INDEKS TEMATYCZNY

państwo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Państwo i prawo a społeczeństwo obywatelskie. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-126, 1990. Wrzesiński, Krzysztof.

Spór o Platona. Znak, nr 408, 56-67, 1989. Legutko, Ryszard.

Społeczeństwo obywatelskie i prawa polityczne jednostki w Heglowskim modelu państwa. Studia Filozoficzne, nr 6, 35-46, 1989. Panasiuk, Ryszard.

Kategoria społeczeństwa obywatelskiego u Gramsciego i jej recepcja. Studia Filozoficzne, nr 9, 97-110, 1987. Górski, Eugeniusz.

Relacja pomiędzy państwem a społeczeństwem obywatelskim u Hegla i Marksa. Studia Filozoficzne, nr 9, 81-95, 1987. Orzeł, Józef.

Filozofia demokracji Ignacego Fika. Studia Filozoficzne, nr 8, 111-119, 1986. Kaczocha, Włodzimierz.

Jednostka i państwo w filozofii politycznej Hegla. Colloquia Communia, 1(24), 177-187, 1986. Panasiuk, Ryszard.

Andrzej Frycz Modrzewski - inspiracje klasyczne i nowatorstwo. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 199-211, 1985. Błachowicz, Grzegorz.

Jednostka a państwo. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 91-110, 1984. Nawrocka, Anna.

Rozum i uniwersum. (Filozofia polityczna J. K. Szaniawskiego). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 63-96, 1979. Pieróg, Stanisław.

Rzeczywistość państwa a możliwości filozofii. Studia Filozoficzne, nr 9, 73-77, 1972. Głombik, Czesław.

Filozofia państwa i prawa. Studia Filozoficzne, nr 6, 111-120, 1972. Jankowski, Henryk.

Praesente medico nihil nocet. (Głos w dyskusji "Filozofia państwa i polityki"). [Polemika z: Jankowski, Henryk]. Studia Filozoficzne, nr 10, 167-170, 1972. Cackowski, Zdzisław.

Władza a władza polityczna (państwo). Analiza pojęć. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-86, 1971. Cackowski, Zdzisław.

Ontologiczna koncepcja państwa w politycznych pismach Lenina. Studia Filozoficzne, nr 4, 101-115, 1971. Lipiec, Józef.

Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1843. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Panasiuk, Ryszard.

"Platona ideał wolności ascetycznej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 9-34. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kasia, Andrzej.

"Arystotelesa teoria wolności elitarnej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 35-47. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kasia, Andrzej.

Filozofia, państwo i polityka w twórczości młodoheglistów. Studia Filozoficzne, nr 1, 103-127, 1966. Panasiuk, Ryszard.

J. G. Herder i oświecenie niemieckie. Warszawa, PWN, 1965. Adler, Emil.

Problem biurokracji we wczesnej twórczości Marksa. Studia Filozoficzne, nr 1, 17-53, 1964. Panasiuk, Ryszard.

Bakunin i antynomie wolności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Temkinowa, Hanna.

Herder i Kant. Wielka XVIII-wieczna polemika filozoficzna. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 117-138, 1963. Adler, Emil.

Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Rybicki, Paweł.

Doktryna moralna młodego Hegla. Warszawa, PWN, 1962. Kuderowicz, Zbigniew.

Idee społeczno-polityczne Herberta Spencera. Kraków, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961. Kasprzyk, Leszek.

"Lenin a problemy działalności ekonomicznej i socjalnej współczesnego państwa burżuazyjnego" w: Dialog o filozofii marksistowskiej. Sesja naukowa poświęcona poglądom filozoficznym i socjologicznym Wł. Lenina w 90 rocznicę urodzin. Warszawa, 18-19 maja 1960 144-228. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Zawadzki, Sylwester.

Hegel a Rousseau. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 1, 136-166, 1959. Baczko, Bronisław.

Społeczność międzynarodowa w filozofii i w rzeczywistości. Znak, nr 60, 757-766, 1959. Dembiński, Ludwik.

Rola Monteskiusza w rozwoju myśli społecznej. Myśl Filozoficzna, nr 1, 29-57, 1956. Opałek, Kazimierz.

Z dziejów rozwoju marksistowskiej teorii państwa. Myśl Filozoficzna, nr 4, 264-290, 1954. Hochweld, Julian.