INDEKS TEMATYCZNY

podmiot / podmiotowość


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Podmiotowość jako możność działania w ujęciu Paula Ricoeura" w: Współczesne refleksje wokół Kartezjańskiej wizji podmiotu. Pobojewska, Aldona (red.). Łódź, Wyd. AHE, 2011. Dominik, Karolina.

"Percepcja jako synteza a problem przedmiotu" w: Percepcja: między estetyką a epistemologią. Konik, Roman (red.), Leszczyński, Damian (red.), 97-108. Wrocław, Bibliotheca Studia Philosophica Wratislaviensia, 2010. Sikora, Paweł.

Podmiot u Sartre’a i Canguilhema. Notatki. Forum Oświatowe, nr specjalny, 213-223, 2008. Bogusławski, Marcin.

"Krytyka czystego rozumu a problem możliwości metafizyki" w: Racjonalność teoretyczna i praktyczna. Jakuszko, Honorata (red.). Annales UMCS, vol. XXX, Sect. I, 83-101, 2007. Sikora, Paweł.

Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel - Heidegger. Toruń, Wyd. Adam Marszałek, 2007. Sikora, Paweł.

Wolność i własność jako kategorie podmiotowości człowieka w filozofii libertarianizmu" w: Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne. Jaremczuk, Kazimierz (red.), 99-113. Tarnobrzeg, Wyd. PWSZ, 2006. Sikora, Paweł.

"Status Rozumu wobec Istnienia" w: Dylematy racjonalności: między rozumem teoretycznym a praktycznym. Czarnecki Zdzisław, Jerzy (red.), 255-282. Lublin, Wyd. UMCS, 2001. Sikora, Paweł.

"Podmiotowość, uprzedmiotowienie, alienacja" w: Studia nad ideą podmiotowości człowieka. Czarnecki, Zdzisław, Jerzy (red.), 101 - 119. Lublin, Wyd. UMCS, 1999. Sikora, Paweł.

 

"Sein und Zeit" i problem podmiotowości. Zarys problematyki. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 212-217, 1991. Kwiatkowski, Stanisław.

Rola polemiki z myślą Kartezjusza w kształtowaniu się koncepcji podmiotu ludzkiego i obrazu świata w rozprawie Condillaca O pochodzeniu poznania ludzkiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 15-49, 1990. Grygorowicz, Marek.

Heglowskie pojęcie podmiotowości. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-13, 1988. Siemek, Marek.

Problem podmiotu-noumenu w filozofii I. Kanta. Studia Filozoficzne, nr 3, 75-87, 1987. Żelazny, Mirosław.

Przypisywanie sobie (czegoś) a tożsamość osobowa. O analitycznej dekonstrukcji pojęcia podmiotu u Petera Strawsona. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 33-45, 1986. Mohr, Georg.

Pytanie o podmiot w hermeneutyce Schleiermachera. Studia Filozoficzne, nr 6, 159-170, 1986. Potępa, Maciej.

Kryzys podmiotu. Zwoliński, Zbigniew (tłum.). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 239-251, 1986. Raulet, Gerard.

Filozofia świadomości w "Fenomenologii ducha" w perspektywie myśli współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 7, 63-76, 1986. Zychowicz, Jacek.

Problem podmiotu w hermeneutyce i neostrukturalizmie. [Konferencja Wiedeń, 6-10.12.1984]. Studia Filozoficzne, nr 6, 197-202, 1986. Zwoliński, Zbigniew.

Społeczne podstawy ‘ja’ podmiotowego. Warszawa, Wydawnictwa UW, 1981. Bobryk Jerzy.

Kant - podmiot, osoba, "państwo celów". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 221-249, 1976. Gromiec, Włodzimierz.

Filozoficzne problemy językowej artykulacji podmiotowości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 295-316, 1976. Lalewicz, Janusz.

Koncepcja podmiotu poznania w Fenomenologii ducha Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 251-265, 1976. Panasiuk, Ryszard.

Przedmiot i podmiot w poznaniu według Jana od św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 17-48, 1976. Waszkinel, Romuald.

Historia wyobcowana a odpowiedzialność osobowa (O filozofii Stanisława Brzozowskiego). Studia Filozoficzne, nr 3, 91-108, 1971. Łagowski, Bronisław.

Kantowska idea etyki autonomicznej. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-126, 1970. Trębicki, Jerzy.

Kant. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Kroński, Tadeusz.

O humanizmie św. Jana od Krzyża. Znak, nr 27, 6-20, 1951. Wojtyła, Karol.