INDEKS TEMATYCZNY

osobowość


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kulturowe aspekty osobowości (Sapir i Linton a współczesna kulturologia radziecka). Studia Filozoficzne, nr 11, 121-134, 1988. Bochat, Tomasz.

Problem równoważenia struktur poznawczych za pomocą form w sztuce. Studia Filozoficzne, nr 11, 13-23, 1987. Ślósarska, Joanna.

Koncepcje rewolucji i ruchu społecznego a zagadnienie osobowości - aktualność myśli marksowskiej. Niecikowski, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 21-28, 1986. Golubović, Zagorka.

Zagadnienie granicy w filozofii Hegla jako główny problem osobowości. Studia Filozoficzne, nr 10, 71-81, 1984. Stolarczyk, Elżbieta Zofia.

Metoda inkontrologiczna w historii filozofii a policentryczna struktura osobowości filozofów. Studia Filozoficzne, nr 4, 87-93, 1983. Nowicki, Andrzej.

Teoria osobowości estetycznej (według S. S. Kierkegaarda). Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 39-61, 1983. Toeplitz, Karol.

Zagadnienie wartości w psychologii humanistycznej A. H. Maslowa i C. Rogersa. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 141-161, 1981. Oleś, Piotr i Oleś, Maria.

Koncepcja osobowości a ideał wychowania. Studia Filozoficzne, nr 10, 97-107, 1980. Cichoń, Władysław.

Etyka a osobowość filozofa. Uwagi o pojęciu filozofii i żywotach filozofów w XIV i XV w. Studia Filozoficzne, nr 10, 147-160, 1979. Domański, Juliusz.

Tworzenie osobowości w procesie dydaktyki. Sprawozdanie. [Z V Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Marksistów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 155-162, 1979. Klimowicz, Ewa.

Problemy modelu człowieka w społeczeństwie zaawansowanej rewolucji naukowo-technicznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 59-73, 1979. Obuchowski, Kazimierz.

Osobowość jako kategoria etyczna. [Rec. Archangielski, L. M. Socialno-eticzeskije problemy tieorii licznosti]. Studia Filozoficzne, nr 5, 169-172, 1978. Michalik, Mieczysław.

Dialektyka człowieka i teorie osobowości. Studia Filozoficzne, nr 7, 13-23, 1978. Rożalska-Czyżkowska, Bożena.

Interpersonalna teoria osobowości. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 83-97, 1978. Zaborowski, Zbigniew.

Działanie na osobowość. [Rec. Hörz, Helga E. Blickpunkt Persönlichkeit. Ein Beitrag der Ethik zu Theorie und Praxis der Persönlichkeitsentwicklung]. Etyka, t. 16, 179-184, 1978. Zwoliński, Zbigniew.

Struktura i dialektyka osobowości oraz światopoglądu w filozofii S. Hessena. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-73, 1977. Chmielnicki, Naum.

Zadania etyki marksistowskiej w badaniach nad osobowością. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-11, 1977. Fritzhand, Marek.

Dialektyka konstytuowania osobowości. Studia Filozoficzne, nr 7, 63-72, 1977. Obuchowski, Kazimierz.

O rozwoju osobowości. Studia Filozoficzne, nr 7, 49-62, 1977. Reykowski, Janusz.

Racja własna jako mechanizm sterujący zachowaniem. Studia Filozoficzne, nr 4, 115-129, 1977. Zaborowski, Zbigniew.

Marksizm a teoria osobowości. Znak, nr 263, 651-668, 1976. Tischner, Józef.

Koncepcja osobowości w filozofii Józefa Gołuchowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 143-170, 1975. Miedziński, Ziemowit.

Autonomia jednostki a osobowość. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-85, 1975. Obuchowski, Kazimierz.

Rollo Maya fenomenologiczno-egzystencjalna koncepcja osobowości. Roczniki Filozoficzne, 23(4), 37-45, 1975. Uchnast, Zenon.

Węzłowe problemy teorii osobowości. Studia Filozoficzne, nr 11, 23-37, 1974. Obuchowski, Kazimierz.

"Homo novus" Herberta Marcusego jako wyraz kryzysu modelu osobowości konsumpcyjnej. Studia Filozoficzne, nr 5, 91-108, 1973. Borgosz, Józef.

Etyczne aspekty problematyki osobowości. Studia Filozoficzne, nr 5, 73-89, 1973. Michalik, Mieczysław.

Osobowość jako problem socjologiczny. [Rec. Dautow, T. M. Licznost' kak socjołogiczeskaja problema]. Studia Filozoficzne, nr 5, 284-286, 1973. Perkowska, Halina.

Podstawowe problemy nauki o osobowości. Studia Filozoficzne, nr 5, 109-126, 1973. Pieter, Józef.

Płeć a osobowość. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-144, 1973. Pospiszyl, Kazimierz.

Osobowość kierownicza a inżynieria ludzka. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-172, 1973. Przewłocki, Przemysław.

Osobowość autorytarna - przegląd koncepcji. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 115-145, 1973. Toruńczyk, Barbara.

Ideał osobowości socjalistycznej w twórczości Jeana Jaurèsa. Studia Filozoficzne, nr 5, 53-71, 1973. Wojnar-Sujecka, Janina.

Problemy teorii osobowości w ZSRR. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 221-235, 1972. Daszkiewicz, Tadeusz.

O badaniach woli w pracach M. Dybowskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 97-130, 1971. Klimski, Tadeusz.

Struktura osobowości. [Rec. Nuttin, Joseph. Struktura osobowości]. Studia Filozoficzne, nr 2, 234-240, 1971. Starczewska, Krystyna.

Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej - marksizm, strukturalizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijański. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Jaroszewski, Tadeusz.

Kulturowe uwarunkowania osobowości człowieka w ujęciu psychoanalizy. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-111, 1969. Pospiszyl, Kazimierz.

Filozoficzna i socjologiczna koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 15-22, 1969. Szczepański, Jan.

Światopogląd a życie u Diltheya. Warszawa, PWN, 1966. Kuderowicz, Zbigniew.

Marksizm a jednostka ludzka. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-106, 1966. Schaff, Adam.

Psychoanaliza a psychologia współczesna. Studia Filozoficzne, nr 5, 35-65, 1960. Reykowski, Janusz.

Koncepcje typu osobowości we współczesnej antropologii kulturalnej. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 5, 85-139, 1959. Kłoskowska, Antonina.

"Problem wychowania osobowości w społeczeństwie socjalistycznym" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 175-217, 1960. Suchodolski, Bogdan.

Osobowość a Historia. Spory wokół historyzmu heglowskiego w myśli rosyjskiej połowy XIX wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 59-94, 1957.
Osobowość a Historia. Spory wokół historyzmu heglowskiego w myśli rosyjskiej połowy XIX wieku. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-23, 1957. Walicki, Andrzej.

Osobowość twórcza artysty. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 422-424, 1948. Elzenberg, Henryk.