INDEKS TEMATYCZNY

metodologia filozofii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Proces wyodrębniania przedmiotu metafizyki - separacja. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 55-87, 1990. Maryniarczyk, Andrzej.

Filozofia i nauki. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 171-180, 1989/1990. Krąpiec, Mieczysław A.

Fragment filozoficzny. Studia Filozoficzne, nr 3, 17-26, 1989. Magala, Sławomir.

Wartości i wartościowania w strukturze filozofii. Studia Filozoficzne, nr 12, 47-55, 1988. Czarnecki, Zdzisław J.

Logika i teologia (w jakim zakresie może i powinna dzisiejsza logika być stosowana we współczesnej teologii?). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 75-89, 1988. Bombik, Mieczysław.

O melancholii epistemologicznego pejzażu. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-103, 1988. Głowacki, Marek K.

O nauce i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 131-135, 1988. Łukasiewicz, Jan.
O metodę w filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 135-137, 1988.
Kartezjusz. Studia Filozoficzne, nr 5, 137-140, 1988.

Podstawy rozumienia i interpretacji separacji metafizycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 139-160, 1988. Maryniarczyk, Andrzej.

Dekonstrukcja jako moment poznania filozoficznego. Studia Filozoficzne, nr 12, 181-186, 1988. Miś, Andrzej.

Ontologie i ontologiki. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 87-99, 1988. Perzanowski, Jerzy.

Paula Lorenzena konstruktywizm praktyczny. Studia Filozoficzne, nr 3, 157-164, 1987. Blandzi, Seweryn.

O filozofii analitycznej. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 137-146, 1987. Bocheński, Innocenty.

Analiza systemowa jako sposób podejścia do tekstu filozoficznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 73-83, 1987. Czarnawska, Mirosława.

Główne pojęcia bezzałożeniowości. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-19, 1987. Dębowski, Józef.

Metody metafizyki. Ujęcie z pozycji przedmiotu metafizyki, jej struktury oraz poznania bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 45-64, 1987. Gogacz, Mieczysław.

Logika a filozofia. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 49-58, 1987. Kiczuk, Stanisław.

Problemy metody formowania pojęcia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 81-93, 1987. Maryniarczyk, Andrzej.

Formalizacja filozofii - metoda czy maniera? Roczniki Filozoficzne, 35(1), 59-69, 1987. Nieznański, Edward.

"Przewrót kopernikański" św. Tomasza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 113-121, 1984. Gogacz, Mieczysław.

ΤΙ ΕΣΤΙΝ ΑΛΗΘΕΙΑ? O istocie prawdziwości. (Uwagi o definicji semantycznej). Studia Filozoficzne, nr 5, 3-30, 1986. Jadacki, Jacek Juliusz.

O metodzie filozofii klasycznej. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 5-20, 1986. Kamiński, Stanisław.

Filozofia a problem założeń. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 107-124, 1986. Zachariasz, Andrzej L.

Metoda a problem prawomocności poznania teoretycznego. Studia Filozoficzne, nr 10, 49-68, 1986. Zachariasz, Andrzej L.

O metafizyce klasycznej w sensie funkcjonalnym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 79-111, 1985. Morawiec, Edmund.

Parmenides jako wprowadzenie do platońskiej dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-36, 1984. Bołtuć, Piotr.

Zrozumieć Husserla. [Polemika z: Jadacki, Jacek Juliusz. Tractatus contra phenomenologiam]. Studia Filozoficzne, nr 4, 167-172, 1984. Dmochowski, Czesław.
Odpowiedź autorowi "Glossario ad tractatus contra phenomenologiam". [Polemika z: Jadacki, Juliusz Jacek. Glossarium ad tractatum contra phenomenologiam czyli manowce czystego myślenia]. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-196, 1984.

"Wyjaśnienia filozoficzne" Roberta Nozicka. [Rec. Nozick, Robert. Philosophical Explanations]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-178, 1984. Graff, Piotr.

Glossarium ad tractatum contra phenomenologiam czyli manowce czystego myślenia. [Polemika z: Dmochowski, Czesław. Zrozumieć Husserla]. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-193, 1984. Jadacki, Jacek J.

Polska próba neoheglizmu. (Adam Żółtowski jako interpretator filozofii Hegla). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 291-317, 1984. Kuderowicz, Zbigniew.

Funkcje języka w metodzie fenomenologicznej Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 55-67, 1984. Lisak, Andrzej.

O niektórych sposobach unaukowienia filozofii klasycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 69-89, 1984. Morawiec, Edmund.

Liturgia jako jedno ze źródeł inspiracji filozoficznej. Znak, nr 360-361, 1433-1442, 1984. Swieżawski, Stefan.

Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela koncepcja filozoficznego poznania. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 25-57, 1983. Dec, Ignacy.

Spór o przedmiot "Metafizyki" Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 93-107, 1983. Jaroszyński, Piotr.

Filozofia i powołanie. Studia Filozoficzne, nr 10, 39-50, 1983. Wodziński, Cezary.

U podstaw sporu Ingardena z Husserlem. (I) Spór o metodę. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 79-86, 1982. Galarowicz, Jan.

Metoda transcendentalna: przedmiot i punkt wyjścia metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 59-74, 1982. Herbut, Józef.

[Rec. Wenisch, Fritz. Die Philosophie und ihre Methode]. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 143-148, 1982. Żegleń, Urszula.

Przedmiot i zadania filozofii chrześcijańskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-72, 1981. Morawiec, Edmund.

Tractatus contra phenomenologiam. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-31, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.

Próba syntetycznego ujęcia twórczości i działalności naukowej prof. dra Tadeusza Czeżowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 45-57, 1980. Łubnicki, Narcyz.

O genetycznej bazie metafizyki ogólnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 67-91, 1980. Morawiec, Edmund.

Zagadnienie metodologiczne w Etyce Nikomachejskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 221-225, 1980. Podrez, Ewa.

O możliwości formalnej analizy ontologii R. Ingardena. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 192-198, 1980. Żegleń, Urszula.

Metanauka a tożsamość filozofii. [Polemika z: Krakowski, Jerzy. Filozofia jako metanauka]. Studia Filozoficzne, nr 1, 49-56, 1979. Czerniak, Stanisław.

Zręby filozofii Tadeusza Czeżowskiego. Studia Filozoficzne, nr 8, 9-13, 1979. Gumański, Leon.

Łukasiewicza koncepcja metody filozofii. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 281-289, 1979. Kamiński, Stanisław.

Osobliwość metodologiczna teorii bytu. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 33-49, 1979. Kamiński, Stanisław.

Spór o status filozofii. [Polemika z: Czerniak, Stanisław. Metanauka a tożsamość filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-160, 1979. Krakowski, Jerzy.

W sprawie stosunku teorii bytu do innych dyscyplin filozoficznych. [Polemika z: Kamiński, S. Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne]. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 256-262, 1978. Bakies, Bogdan.

Problem metody transcendentalnej. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 51-67, 1978. Herbut, Józef.

Metody współczesnej metafizyki. (cz. II). Roczniki Filozoficzne, 26(1), 5-50, 1978. Kamiński, Stanisław.

Filozofia jako metanauka. Studia Filozoficzne, nr 4, 122-138, 1978. Krakowski, Jerzy.

Język i metoda w klasycznej filozofii bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 145-157, 1978. Morawiec, Edmund.

Metafizyka. Znak, nr 271, 62-88, 1977. Chwedeńczuk, Bohdan.

Metody filozofowania do XX wieku (Przegląd ogólny). Roczniki Filozoficzne, 25(1), 10-45, 1977. Kamiński, Stanisław.

O przedmiocie i celu heurystyki. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 99-112, 1976. Buczek, Anna.

Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne. Aspekt metodologiczny. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 5-18, 1975. Kamiński, Stanisław.

O problemie bezzwrotnych zapożyczeń kategorialnych. [Polemika z: Łoziński, J., Podstawy ontologii społeczeństwa: niecierpliwe swaty]. Studia Filozoficzne, nr 7, 143-153, 1975. Lipiec, Józef.

Problem metody w filozofii Heideggera. [Rec. Gethmann, Carl Friedrich. Verstehen und Auslegung. Das Methodenproblem in der Philosophie Martin Heideggers]. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 151-157, 1975. Michalski, Krzysztof.

Zagadnienie egzystencjalistycznego punktu wyjścia w metafizyce. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 29-47, 1974. Dembowski, Bronisław.

Próby stosowania metody transcendentalnej w filozofii neoscholastycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-26, 1975. Gruszka, Franciszek.

Klasyfikacja hipotez występujących w klasycznej filozofii bytu. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 91-102, 1974. Herbut, Józef.

Pojęcie hipotezy w filozofii bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 57-72, 1974. Herbut, Józef.

Sposoby dochodzenia do hipotez metafizycznych i rozstrzygania o ich wartości. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 35-65, 1974. Herbut, Józef.

Kryteria dobrej roboty w twórczości filozoficznej. (Na marginesie Kongresu w Warnie). Studia Filozoficzne, nr 1, 39-51, 1974. Marciszewski, Witold.

Trzy modele historii dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 2, 89-111, 1974. Stróżewski, Władysław.

Problem historycznej ciągłości filozofii w historiografii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 9, 71-91, 1973. Czarnecki, Zdzisław.

Rozum, rozsądek i filozofia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 29-54, 1973. Kalinowski, Jerzy.

Próba rewizji metodologicznych podstaw wyodrębnienia przedmiotu badań filozofii przyrody u Jakuba Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-85, 1973. Kłósak, Kazimierz.

Uwagi na temat stosunku filozofii bytu do filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 279-292, 1973. Morawiec, Edmund.

Uwagi o metodzie dialektycznej Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 61-73, 1973. Pałubicka, Anna i Kmita, Jerzy.

Metodologia filozofii w aspekcie logicznym. Studia Filozoficzne, nr 4, 131-139, 1973. Rainko, Stanisław.

Zadania historii filozofii w ocenie i badaniach Stefana Pawlickiego. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 81-95, 1972. Głombik, Czesław.

Logika, logika filozoficzna, filozofia. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-77, 1972. Woleński, Jan.

Filozofia a humanistyka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 3-8, 1972. Kotarbiński, Tadeusz.

Teoria i metodologia filozofii przyrody w ujęciu Nicolai Hartmanna. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 69-95, 1971. Kijowski, Ryszard.

O dialektycznej metodzie antynomii - problemów. Studia Filozoficzne, nr 1, 149-154, 1971. Narski, Igor.

Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1970. Morawiec, Edmund.

Marksistowska postawa badawcza. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 28-49, 1970. Szewczyk, Jan.

Metafizyka - ale jaka? Roczniki Filozoficzne, 16(1), 55-62, 1969. Krąpiec, Mieczysław A.

Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1969. Mazierski, Stanisław.

O metodologicznych podstawach marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 79-94, 1969. Synowiecki, Adam.

Matematyka a nauki filozoficzne. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 63-75, 1968. Lubański, Mieczysław.

Czy filozofia św. Tomasza z Akwinu jest systemem zamkniętym? Roczniki Filozoficzne, 15(3), 25-35, 1968. Mazierski, Stanisław.

Geneza i uprawomocnienie pojęć właściwych filozofii według Husserla i według arystotelizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-19, 1967. Chojnacki, Piotr.

Problem filozofii religii. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 170-194, 1967. Jaworski, Marian.

Metody współczesnej metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 5-40, 1967. Kamiński, Stanisław.

Współczesne metody metafizyki. (Streszczenie odczytu wygłoszonego na Konferencji Naukowej Profesorów Wyższych Zakładów Teologicznych w Polsce, Lublin, 1966, KUL). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 255-264, 1967. Kamiński, Stanisław.

Eseje o dialogach wewnętrznych: Diderot, Lamennais. Warszawa, PWN, 1967. Litwin, Jakub.

Peirce. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 2 1966. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Wyjaśnianie w metafizyce (uwagi wprowadzające). Roczniki Filozoficzne, 14(1), 43-70, 1966. Kamiński, Stanisław.

Przedmiotowe źródła "matematycznej" metody w filozofii Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-120, 1966. Morawiec, Edmund.

O tak zwanych "definicjach" w metafizyce scholastycznej. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 71-85, 1966. Wojtkiewicz, Czesław.

Gilsonowska koncepcja historii filozofii. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 61-72, 1965. Czerkawski, Jan.

O niektórych sposobach posługiwania się pojęciem przyczyny celowej w biologii, etyce i filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 125-158, 1965. Dembowski, Bronisław.

Zagadnienie wyjściowej metody filozoficznego poznania duszy ludzkiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-123, 1965. Kłósak, Kazimierz.

Z problematyki metodologicznej badań filozofii XV w. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 43-60, 1965. Swieżawski, Stefan.

Typy filozofii. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 5-16, 1964. Kamiński, Stanisław.

Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej? Roczniki Filozoficzne, 12(1), 108-112, 1964. Kamiński, Stanisław.

"Fenomenologia" ks. P. Teilharda de Chardin w ramowej analizie epistemologicznej i metodologicznej. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 93-105, 1964. Kłósak, Kazimierz.

Ontologia czy aitiologia? Uwagi o naturze metafizyki z powodu książek M. Jaworskiego i S. Swieżawskiego Byt oraz S. Kamińskiego i M. A. Krąpca Z teorii i metodologii metafizyki. Znak, nr 111, 1069-1076, 1963. Kalinowski, Jerzy.

Czym są w filozofii i w logice tzw. pierwsze zasady? Roczniki Filozoficzne, 11(1), 5-23, 1963. Kamiński, Stanisław.

O uzasadnianiu tez filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, 10(3), 37-65, 1962. Kamiński, Stanisław.

Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1962. Kamiński, Stanisław i Krąpiec, Mieczysław.

Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna. Warszawa, PWN, 1962. Nowicki, Andrzej.

Stanowisko Gilsona w sprawie metody teorii poznania. Roczniki Filozoficzne, 10(1), 135-159, 1962. Stępień, Antoni B.

Swoistość metody filozoficznej Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 4, 145-173, 1961. Gillner, Helmut.

O zależności stopnia konfirmacji od stopnia eksplikacji. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 97-107, 1961. Marciszewski, Witold.

Sporu o pewność ciąg dalszy. Znak, nr 80, 212-222, 1961. Marciszewski, Witold.

Co to jest metafilozofia? Roczniki Filozoficzne, 9(1), 137-140, 1961. Stępień, Antoni B.

O metodę filozofii. Rozważania na tle problemu substancji i przypadłości. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 17-35, 1960. Marciszewski, Witold.

Z problematyki badań nad recepcją tomaszowego ujęcia bytu w tomizmie średniowiecznym. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 19-37, 1955/1957. Gogacz, Mieczysław.

O "Historii filozofii" W. Tatarkiewicza. Myśl Filozoficzna, nr 4, 249-272, 1952. Kroński, Tadeusz.

Przedmiot filozofii w świetle marksizmu. Myśl Współczesna, nr 1-2, 41-63, 1949. Schaff, Adam.

Byt. Zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin, TN KUL, 1949; wyd. 3 Kraków, Znak, 1999. Swieżawski, Stefan.

Czy filozofia jest nauką? [Rec. Ducasse, C. J. Philosophy as a Science]. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 198-217, 1948. Choynowski, Mieczysław.