczepański, Artur.

Przeciw paradoksom mechaniki kwantowej. [Rec. Spisani, Franco. Significato e structurra del tempo / The Meaning and Structure of Time]. Studia Filozoficzne, nr 12, 155-158, 1974. T., M.

Przyczynki Czesława Białobrzeskiego do hylemorfistycznej interpretacji mechaniki kwantowej. Studia Gdańskie, t. I, 223-239, 1973. Kostro, Ludwik.

Realistyczna interpretacja mechaniki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 9-25, 1972. Rayski, Jerzy.
Realistyczna interpretacja mechaniki kwantowej (cz. II). Studia Filozoficzne, nr 2, 147-152, 1973.

W kręgu niemarksistowskich interpretacji filozoficznych mechaniki kwantowej. [Rec. Sławianowski, Jan Jerzy. Przyczynowość w mechanice kwantowej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-205, 1970. Majewski, Zbigniew.

Determinizm i indeterminizm w fizyce współczesnej. [Rec. Sławianowski, Jan Jerzy. Przyczynowość w mechanice kwantowej]. Znak, nr 185, 1504-1512, 1969. Heller, Michał.

Nowa książka o rozwoju pojęć mechaniki kwantowej. [Rec. Jammer, Max. The Conceptual Development of Quantum Mechanics]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 160-168, 1968. Nadel-Turoński, Tadeusz.

W obronie obiektywnego statusu teorii kwantów. [Rec. Studies in the Foundations, Methodology and Philosophy of Science. Vol. 2. Quantum Theory and Reality. Vol. 3/1, Scientific Research I]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 147-160, 1968. Sławianowski, Jan.

Filtry i parametry ukryte. Studia Filozoficzne, nr 1, 123-144, 1968. Mielnik, Bogdan.

Zasada nieokreśloności i funkcja falowa cząstki. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 123-145, 1967. Leśniewski, Karol.

Jeszcze o determinizmie w mechanice kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 91-119, 1967. Sławianowski, Jan Jerzy.

Współczesne interpretacje mechaniki kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 55-74, 1965. Hajduk, Zygmunt.

Zagadnienie indywiduów w fizyce współczesnej. Roczniki Filozoficzne, 13(3), 101-112, 1965. Lubański, Mieczysław.

Atomy, przyczynowość, skoki kwantowe. [Rec. Hörz, Herbert. Atome. Kausalität. Quantensprünge]. Studia Filozoficzne, nr 3, 201-206, 1965. Sławianowski, Jan.

Wybór pism. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1964. Białobrzeski, Czesław.

Krytyka dualizmu w mechanice kwantowej. [Rec. Landé, Alfred. From Dualism to Unity in Quantum Physics]. Studia Filozoficzne, nr 1, 233-238, 1963. Frejlak, Wojciech.

Klasyczne i nieklasyczne pojęcia w teorii kwantów, [Rec. Bohm, David. Classical and Non-classical Concepts in the Quantum Theory]. Studia Filozoficzne, nr 1, 246-250, 1963. Frejlak, Wojciech.

Determinizm czy indeterminizm w mikrofizyce. [Rec. Bradley, D. Determinism or Indeterminism in microphysics]. Studia Filozoficzne, nr 2, 239-240, 1963. Horbaczewski, Zbysław.

Nieliniowa mechanika falowa - interpretacja deterministyczna. [Rec. Broglie, Louis de. Non-linear Wave Mechanics. A Causual Interpretation]. Studia Filozoficzne, nr 1, 225-228, 1962. Frejlak, Wojciech.

Realizm praktyczny Wernera Heisenberga. [Rec. Heisenberg, Werner. Physics and Philosophy]. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-202, 1961. Amsterdamski, Stefan.

Przyczynowość i przypadek w fizyce współczesnej. Krajewski, Władysław (wstęp), de Broglie, L. (przedmowa), Rouppert, Stanisław (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Bohm, David.

Czas, możliwość. Studia Filozoficzne, nr 4, 27-63, 1961. Eilstein, Helena.

Nonkonformizm w mechanice kwantowej [Rec. Bohm, David. Causality and Chance in Modern Physics]. Studia Filozoficzne, nr 1, 183-186, 1961. Frejlak, Wojciech.

Indeterminizm w mechanice kwantowej a zasada przyczynowości w świetle filozofii św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 65-84, 1961. Regner, Leopold.

O interpretacji relacyj nieokreśloności. Studia Filozoficzne, nr 4, 21-78, 1960. Feyerabend, Paul.

Filozoficzne problemy nowego ujęcia mechaniki kwantowej. Wojtasiewicz, Olgierd (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 1959, 30-60. Bohm, David.

Filozoficzne problemy wysunięte przez nowe ujęcie mechaniki kwantowej. Część II. Studia Filozoficzne, nr 2, 70-95, 1959. Bohm, David.

Uogólnienie pojęcia przyczynowości. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 153-171, 1955/1957. Mazierski, Stanisław.

Ofensywa determinizmu. [Rec. Woprosy priczennosti w kwantowoj mechanikie]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 199-214, 1956. Bogdanowicz, Jerzy.

Próby nowej interpretacji mechaniki kwantowej. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 68-91, 1955. Szczeniowski, Szczepan.

Fizyka kwantowa a rzeczywistość. (Tłum. anonim.). Myśl Filozoficzna. Przekłady, z. 3(4), 154-176, 1955. Schatzman, E.

O interpretacjach mechaniki kwantowej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 39-78, 1954. Plebański, Jerzy i Werle, Józef.

O prawidłowościach statystycznych w przyrodzie. Myśl Filozoficzna, nr 2, 79-107, 1954. Złotowski, Ignacy.

Pojęcie pola i cząstki w fizyce dzisiejszej. Myśl Filozoficzna, nr 4, 184-197, 1952. Szczeniowski, Szczepan.

Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, część I. Kwartalnik Filozoficzny, 17(2), 87-116, 1948. Mehlberg, Henryk.
Idealizm i realizm na tle współczesnej fizyki, część II. Kwartalnik Filozoficzny, 17(4), 207-240, 1948.

[Rec. Reichenbach, Hans. Philosophic Foundations of Quantum Mechanics]. Ruch Filozoficzny, XVI (1-2), 11-15, 1948. Zeidler, Franciszek.

Materializm dialektyczny a fizyka współczesna. Znak, nr 7, 719-732, 1947. Kłósak, Kazimierz.