INDEKS TEMATYCZNY

odpowiedzialność (moralna, prawna)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O "wolności woli". W związku z artykułem Marka Witkowskiego Wolność, konieczność, przypadek. Etyka, nr 25, 191-227, 1990. Bogusławski, Andrzej.

Pytanie: jak żyć? jako podstawowe pytanie etyczne (zarys analizy). Studia Filozoficzne, nr 2-3, 225-234, 1990. Filek, Jacek.

Odpowiedzialność i osoba. Próba analizy doświadczenia etycznego. Znak, nr 427, 64-74, 1990. Galarowicz, Jan.

Obłąkanie i odpowiedzialność. [Rec. Radden, Jennifer. Madness and Reason]. Etyka,, nr 25, 345-350, 1990. Klimowicz, Ewa.

Odpowiedzialność w wymiarze indywidualnym i społecznym. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 263-290, 1989/1990. Styczeń, Tadeusz.

Dążenie do prawdy a moralna odpowiedzialność uczonego. Studia Filozoficzne, nr 12, 59-66, 1989. Szumilewicz, Irena.

Wolność i odpowiedzialność w uprawianiu nauki. Stanisław Ossowski o normalnym życiu naukowym. Etyka, nr 24, 155-181, 1988. Goćkowski, Janusz.

Zagadnienie wyobraźni moralnej. Uwagi wstępne. Studia Filozoficzne, nr 3, 81-88, 1988. Górniewicz, Józef.

Wolność i trwanie człowieka w służbie wartościom według Romana Ingardena. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 123-139, 1987/1988. Czachorowski, Marek.

Odpowiedzialność ludzi nauki. [Rec. Wissenschaft in der Verantwortung. Analysen und Forderungen. Sitter, Beat (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 11, 206-209, 1987. Pawłowska, Joanna.

Ernst Bloch - Hans Jonas. Utopia a odpowiedzialność. Studia Filozoficzne, nr 11, 113-124, 1986. Kaniowski, Andrzej M.

O sytuacji epistemologicznej wartości moralnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 175-195, 1986. Półtawski, Andrzej.

Refleksje nad metodą rozwiązywania problemów w prawie karnym. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 205-210, 1985. Wolter, Władysław.

O odpowiedzialności sokratejskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-15, 1985. Zawadzki Franciszek.

Godność i odpowiedzialność. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 93-106, 1983.  Szawarski, Zbigniew.

Z rozważań nad odpowiedzialnością. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-130, 1983. Zawadzki Franciszek.

Pojęcie odpowiedzialności. Michalski, Krzysztof (tłum.). Znak, nr 295-296, 3-24, 1979. Picht, Georg.

Z okazji Marcina Heideggera. Znak, nr 240, 702-713, 1974. Pomian, Krzysztof.

Warunki obiektywne a odpowiedzialność indywidualna. Kaniowski, Andrzej M. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 41-48, 1974. Steichler, Gottfried.

O odpowiedzialności filozofa. [DEBATA z udziałem: Stróżewski, Władysław; Cichowicz, Stanisław; Bortnowska, Halina; Michalski, Krzysztof; Grygiel, Stanisław; Tischner, Józef; Tarnowski, Karol; Paluchowski, Wojciech]. Znak, nr 240, 717-741, 1974.

Odpowiedzialność i istnienie świata. Studia Filozoficzne, nr 5, 245-257, 1973. Jadacki, Jacek Juliusz.

Nad "Książeczką o człowieku". [Polemika z: Jadacki, J. Odpowiedzialność i istnienie świata]. Studia Filozoficzne, nr 9, 126-128, 1973. Mackiewicz, Witold.

Nauka i moralna odpowiedzialność uczonych. [Rec. Induction, Physics and Ethics. Weingartner, P., Zecha, G. (eds)]. Etyka, t. 11, 218-224, 1973. Rainko, Stanisław.

Nad "Książeczką o człowieku". [Polemika z: Jadecki, J. Odpowiedzialność i istnienie świata]. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-126, 1973. Stróżewski, Władysław.

Fenomenolog i problem odpowiedzialności. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 69-84, 1973. Zwoliński, Zbigniew.

Postawa agonistyczna i ethos pokoju w świecie człowieka. Studia Filozoficzne, nr 5, 93-96, 1972. Gołaszewska, Maria.

Historia wyobcowana a odpowiedzialność osobowa (O filozofii Stanisława Brzozowskiego). Studia Filozoficzne, nr 3, 91-108, 1971. Łagowski, Bronisław.

Moralna odpowiedzialność uczonych. [Rec. Induction, Physics and Ethics]. Studia Filozoficzne, nr 5, 248-251, 1971. Sułek, Antoni.

"Marksizm a wolność i odpowiedzialność" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 460-498. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Fritzhand, Marek.

Filozofia człowieka. Wyd. 3 rozsz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Schaff, Adam.

Logika heglowska a idea odpowiedzialności moralnej. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 139-163, 1963. Kuderowicz, Zbigniew.

Doktryna moralna młodego Hegla. Warszawa, PWN, 1962. Kuderowicz, Zbigniew.

Odpowiedzialność moralna zmniejszona. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 5-57, 1962. Olejnik, Stanisław.

"Determinizm i odpowiedzialność" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 25-43. Warszawa, PWN, 1959.

Pogadanki obyczajowe. Jeżewska, Kazimiera (wstęp), 5-8. Warszawa, PWN, 1957; wyd. 2 1960; wyd. 3 1962. Witwicki, Władysław.

"Determinizm a moralność" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 101-133, 1960. Jankowski, Henryk.

Wina i odpowiedzialność. Warszawa, PWN, 1957. Znamierowski, Czesław.