INDEKS TEMATYCZNY

obowiązek / obowiązywanie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O istocie czynów moralnie nadobowiązkowych. Studia Filozoficzne, nr 6, 99-109, 1987. Górnicka, Joanna.

Interpretacja obowiązku w etyce Davida Hume’a. Studia Filozoficzne, nr 8, 29-49, 1987. Rutkowski, Mirosław.

O tzw. maksymalizacji dobra jako zasadzie obowiązku. Studia Filozoficzne, nr 12, 29-38, 1986. Elzenberg, Henryk.

Uwagi do "Bhagawadgity". Studia Filozoficzne, nr 12, 49-54, 1986. Elzenberg, Henryk.

Warunkowe i bezwarunkowe obowiązywanie norm moralnych. Etyka, nr 22, 7-18, 1986. Lazari-Pawłowska, Ija.

Obowiązek i wezwanie moralne w filozofii Henri Bergsona. Etyka, nr 20, 23-44, 1983. Środa, Magdalena.

Obowiązanie a prawdziwość. Studia Filozoficzne, nr 10, 15-25, 1983. Woleński, Jan.

Wiedza i obowiązki. (Środowisko "Przeglądu Tygodniowego" w latach siedemdziesiątych XIX w.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 129-174, 1982. Kurczewska, Joanna.

Ludzkie obowiązki i prawa zwierząt. [Rec. Animal Rights and Human Obligations. Regan, Tom & Singer, Peter (eds)]. Etyka, t. 18, 295-299, 1980. Sencerz, Stefan.

Granice obowiązku. [Dyskusja wokół polemiki Andrzeja Grzegorczyka i Jacka Hołówki w sprawie obowiązku pomocy potrzebującym. Uczestnicy: Jankowski, Henryk; Starczewska, Krystyna; Grzegorczyk, Andrzej; Przełęcki, Marian, Michalik, Mieczysław; Promieńska, Halina; Zapaśnik, Stanisław; Hołówka, Jacek; Szmyd, Jan]. Etyka, t. 17, 209-253, 1979.

O pomocy w potrzebie. Etyka, t. 16, 37-49, 1978. Hołówka, Jacek.

O posługiwaniu się w logice deontycznej językami preskryptywnym i deskryptywnym. Dwa pytania na temat "derived obligation". Studia Filozoficzne, nr 3, 121-128, 1976. Kalinowski, Jerzy.

Głosić normy - to je uzasadniać. Przyczynek do zagadnienia obowiązywania bezwzględnego wtórnych, operatywnych norm zakazujących. Strojnowski, Jerzy (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 22(2), 63-82, 1974. Scholz, Franz.

Podstawowe problemy logiki deontycznej. Etyka, t. 8, 105-130, 1971. Ziemba, Zdzisław.

Krytycyzm jako obowiązek moralny. [Rec. Albert, Hans. Traktat über kritische Vernunft]. Etyka, t. 7, 183-188, 1970. Lazari-Pawłowska, Ija.

Etyka zawodowa. Etyka, t. 4, 58-80, 1969. Lazari-Pawłowska, Ija.

Obowiązek i nieznajomość faktów. Elzenberg, Henryk (tłum.). Etyka, t. 5, 129-148, 1969. Prichard, Harold A.

Słuszność i obowiązek w systemie etyki W. D. Rossa. Etyka, t. 1, 221-265, 1966. Soldenhoff, Stanisław.

"William David Ross: wolność dla obowiązku" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 414-425. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Soldenhoff, Stanisław.

Zwrot "norma obowiązuje" w języku prawnym i prawniczym. Na marginesie książka W. Langa "Obowiązywanie prawa". Studia Filozoficzne, nr 3-4, 93-115, 1963. Ziemba, Zdzisław.

Pogadanki obyczajowe. Jeżewska, Kazimiera (wstęp), 5-8. Warszawa, PWN, 1957; wyd. 2 1960; wyd. 3 1962. Witwicki, Władysław.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 3. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.