INDEKS TEMATYCZNY

osoba


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Odpowiedzialność i osoba. Próba analizy doświadczenia etycznego. Znak, nr 427, 64-74, 1990. Galarowicz, Jan.

Osoba - wychowanie - kultura. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 253-261, 1989/1990. Gałkowski, Jerzy W.

Osoba jako dar w nauczaniu Jana Pawła II. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 29-41, 1989. Gałkowski, Jerzy W.

Filozoficzna identyfikacja godności osoby. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 191-207, 1989. Gogacz, Mieczysław.

Sumienie, kontemplacja, mądrość (z problematyki podstaw etyki). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 65-71, 1989. Gogacz, Mieczysław.

Pojęcie osoby w psychologii humanistycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-179, 1989. Leszczyński, Andrzej C.

Podstawowe przesłanki antropologii humanistycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 161-180, 1989. Olejnik, Stanisław.

O godności człowieka jako osoby. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 163-182, 1989. Piluś, Henryk.

Człowiek jako autokreator. Antropologiczne podstawy odrzucenia encykliki "Humanae vitae". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-63, 1989. Szostek, Andrzej.

Tajemnice istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 167-179, 1987. Bukowski, Jerzy.

Obraz osoby i wspólnoty w filozofii Martina Bubera. Colloquia Commuia, 1-2(30-31), 181-196, 1987. Karpowicz, Paweł.

Osoba i kultura. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-94, 1986. Buda, Stanisław.

Osoba i kultura. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-90, 1986. Gogacz, Mieczysław.

Przypisywanie sobie (czegoś) a tożsamość osobowa. O analitycznej dekonstrukcji pojęcia podmiotu u Petera Strawsona. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 33-45, 1986. Mohr, Georg.

Reprodukcja wartości osobowej. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-80, 1986. Płużański, Tadeusz.

Osoba jako byt i norma w filozofii kardynała Karola Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 173-180, 1985/1986. Tomasik, Henryk.

U podstaw aksjologii Dietricha von Hildebranda. Znak, nr 365, 27-40, 1985. Galewicz, Włodzimierz.

Filozof osoby i miłości - Maurice Nédoncelle (1905-1976). Znak, nr 360-361, 1589-1601, 1984. Bukowski, Kazimierz.

Rola refleksji w epistemicznej i ontycznej strukturze osoby ludzkiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-29, 1984. Chudy, Wojciech.

Persona et sui iuris. Refleksje nad podstawami filozofii osoby Karola Wojtyły. Zięba, Maciej St. (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 32(2), 105-123, 1984. Crosby, John F.

Wokół afirmacji osoby. Próby uściśleń inspirowane dyskusją nad koncepcją etyki ks. Tadeusza Stycznia. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 149-166, 1984. Szostek, Andrzej.

Pojęcie godności jako element poznawczej regulacji ludzkiego zachowania. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 57-76, 1983. Grzegorczyk, Andrzej.

Pojęcie osoby ludzkiej w poglądach Antoniego Kępińskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 203-217, 1983. Murawski, Krzysztof.

Viktora Emila Frankla koncepcja osoby. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 109-123, 1983. Wolicki, Marian.

Wartości osobowe w kulturze. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 203-212, 1982. Gogacz, Mieczysław.

Refleksje wokół pracy ks. Ślipko "Życie i płeć człowieka". Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 213-220, 1982. Podrez, Ewa.

Realność personalnego sensu historii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 3-9, 1981. Bartnik, Czesław.

"Osobie jako osobie należna jest od osoby jako osoby afirmacja". Roczniki Filozoficzne, 29(2), 112-117, 1981. Bednarski, Feliks W.

Sens życia - sens dziejów. Refleksje ze stanowiska filozofii i etyki chrześcijańskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-127, 1981. Ślipko, Tadeusz.

Osobowa struktura samostanowienia. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 5-12, 1981. Wojtyła, Karol.

Personalizacja Kościoła w ujęciu kardynała Karola Wojtyły. Znak, nr 317, 1412-1418, 1980. Bartnik, Czesław.

Na prawach "głośnego myślenia". Roczniki Filozoficzne, 28(2), 138-143, 1980. Rodziński, Adam.

Bytowo-osobowy wymiar sumienia. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 125-138, 1980. Wawrzyniak, Andrzej.

Rola religii w kulturze. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 5-16, 1980. Zdybicka, Zofia J.

Osoba i świat w ujęciu E. Mouniera i P. Teilharda de Chardin. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-179, 1979. Czarkowski, Józef.

Odsłaniać osobowy charakter ludzkiego sumienia. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 149-151, 1979. Grygiel, Stanisław.

Problem aktualizowania się wartości osoby ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 113-128, 1979. Kasperkiewicz, Karolina Maria.

Objawiać osobę... Roczniki Filozoficzne, 27(2), 159-165, 1979. Styczeń, Tadeusz.

Osoba ludzka a filozofia jako problem współczesności. Międzynarodowe Sympozjum Filozoficzne Kraków 22-25 sierpnia 1978 roku. Znak, nr 304, 1069-1083, 1979. Zdybicka, Zofia J.

Kant - podmiot, osoba, "państwo celów". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 221-249, 1976. Gromiec, Włodzimierz.

Filozoficzne problemy językowej artykulacji podmiotowości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 295-316, 1976. Lalewicz, Janusz.

Pozycja osoby w strukturze moralności. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 41-62, 1976. Szostek, Andrzej.

Osoba: podmiot i wspólnota. Roczniki Filozoficzne, 24(2), 5-39, 1976. Wojtyła, Karol.

Ingardenowska koncepcja osoby. Studia Filozoficzne, nr 7, 125-141, 1975. Gołaszewska, Maria.

Rola "obiektywnego dobra dla osoby" w dziedzinie moralności. Szewczyk, Jan (tłum.). Znak, nr 256, 1289-1308, 1975. Hildebrand, Dietrich von.

Osoba wśród wartości. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 5-10, 1975. Rodziński, Adam.

Propozycja tomistycznej formuły relacjonistycznej teorii osoby. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-31, 1974. Gogacz, Mieczysław.

Prawo do osoby - problem etyki życia seksualnego. [Polemika z: Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność]. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 151-158, 1974. Meissner, Karol.

Wolność osoby i jej konsekwencje. Uwagi na marginesie artykułu Karola Meissnera "Prawo do osoby - problem etyki życia seksualnego". Roczniki Filozoficzne, 22(2), 158-161, 1974. Szostek, Andrzej.

O znaczeniu miłości oblubieńczej. [Polemika z: Meissner, Karol i Szostek, Andrzej]. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 162-173, 1974. Wojtyła, Karol.

Osoba ludzka jako podstawa stosunku do Boga. Znak, nr 223, 1-17, 1973. Jaworski, Marian.

Norma personalistyczna. Znak, nr 224, 180-189, 1973. Kłoczowski, Jan Andrzej.

Teoria osoby w "Liber de apprehensione" przypisywanej Albertowi Wielkiemu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 247-253, 1972. Bucichowski, Wacław.

Teoria osoby w klamrach metodologii. [Sprawozdanie z dyskusji na KUL nt. Wojtyła, Karol. Osoba i czyn]. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 223-228, 1972. Piluś, Henryk.

Problem teorii osoby (wstępny zarys trudności). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 47-67, 1971. Gogacz, Mieczysław.

Czyn objawieniem osoby? [Polemika z: Wojtyła, Karol. Osoba i czyn]. Znak, nr 200-201, 200-208, 1971. Grygiel, Stanisław.

Kilka uwag o świadomości (w związku z książką "Osoba i czyn"). Roczniki Filozoficzne, 19(1), 129-130, 1971. Stępień, Antoni B.

Struktura człowieka w ujęciu Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 6, 45-62, 1971. Węgrzecki, Adam.

Dramat ludzkiej osoby. [Rec. Barthelemy-Madaule, Madeleine. La Personne et le Drame Humain chez Teilhard de Chardin]. Etyka, nr 6, 171-176, 1970. Płużański, Tadeusz.

Osoba ludzka a prawo naturalne. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 53-59, 1970. Wojtyła, Karol.

Jednostka a społeczeństwo. Znak, nr 180, 684-712, 1969. Krąpiec, Mieczysław A.

Religia i nauka. Znak, nr 157-158, 861-887, 1967. Krąpiec, Mieczysław A.

Osobowość i własność: ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Jaroszewski, Tadeusz M.

Sąd o prawie i osobie. Rozważania na temat poglądów Simone Weil. Znak, nr 118, 464-473, 1964. Kalinowski, Jerzy.

Niektóre uwagi na temat uwarunkowań poznawalności Boga. Znak, nr 120, 662-666, 1964. Krąpiec, Mieczysław A.

O filozofię kultury. Znak, nr 121-122, 813-827, 1964. Krąpiec, Mieczysław A.

Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Mrówczyński, Tadeusz.

Osoba ludzka a społeczność. Roczniki Filozoficzne, 12(2), 25-42, 1964. Piwowarski, Władysław.

Z chrześcijańskiej filozofii człowieka. Znak, nr 123, 1026-1062, 1964. Stróżewski, Władysław. [Jan Nizwandowski].

Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 11(4), 45-60, 1963. Pastuszka, Józef.

Personalizm tomistyczny. Znak, nr 83, 664-674, 1961. Wojtyła, Karol.

Natura ludzka jako podstawa formacji etycznej. Znak, nr 60, 693-697, 1959. Wojtyła, Karol.

Pojęcie osoby u M. Schelera. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 23-38, 1958. Znaniecki, Franciszek.

Integralna definicja osoby ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, II-III, 85-109, 1949-1950. Granat, Wincenty.

Władza państwowa w służbie narodu. Fragment z filozofii średniowiecznej. Roczniki Filozoficzne, I, 278-281, 1948. Usowicz, Aleksander.