INDEKS TEMATYCZNY

norma aksjologiczna / etyczna / moralna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych. Etyka, nr 22, 7-18, 1986. Lazari-Pawłowska, Ija.

Uwagi do referatu Jonathana Harrisona "Dlaczego oceny moralne nie są imperatywami?". Etyka, nr 22, 81-85, 1986. Ziembiński, Zygmunt.

Relatywizm etyczny Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 129-142, 1985. Pietrzak, Józef.

Relatywizm etyczny. Etyka, nr 21, 7-23, 1984. Lazari-Pawłowska, Ija.

Oceny i normy postępowania w psychologistycznej koncepcji prawa i moralności Leona Petrażyckiego. Etyka, nr 21, 71-102, 1984. Smoczyński, Paweł J.

Porządek natury w poglądach Jana z Salisbury. Studia Filozoficzne, nr 10, 63-75, 1983. Boczar, Mieczysław.

Problem wartości. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 247-256, 1983. Buda, Stanisław.

O potrzebie norm bezwarunkowo obowiązujących. [Polemika z: Haecker, Hans-Joachim. O fikcji ogólnie obowiązujących norm etycznych. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 135-139, 1982]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 141-147, 1982. Lazari-Pawłowska, Ija.

O celowościowe ujmowanie moralności i norm etycznych. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 129-143, 1979. Bednarski, Feliks W.

Rola natury czynu w argumentacji etycznej. Na marginesie dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 97-112, 1979. Szostek, Andrzej.

Zależność i niezależność etyki od obrazu świata. Znak, nr 284, 163-170, 1978. Elzenberg, Henryk.

Pryncypializm i sytuacjonizm w etyce. Studia Filozoficzna, nr 7, 101-111, 1978. Lazari-Pawłowska, Ija.

Problem uzasadnienia norm moralnych we współczesnej dyskusji teologicznej. [Polemika z: Schűller, Bruno; Laun, Andreas; Scholz, Franz]. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 83-97, 1978. Szostek, Andrzej.

Zwroty zrelatywizowane systemowo. Studia Filozoficzne, nr 3, 143-159, 1978. Wróblewski, Jerzy.

Teleologiczna teoria normowania moralnego. Styczeń, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 26(2), 63-71, 1978. Ziegler, Josef G.

W sprawie uzasadniania norm moralnych. Styczeń, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 25(2), 131-136, 1977. Hoerster, Norbert.

W sprawie uzasadniania norm moralnych. Uwagi do artykułu Norberta Hoerstera. [Artykuł Hoerstera w tym samym numerze]. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 137-140, 1977. Styczeń, Tadeusz.

Pozycja osoby w strukturze moralności. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 41-62, 1976. Szostek, Andrzej.

Normy moralne a natura ludzka. Na marginesie dyskusji między J. Fuchsem i G. Ermeckem. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 123-128, 1976. Szostek, Andrzej.

Klasowy charakter moralności. Studia Filozoficzne, nr 5, 135-149, 1975. Michalik, Mieczysław.

Rola intencji jako wyznacznika czynu moralnego u Piotra Abelarda. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 25-36, 1975. Wojtarowicz, Teresa.

Jak uzasadnić szczegółowe zasady moralne? (W związku z artykułem prof. F. Scholza "Głosić normy - to je uzasadniać"). Roczniki Filozoficzne, 22(2), 174-178, 1974. Styczeń, Tadeusz.

Normy i oceny moralne a dyrektywy i metody socjotechniki. Etyka, t. 12, 79-94, 1973. Goćkowski, Janusz.

Norma personalistyczna. Znak, nr 224, 180-189, 1973. Kłoczowski, Jan Andrzej.

Model dedukcyjny w etyce. Studia Filozoficzne, nr 8, 71-77, 1973. Lazari-Pawłowska, Ija.

Moralność. Próba analizy pojęcia. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 5-30, 1972. Cackowski, Zdzisław.

Uwagi o możliwościach uzasadniania systemów normatywnych. Etyka, t. 10, 87-103, 1972. Lang, Wiesław.

Filozoficzna redukcja "złudzenia naturalistycznego". [Polemika z: Styczeń, Tadeusz. Antropologia a etyka]. Etyka, t. 10, 137-141, 1972. Wróblewski, Jerzy.

Leon Petrażycki - teoretyka moralności i moralista. Etyka, t. 9, 41-63, 1971. Lazari-Pawłowska, Ija.

Koncepcje etyczne Czesława Znamierowskiego. Etyka, t. 9, 91-112, 1971. Ziembiński, Zygmunt.

Aksjologiczne i deontyczne normy moralne. Etyka, t. 7, 133-143, 1970. Czeżowski, Tadeusz.

Normy moralne: próba systematyzacji. Warszawa, PWN, 1970; wyd. 4 2000. Ossowska, Maria.

Socjologia moralności a "prawo naturalne". Roczniki Filozoficzne, 18(2), 91-105, 1970. Piwowarski, Władysław.

Prawo naturalne - prawo czy norma moralna? Roczniki Filozoficzne, 18(2), 11-34, 1970. Waśkiewicz, Hanna.

Natura a reguły postępowania. Etyka, t. 6, 51-78, 1970. Wróblewski, Jerzy.

Normy moralne wobec konfliktów społecznych. Etyka, t. 4, 103-118, 1969. Ossowska, Maria.

Normy moralne w obronie godności człowieka. Etyka, t. 5, 7-25, 1969. Ossowska, Maria.

Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Wyd. 2 popr. i rozsz. Warszawa, PWN, 1969; wyd. 4 2005. Ossowska, Maria.

O rodzajach niezgodności norm. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-94, 1969. Ziembiński, Zygmunt.

O najwyższej normie w etyce Bradleya. Etyka, t. 3, 181-221, 1968. Zapaśnik, Stanisław.

Etyka a nauki o zjawiskach moralnych. Etyka, t. 2, 141-171, 1967. Pieter, Józef.

O pojęciu moralności. Etyka, t. 1, 31-46, 1966. Lazari-Pawłowska, Ija.

Rozważania wstępne do nauki o moralności i prawie. Warszawa, PWN, 1964; wyd. 2 1967. Znamierowski, Czesław.

Normy tetyczne a normy aksjologiczne w koncepcji Cz. Znamierowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-112, 1963. Ziembiński, Zygmunt.

Funkcja autorytetu i sumienia w etyce katolickiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 91-114, 1962. Keller, Józef.

Relatywizm historyczny a etyka heglowska. Studia Filozoficzne, nr 3, 89-112, 1961. Kuderowicz, Zbigniew.

Sprzeczność i konfliktowość w systemie etycznym. Studia Filozoficzne, nr 3, 143-157, 1961. Lazari-Pawłowska, Ija.

"Marksizm a moralność" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 7-62, 1960. Fritzhand, Marek.

"Determinizm i odpowiedzialność" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 25-43. Warszawa, PWN, 1959.

"Norma prawna i norma moralna u Petrażyckiego" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 75-85. Warszawa, PWN, 1959. Ossowska, Maria.

Zagadnienie powszechnie uznanych norm moralnych. Studia Filozoficzne, nr 3, 80-96, 1957. Ossowska, Maria.

Naczelna norma moralna i jej pochodne. Studia Filozoficzne, nr 3, 97-117, 1957. Znamierowski, Czesław.

Oceny i normy. Warszawa, PWN, 1957. Znamierowski, Czesław.

O elementarnych normach moralnych. Artykuł dyskusyjny. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-28, 1956. Fritzhand, Marek.

Norma aksjologiczna. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 327-344, 1949. Znamierowski, Czesław.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 3. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.

Podstawy nauki o moralności. Warszawa, Czytelnik, 1947; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1957; wyd. 4 1966; Wrocław, Ossolineum, 1994; Warszawa, De Agostini, 2004. Ossowska, Maria.

Normy grupy wolnej. Myśl Współczesna, nr 9-10, 171-, 1947. Znamierowski, Czesław.