INDEKS TEMATYCZNY

metodologia humanistyki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Metodologiczne znaczenie praktyki edukacyjnej dla nauk humanistycznych. Studia Filozoficzne, nr 12, 133-142, 1988. Kmita, Jerzy.

Dwie hermeneutyki. Studia Filozoficzne, nr 8, 95-109, 1986. Zakrzewska, Elżbieta.

Rozumienie i życie w filozofii W. Diltheya. Studia Filozoficzne, nr 1, 95-106, 1985. Krasnodębski, Zdzisław.

Nauki humanistyczne w koncepcji T. Kotarbińskiego. Niektóre zagadnienia klasyfikacyjne i próba charakterystyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 63-68, 1984. Kleszcz, Ryszard.

Koncepcja historycznego wyjaśniania kauzalnego w Szkole Poznańskiej i u W. B. Gallie’go. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 151-165, 1983. Wawrzonek, Stanisława.

Interpretacja humanistyczna a procedura idealizacji. [Polemika z: Patryas, Wojciech. Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 149-157, 1982. Adamek, Wojciech.

Próba syntetycznego ujęcia twórczości i działalności naukowej prof. dra Tadeusza Czeżowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 45-57, 1980. Łubnicki, Narcyz.

Znaniecki i antypozytywistyczny program humanistyki. [Polemika z: Pacholski, M. Florian Znaniecki. Społeczna dynamika kultury]. Studia Filozoficzne, nr 6, 79-89, 1978. Wocial, Jerzy.

Twórczość a interpretacja. Studia Filozoficzne, nr 11, 109-116, 1977. Kostyrko, Teresa.

Materializm historyczny jako metodologia humanistyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 17-24, 1977. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Uwagi o elementach twórczych w pracy humanisty. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-84, 1976. Białostocki, Jan.

Joachim Metallmann jako metodolog humanistyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 97-109, 1976. Kozanecki, Marek.

Stan i aktualne potrzeby w upowszechnianiu marksistowsko-leninowskiej metodologii nauk społecznych i humanistycznych. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-16, 1976. Topolski, Jerzy.

Uwagi o "Elementach marksistowskiej metodologii humanistyki". Studia Filozoficzne, nr 1, 67-77, 1975. Cackowski, Zdzisław.

Filozofia a światopogląd. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 165-186, 1974. Wojtusiak, Edward.

"Studia metodologiczne". [Rec. t. 9, 1972]. Studia Filozoficzne, nr 3, 199-202, 1974. Zgółka, Tadeusz.

[Rec. Seiffert, Helmut. Einführung in die Wissenschaftstheorie : Geisteswissenschaftliche Methoden : Phänomenologie - Hermeneutik und historische Methode - Dialektik. München, 1970]. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 139-144, 1972. Bronk, Andrzej.

Sens terminu "wyrażanie" w pracach teoretyków i historyków sztuki. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-188, 1972. Kostyrko, Teresa.

Zagadnienie redukcji psychologistycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 138-163, 1972. Zamiara, Krystyna.

C. Lévi-Straussa propozycje metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 3, 127-136, 1971. Kmita, Jerzy.

Pewien strukturalizm. Główne koncepcje Claude Levi-Straussa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 213-241, 1971. Ruciński, Brunon J.

O pewnych psychologicznych odpowiednikach interpretacji humanistycznej. Studia Filozoficzne, nr 5, 105-118, 1971. Zamiara, Krystyna.

Metodologia humanistyki. [Rec. Kmita, Jerzy i Nowak, Leszek. Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 290-295, 1970. Woleński, Jan.

Humanisto bądź ostrożny. [Rec. Pawłowski, Tadeusz. Metodologiczne zagadnienia humanistyki]. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 320-324, 1970. Woleński, Jan.

O pojęciu humanizmu - metodologicznie. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 85-103, 1969. Fritzhand, Marek.

O racjonalizującym charakterze badań humanistycznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 50-77, 1969. Kmita, Jerzy i Nowak, Leszek.

Wzorce metodologii humanistyki na łamach "Studiów Metodologicznych". [Rec. Studia Metodologiczne, t. 1, 1965 - t. 5, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 3, 165-172, 1969. Nowak, Leszek.

Problematyka terminów teoretycznych w odniesieniu do pojęć literaturoznawczych. Poznań, PTPN Wydział Filologiczno-Filozoficzny, 1967. Kmita, Jerzy.

Znaczenie historii sztuki jako nauki humanistycznej. Studia Estetyczne, nr 1, 17-39, 1964. Białostocki, Jan.

Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa, PWN, 1963. Gołaszewska, Maria.

Problemy marksistowskiej metodologii humanistyki. [Rec. Goldmann, Lucien. Nauki humanistyczne a filozofia]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 261-263, 1963. Krawczyk, Zbigniew.

Z metodologii badań literackich. [Rec. Tezy Stalina o języku a metodologia badań literackich]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 299-309, 1952. Kossak, Jerzy.

O lekceważeniu ewolucyjnego punktu widzenia w metodologii humanistyki. Myśl Współczesna, nr 1-2, 3-10, 1949. Kotarbiński, Tadeusz.

O naukach humanistycznych. Toruń, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, 1946. Czeżowski, Tadeusz.