INDEKS AUTORSKI

Stanisław Adamczyk (1900-1971)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Przedmiot formalny w epistemologii tomistycznej. Roczniki Filozoficzne, I, 98-122, 1948.

# tomizm # epistemologia # pewność #
TREŚĆ. 1. Jedność przedmiotu formalnego a specyfikacja władz poznawczych. 2. Poznawalność przedmiotu formalnego a jego ogólność. 3. Przedmiot formalny jako podstawa pewności naszego poznania.

Pierwiastki duchowe człowieka w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, II-III, 60-79, 1949-1950.
Teksty wybrane z dzieł św. Tomasza z Akwinu. Adamczyk, S. (tłum.). Tamże, 80-84.

# TOMASZ z Akwinu # dusza # antropologia filozoficzna #
TREŚĆ. I. Natura czynności ludzkich. 1. Ludzkie myślenie. 2. Ludzkie chcenie. II. Duchowość władz ludzkich. 1. Duchowość umysłu ludzkiego. 2. Duchowość woli ludzkiej. III. Duchowość duszy ludzkiej.

Różnica miedzy istotą a istnieniem substancjalnym w nauce Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 7(1), 103-127, 1959.

# ARYSTOTELES # istota # istnienie #
TREŚĆ. 1. Tekst klasyczny Arystotelesa o różnicy rzeczowej. 2. Teksty z "Peri psyches" Arystotelesa o różnicy rzeczowej. 3. Teksty z "Metafizyki" Arystotelesa o różnicy rzeczowej.

Bóg właściwą przyczyną sprawczą istnienia substancjalnego w nauce św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 71-87, 1960.

# Bóg # przyczyna sprawcza # TOMASZ z Akwinu, św. # istnienie #
TREŚĆ. 1. Teksty mające za punkt wyjścia dowodowego samo istnienie substancjalne. 2. Teksty mające za punkt wyjścia dowodowego istotę Boga.

Ontycznopsychiczna struktura aktu poznawczego w nauce Arystotelesa i św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 8(4), 5-39, 1960.

# akty poznawcze # ARYSTOTELES # TOMASZ z Akwinu, św. #
TREŚĆ. 1. Elementy związane z aktem poznawczym. (a) Świadomość przedmiotu w podmiocie a akt poznawczy # (b) Asymilacja przedmiotu z podmiotem a akt poznawczy. 2. Istota aktu poznawczego.

Udział stworzenia w powstawaniu naturalnym istnienia substancjalnego. (W ujęciu nauki św. Tomasza z Akwinu). Roczniki Filozoficzne, 9(1), 101-117, 1961.

# TOMASZ z Akwinu, św. # przyczyna sprawcza # istnienie # stworzenie #

De existentia substantiali in doctrina s. Thomae Aquinatis. Roma, Liberia Editrice dell'Universita Gregoriana, 1962.

Krytyka ludzkiego poznania. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1962. Adamczyk, Stanisław.

# poznanie # realizm epistemologiczny # prawda # sceptycyzm # mniemanie # pewność # realizm pojęciowy # uniwersalia #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Wstęp (łącznie z literaturą ogólną). I. Przedmiotowa wartość poznania w ogóle. 1. Prawda i fałsz logiczny. (a) Natura prawdy logicznej. (b) Natura fałszu logicznego. 2. Powątpiewanie powszechne. (a) Zwyczajny sceptycyzm powszechny. (b) Metodyczny sceptycyzm powszechny. 3. Powątpiewanie częściowe. (a) Fenomenalizm. (b) Idealizm. (c) Empiryzm. 4. Mniemanie. (a) Istota mniemania. (b) Kolizja prawdopodobieństw. 5. Pewność. (a) Pewność prawd podstawowych. (b) Rodzaje pewności. (c) Ostateczny motyw pewności. (d) Błąd. II. Prawdziwość poznania w poszczególnych czynnościach. 1. Przedmiotowość pojęć. (a) Nominalizm. (b) Realizm skrajny. (c) Realizm umiarkowany. (d) Stosunek pojęć do prawdy względnie fałszu logicznego. 2. Przedmiotowość sądów. (a) Istnienie sądów analitycznych i syntetycznych. (b) Natura sądów analitycznych. (c) Natura sądów syntetycznych. (d) Stosunek sądu do prawdy względnie fałszu logicznego. 3. Przedmiotowość wniosków. (a) Przesłanie uzasadniających wniosków dedukcyjnych. (b) Uzasadniające wnioski indukcyjne. (c) Stosunek wniosków do prawdy względnie fałszu logicznego. (C) Literatura. (D) Zakończenie. (E) Skorowidz nazwisk. (F) Skorowidz rzeczy. (G) Spis rzeczy.

Filozofia przyrody. Część pierwsza: Kosmologia. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1963.

# filozofia przyrody - podręczniki # tomizm # kosmologia # stworzenie, stwarzanie, Stwórca #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Wstęp. (C) Księga pierwsza. Świat materialny w ogólności. I. Właściwości świata materialnego. II. Powstanie świata materialnego. III. Prawa natury. (D) Księga druga. Świat materialny w szczególności. I. Istota ciał naturalnych. 1. Teorie tłumaczące istotę ciał naturalnych. 2. Pierwiastki istoty ciał naturalnych. II. Właściwości ciał naturalnych. 1. Rozciągłość ciał naturalnych. 2. Jakości ciał naturalnych. 3. Ruch i czas.

Metafizyka naturalnego powstawania rzeczy według św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 5-13, 1963.

# TOMASZ z Akwinu, św. # metafizyka # istnienie #

Arystotelesowo-tomistyczna koncepcja formy substancjalnej. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 5-15, 1964.

# forma # ARYSTOTELES # TOMASZ z Akwinu, św. # istnienie #
TREŚĆ. 1. Istnienie formy substancjalnej. 2. Etymologia formy substancjalnej. 3. Definicja formy substancjalnej. 4. Forma substancjalna a odpowiadające jej istnienie.

Struktura bytu przygodnego według Arystotelesa. [Polemika z: Krąpiec, Mieczysław A. Struktura bytu]. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 99-103, 1964.

# ARYSTOTELES # byt # przygodność # istota # istnienie #

Wartość epistemologiczna pięciu dróg św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 13-19, 1965.

# TOMASZ z Akwinu, św. # dowody na istnienie Boga # istnienie #

Zupełna zależność stworzenia od Stwórcy w nauce św. Tomasza. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 17-31, 1966.

# TOMASZ z Akwinu, św. # stworzenie # Bóg # ontologia #
TREŚĆ. 1. Ontyczna podstawa zupełnej zależności stworzenia od Stwórcy. 2. Istnienie źródłem zupełnej zależności stworzenia od Stwórcy.

"Teocentryzm tomizmu" w: Pastori et magistro. Praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Doktora Piotra Kałwy Profesora i Wielkiego Kanclerza KUL. Krupa, Andrzej (przewodn. kom. red.), 339-349. Lublin, Wyd. TN KUL, 1966.

# tomizm # teocentryzm # Bóg #

Obiektywizm poznania ludzkiego w nauce arystotelesowo-tomaszowej. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 59-72, 1967.

# ARYSTOTELES # TOMASZ z Akwinu, św. # poznanie # świat materialny #
TREŚĆ. 1. Istnienie świata zewnętrznego jako przedmiotu naszego poznania. 2. Istnienie zewnętrznego świata materialnego jako przedmiotu naszego poznania. 3. Istnienie zewnętrznego świata materialnego, odpowiadającego przedmiotowi właściwemu naszego poznania. 4. Bezpośrednie dosięganie zewnętrznego świata materialnego odpowiadającego przedmiotowi właściwemu naszego poznania.

Współdziałanie Boga z czynnościami przyrody według nauki św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 15-23, 1968.

# TOMASZ z Akwinu, św. # Bóg # przyroda # SUAREZ, Francisco #

Arystotelesowa koncepcja ruchu. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 5-25, 1969.

# ARYSTOTELES # ruch # filozofia przyrody #
TREŚĆ. 1. Definicja ruchu. 2. Zasadnicze rodzaje ruchu. 3. Pierwszeństwo ruchu miejscowego.

Arystotelesowsko-tomistyczna zasada ruchu wobec współczesnych nauk przyrodniczych. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 5-23, 1971. Adamczyk, Stanisław.

# filozofia przyrody # ARYSTOTELES # TOMASZ z Akwinu, św. # ruch #