INDEKS AUTORSKI

Julian Aleksandrowicz (1908-1988)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Postęp współczesnej medycyny a problemy moralne i prawne. Studia Filozoficzne, nr 4, 135-142, 1967.

# rozwój nauki # nauka a wartości # bioetyka #

Kulturowe uwarunkowania chorób nowotworowych. Studia Filozoficzne, nr 3, 49-60, 1969.

# choroba # etiologia (w medycynie) # patogeneza #
TREŚĆ. (A) Historyczna zmienność chorób - ich uwarunkowanie przemianami społeczno-cywilizacyjnymi. (B) Współczesne regionalne zróżnicowanie nowotworowych chorób i ich nasileń. (C) Kulturowe i przemysłowe przyczyny chorób nowotworowych. (D) Ekologiczna etiologia i patogeneza chorób nowotworowych.

Filozofia, medycyna i pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 21-27, 1972.

# pokój # medycyna #

W poszukiwaniu definicji zdrowia. Studia Filozoficzne, nr 9, 79-83, 1972.

# zdrowie # medycyna #

Medycyna środowiskowa a filozofia ochrony przyrody. Studia Filozoficzne, nr 7, 91-96, 1973.

# medycyna # ekologia # środowisko przyrodnicze #
TREŚĆ. Autor artykułu stawia hipotezę, że przyczyną niedomogów w ochronie środowiska życia człowieka jest sytuacja uczonych, w której - uprawiając rozmaite specjalistyczne dyscypliny - nie wkomponowują harmonijnie wyników swoich badań w jakąś jednoczącą, obowiązującą jako paradygmat teorię rzeczywistości. Dysponując doświadczeniami na zwierzętach i retrospektywnymi obserwacjami na ludziach, wyrażonymi w badaniach epidemiologicznych, winniśmy już dziś podejmować środki zaradcze. Autor zakłada granice konsumpcj i proponuje doskonalenie "sumienia ekologicznego" (z pomocą oświaty zdrowotnej), przez które rozumie imperatyw ochrony środowiska biologicznego i psychospołecznego celem świadomej poprawy jakości życia.

Sojusz sztuki z medycyną. Studia Filozoficzne, nr 9, 85-90, 1976. Aleksandrowicz, Julian.

# społeczna rola sztuki # medycyna #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Próba zdefiniowania pojęć choroba - leczenie - zdrowie. 3. Od kiedy my człekopodobni staliśmy się ludźmi. 4. Struktura mózgu. Procesy myślenia. Formy działania. 5. Kultura - sztuka - zdrowie.

Integracja nauk w ochronie społecznego zdrowia. Studia Filozoficzne, nr 10, 151-155, 1977.

# jedność nauki # zdrowie # społeczna rola nauki #

Sens życia i sens dziejów. Pokój i postęp w świetle systemowej filozofii przyrody. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 139-143, 1981. Aleksandrowicz, Julian.

# sens życia, dziejów # pokój # postęp społeczny # zdrowie #