INDEKS TEMATYCZNY

postęp / rozwój historyczny / społeczny / cywilizacyjny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Paradygmat globalnej ewolucji według Ericha Jantscha. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 168-179, 1990. Dyk, Wiesław.

Miejsce Condorceta w kręgu oświeceniowej refleksji nad historią ludzką (zarys problematyki badawczej). Studia Filozoficzne, nr 6, 19-34, 1989. Grygorowicz, Marek.

Elementarz zamiast fabryki. [Rec. Todd, Emmanuel. The Causes of Progress. Culture, Authority and Change]. Studia Filozoficzzne, nr 5, 175-178, 1988. Magala, Sławomir.

Ekonomiczne sprzeczności okresu przejściowego od kapitalizmu do socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 9, 73-88, 1988. Zagajewski, Marek.

Postęp w dziejach a socjalizm. (Uwagi na kanwie historiozofii Maxa Adlera). Studia Filozoficzne, nr 6, 127-138, 1987. Czerwińska, Ewa.

O alternatywności procesu transformacji kapitalizmu w socjalizm. (Michała Kaleckiego koncepcja "ustroju pośredniego" w świetle zagadnień teorii transformacji). Studia Filozoficzne, nr 4, 113-132, 1987. Sikorski, Cezary.

Sismondi - czas historii i nieuchronność utopii. Studia Filozoficzne, nr 7, 77-88, 1985. Grygorowicz, Marek.

Komunizm globalny a socjalizm lokalny. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 33-36, 1985. Mejbaum, Wacław.

Marks pojutrze. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 85-94, 1985. Ochocki, Aleksander.

Ontologia późnego Lukácsa wobec perspektywy "Geschichte". Colloquia Communia, nr 1(12), 107-119, 1984. Lorenc, Włodzimierz.

Człowiek a historia w filozofii Jana Jakuba Rousseau. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 59-85, 1983. Blaszke, Marek.

Whiteheada teoria cywilizacji i filozofia społeczna. Studia Filozoficzne, nr 10, 115-128, 1983.  Jakubowska, Janina.

Strategia i ekspansja. [Rec. Habermas, Jürgen. Communication and the Evolution of Society]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 314-318, 1983. Magala, Sławomir.

Tradycja i kultura. Studia Filozoficzne, nr 7, 57-70, 1983. Rowiński, Cezary.

Podmiot etyczny jako twórca procesu dziejowego. Studia Filozoficzne, nr 7, 71-94, 1983. Smoczyński, Paweł J.

Metodologiczne znaczenie teorii azjatyckiego sposobu produkcji. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-129, 1983. Szatkowska, Janina.

Sens życia i sens dziejów. Pokój i postęp w świetle systemowej filozofii przyrody. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 139-143, 1981. Aleksandrowicz, Julian.

Marcusego recepcja dialektyki postępu historycznego Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 75-85, 1981. Borgosz, Józef.

Przyczynowość czy adaptacja? Studia Filozoficzne, nr 5, 155-167, 1981. Buczkowski, Piotr.

Racjonalizm, metoda naukowa a kształtowanie losów człowieka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 57-69, 1981. Kunicki-Goldfinger, Władysław.

Marksizm Stalina. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-33, 1981. Rainko, Stanisław.

Sens dziejów a polityka kulturalna. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 81-85, 1981. Schaff, Adam.

Społeczeństwo istniejące i społeczeństwo pożądane. Studia Filozoficzne, nr 97-100, 1981. Suchodolski, Bogdan.

Motyw regresu w filozofii europejskiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-143, 1981. Trębicki, Jerzy.

Konieczność i przypadek w historii. Uwagi o źródłach teologicznych interpretacji postępu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 113-131, 1980. Cypko, Aleksandr S.

Własność a struktura i więź społeczna w myśli Sismondiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 115-127, 1980. Grygorowicz, Marek.

Rewolucja naukowo-techniczna a rewolucja człowieka jako gatunku społecznokulturowego. Tezy zarysu hipotezy roboczej. Studia Filozoficzne, nr 2, 129-150, 1980. Rybkowski, Jan.

Róża Luksemburg. (W sześćdziesięciolecie śmierci). Studia Filozoficzne, nr 5, 53-65, 1979. Dziamski, Seweryn.

Koncepcja rozwoju u Juliusza Słowackiego jako wyraz romantycznej postawy wobec świata. Studia Filozoficzne, nr 12, 39-45, 1979. Kaniuk, Roman.

Przyczynek do analizy idei postępu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 2, 27-36, 1979. Opara, Stefan.

Czym jest uspołecznienie. (Na podstawie Kapitału Marksa). Studia Filozoficzne, nr 11, 33-49, 1979. Walentowicz, Halina.

Czynnik subiektywny w rozwoju społecznym. Lenin a Plechanow. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-148, 1978. Borkowska, Judyta.

Dobro - imperatyw i korelat współpracy. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-16, 1978. Kuczyński, Janusz.

Kwestia społeczna w ideologiach włoskiego Risorgimenta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 69-87, 1978. Ugniewska-Dobrzańska, Joanna.

Przyszłość i historia (przesłanki prospekcji historycznej w filozofii niemieckiego oświecenia). Studia Filozoficzne, nr 5, 135-151, 1977. Czarnecki, Zdzisław.

Dialektyka postępu ekonomiczno-technicznego i antropologicznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 29-39, 1977. Donocik, Florian.

Rewolucja Październikowa i postęp społeczny. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 10, 5-16, 1977. Fiedosiejew, P. N.

O marksistowskiej koncepcji rozwoju społecznego - nieco inaczej. Studia Filozoficzne, nr 12, 81-93, 1977. Sztompka, Piotr.

Problematyka postępu we włoskim Risorgimento. Studia Filozoficzne, nr 2, 135-146, 1977. Ugniewska, Joanna.

Wolność i konieczność. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 52-60, 1976. Cackowski, Zdzisław.

Sprzeczności w rozwoju społeczeństwa socjalistycznego. Studia Filozoficzne, nr 12, 25-34, 1976. Ładosz, Jarosław.

Naród w historiozofii Słowackiego. (Na podstawie pism filozoficznych i politycznych). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 22, 141-175, 1976. Skoczyński, Jan.

Rewolucja naukowo-techniczna. Niektóre konsekwencje metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 7, 137-150, 1976. Zacher, Lech.

Próba określenia pojęcia "czynnik subiektywny historii". Studia Filozoficzne, nr 6, 27-42, 1975. Borkowska, Judyta.

Fenomenalistyczna metoda socjologii Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 77-91, 1975. Flis, Andrzej.

Rola świadomości moralnej i wzór osobowy w twórczości Ludwika Krzywickiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 45-60, 1975. Nazar, Ryszard.

Drugi raport rzymski i jego implikacje. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-150, 1975. Żurawicki, Leon.

Technika a rozwój społeczny. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-23, 1974. Lipiec, Józef.

Marks: łagodna ekonomia praktyczna i brutalna historia. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-52, 1974. Ochocki, Aleksander.

Jules Michelet wobec Prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. (W setną rocznicę śmierci Micheleta). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 142-203, 1974. Wodzyńska, Maria.

Rozum i historia. Historiozofia Hegla wobec Oświecenia. Wrocław, Ossolineum, 1973. Bal, Karol.

Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej 1878-1939. Warszawa, PWN, 1973. Dziamski, Seweryn.

Paul Lafargue: proces historyczny i realizacja ideału. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 17-36, 1973. Panasiuk, Ryszard.

Zmiany techniczne a zmiany społeczne. (Problemy sterowania rozwojem w dobie rewolucji naukowo-technicznej). Studia Filozoficzne, nr 7, 97-104, 1973. Zacher, Lech.

Filozofia i pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 7-18, 1972. Dobrosielski, Marian.
Głos końcowy. Studia Filozoficzne, nr 5, 74-76, 1972.

Świadomość historyczna jakobinów (1793-1794). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 137-168, 1972. Król, Marcin.

Potrzeby gospodarcze jako kryterium ekonomiczno-etyczne rozwoju gospodarczego. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 69-85, 1972. Strzeszewski, Czesław.

Filozofia praktyczna J. M. Hoene Wrońskiego. Etyka, t. 9, 9-23, 1971. Gawecki, Bolesław J.

Wobec strukturalizmu Lévi-Straussa (I). Strukturalistyczna alienacja. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 31-46, 1971. Płużański, Tadeusz.
Wobec strukturalizmu Lévi-Straussa (II). Postęp czy antypostęp. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 76-86, 1971.
Wobec strukturalizmu Lévi-Straussa (III). Struktura czy dialektyka. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 60-75, 1971.

Dokąd zmierza ludzkość - czy dokąd zmierza Fourastié? [Rec. Fourastié, Jean. Lettre ouverte à quatre milliards d'hommes]. Studia Filozoficzne, nr 5, 242-247, 1971. Żurawicki, Seweryn.

Lenin: społeczeństwo przyszłości i droga doń wiodąca. Studia Filozoficzne, nr 2, 171-186, 1970. Panasiuk, Ryszard.

Cywilizacja i postęp w ujęciu Mouniera. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 23-34, 1970. Płużański, Tadeusz.

Postęp gospodarczy a postęp moralny. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 25-35, 1969. Strzeszewski, Czesław.

Spór o społeczną rolę inteligencji. Studia Filozoficzne, nr 1, 23-43, 1969. Wojnar-Sujecka, Janina.

Antoin Cournot - filozof rezygnacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 53-77, 1968. Skarga, Barbara.

Założenia metodologiczne "Kapitału" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 3-33, 1968. Topolski, Jerzy.

Spencer. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Kasprzyk, Leszek.

Rozwój społeczny a rozwój jednostki ludzkiej. [Rec. Michňák, Karel. Individuum a společnost. Příspěvek k problematice depersonalizačních účinků zbožně kapitalistických vztahů]. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-201, 1967. Michalik, Mieczysław.

Comte. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Skarga, Barbara.

Krzywicki. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Kowalik, Tadeusz.

Doktryna etyczna Karola Fouriera. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Majler, Janina.

O historiozofii Stanisława Staszica. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-62, 1964. Szacka, Barbara.

Narodnicka utopia Mikołaja Michajłowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 10, 267-315, 1964. Walicki, Andrzej.

Idee społeczno-polityczne Herberta Spencera. Kraków, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961. Kasprzyk, Leszek.

Młody Schelling i romantyczna filozofia historii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 53-95, 1961. Orłowski, Aleksander.

Bakunin a problemy filozofii historii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 175-212, 1961. Temkinowa, Hanna.

"Przerosty cywilizacyjne a wartości twórcze" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 97-107. Warszawa, PWN, 1960. Grzegorczyk, Andrzej.

Problemy historyzmu w filozofii społecznej Henryka Kamieńskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 101-149, 1959. Baczko, Bronisław.

Urywki o cierpieniu. Znak, nr 56, 138-147, 1959. Drewnowski, Jan Franciszek.
Urywki o rozwoju dziejowym i szerzeniu wiary. Znak, nr 56, 147-151, 1959.

Emanuel Mounier o chrześcijaństwie, historii i postępie. Znak, nr 53, 1252-1264, 1958. Moysa, Stefan.

Wychowanie a rozwój nowoczesnej cywilizacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-41, 1958. Suchodolski, Bogdan.

"Światopogląd Henryka Kamieńskiego" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 305-335. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Poniatowski, Zygmunt.

Obiektywny charakter praw historii. Z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii. Warszawa, PWN, 1955. Schaff, Adam.

Wstęp do teorii marksizmu. Zarys materializmu dialektycznego i historycznego. Wyd. 4 przejrz. i popr. Warszawa, Książka i Wiedza, 1949. Schaff, Adam.

Studia na tematy filozofii dziejów. Kraków, Sp. Ks. "Czytelnik", 1946. Pogranicz, Witold.