INDEKS AUTORSKI

Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących. Lwów / Warszawa, Książnica-Atlas, 1938; wyd. 2 Bari, Sekcja Wydawnicza 2 Korpusu, 1945; wyd. 3 1946.

Zob. wyd. 4, 1948.

O tzw. neopozytywizmie. Myśl Współczesna, nr 6, 155-176, 1946.

# empiryzm logiczny # składnia logiczna # sens zdania #
TREŚĆ. * Koło Wiedeńskie. * Empiryzm. * Logiczna składnia języka. * Logistyczny empiryzm i filozofia. * Pojęcie prawdy i semantyka. * Zagadnienia logiki nauki. * Jedność nauki i fizykalizm. * Logizujący empiryzm likwidatorem filozofii?

Logika a doświadczenie. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 3-21, 1947. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 247-268. Warszawa, PWN, 1966.

# filozofia logiki # empiryzm # sprawdzalność #

Zmiana a sprzeczność. Myśl Współczesna, nr 8-9, 35-52, 1948.

# zmiana # sprzeczność #

Epistemologia i semiotyka. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 336-347, 1948.

# epistemologia # semiotyka # idealizm logiczny #

Propedeutyka filozofii dla liceów ogólnokształcących. Wyd. 4 popr. i uzup. Wrocław / Warszawa, Książnica-Atlas, 1948; wyd. 5 1950.

# filozofia - podręczniki i antologie #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Psychologia procesów poznawczych. 1. O spostrzeżeniach. 2. O pamięci. 3. O wnioskowaniu. II. Logika. 1. Nauka o pojęciu i sądzie. 2. Wiadomości z logiki formalnej. 3. Rodzaje wnioskowania. Rozumowanie. 4. O naukach. III. Postępowanie człowieka. 1. Psychofizyczna natura człowieka. 2. Czynności mimowolne. 3. Działanie świadome celu.

Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka. Warszawa, Czytelnik, 1949; wyd. 2 Szaniawski, Klemens (wstęp), 1983; wyd. 3 Kęty, Antyk, 2003. Ajdukiewicz, Kazimierz.

# metafizyka - podręczniki # epistemologia - podręczniki # poznanie # prawda # substancja # uniwersalia # religia a filozofia #
TREŚĆ. Wstęp. Teoria poznania i metafizyka oraz pozostałe nauki filozoficzne. I. Teoria poznania. 1. Klasyczne zagadnienia teorii poznania. 2. Zagadnienie prawdy. 3. Zagadnienia źródła poznania. 4. Zagadnienie granic poznania. 5. Stosunek teorii poznania do innych nauk filozoficznych. II. Metafizyka. 1. Pochodzenie nazwy "metafizyka" i podział zagadnień. 2. Ontologia. 3. Metafizyczne wnioski z refleksji nad poznaniem. (a) Zagadnienie przedmiotów idealnych. Spór o uniwersalia. (b) Zagadnienie idealizmu metafizycznego. 4. Zagadnienia metafizyczne wynikające z rozważań nad przyrodą. (a) Zagadnienie substancji i natury świata. (b) Zagadnienie duszy i ciała. (c) Determinizm i indeterminizm. (d) Mechanizm i finalizm. 5. Zagadnienia metafizyczne wynikające z religii.

Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 50-67, 1951.

# logika # wnioskowanie # metodologia nauki #

W sprawie artykułu prof. A. Schaffa o moich poglądach filozoficznych [Polemika z: Schaff, Adam. Poglądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza. Szkic krytyczny]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 292-334, 1953.

# język # semantyka # reizm # konwencjonalizm #

W sprawie programów logiki usługowej. Myśl Filozoficzna, nr 2, 126-136, 1956.

# nauczanie logiki #

Zagadnienie racjonalności zawodnych sposobów wnioskowania. Studia Filozoficzne, nr 4, 14-29, 1958.

# wnioskowanie # metodologia nauki # racjonalność # pewność #

Pozanaukowa działalność Kazimierza Twardowskiego. Ruch Filozoficzny, XIX (1-2), 29-35, 1959. Ajdukiewicz, Kazimierz.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # filozofia polska #

"Dowód i wyjaśnienie" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 211-220. Kraków, PWN, 1964.

# wyjaśnianie # dowodzenie #

Zagadnienie uzasadniania zdań analitycznych. Studia Logica, nr 1, 1958. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 227-246. Warszawa, PWN, 1966.

# uzasadnienie # zdanie analityczne # metodologia nauki #

Trzy pojęcia definicji. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-16, 1958. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 11-27. Warszawa, PWN, 1966.

# definicja # język #

Systemy aksjomatyczne z metodologicznego punktu widzenia. 1960. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 187-204. Warszawa, PWN, 1966.

# aksjomat # metodologia nauki # metanauka # system aksjomatyczny #
TREŚĆ. 1. Metodologia a metanauka. 2. Syntaktyczne i pragmatyczne pojęcie systemu aksjomatycznego. 3. Klasyfikacja systemów aksjomatycznych w sensie pragmatycznym.

Związki składniowe między członami nazw oznajmujących. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-87, 1960.

# język # nazwa # zdanie # składnia logiczna #

Zagadnienie uzasadniania. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-16, 1963.

# metodologia nauki # uzasadnianie # nauki dedukcyjne # nauki indukcyjne #

Zagadnienie empiryzmu a koncepcja znaczenia. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-16, 1964.

# empiryzm # znaczenie # aprioryzm #

Logika pragmatyczna. Mortimerowa, Hanna i Szaniawski, Klemens (oprac.). Warszawa, PWN, 1965; wyd. 2 1974; wyd. 3 1975; wyd. 4 1975. Pragmatic Logic. Wojtasiewicz, Olgierd (tłum.) (Synthese Library vol. 62). Dordrecht, D. Reidel; Warszawa, PWN, 1974.

# logika - podręczniki # logika pragmatyczna # metodologia nauki # wnioskowanie # indukcja # dedukcja # pytanie #
TREŚĆ. Wstęp. Logika jako podstawa nauczania. I. Słowa, myśli i przedmioty. 1. Wyrażenia i ich znaczenia. 2. Zdania oznajmujące i ich składniki. 3. Odpowiedniki przedmiotowe wyrażeń. 4. Wieloznaczność wyrażeń i wadliwość znaczeń. 5. Definicja. 6. Pytania i zdania pytajne. II. O wnioskowaniu. 1. O logice formalnej i o stosunku wynikania. 2. Wnioskowanie i warunki jego poprawności. 3. Wnioskowanie subiektywnie pewne. 4. Wnioskowanie subiektywnie niepewne. III. Metodologiczne typy nauk. 1. Podział nauk na nauki dedukcyjne i nauki indukcyjne. 2. Nauki dedukcyjne. 3. Nauki indukcyjne. 4. Nauki indukcyjne i prawa naukowe. 5. Rozumowanie statystyczne. * Aneks: Dowodzenie i wyjaśnianie.