INDEKS AUTORSKI

Stefan Amsterdamski (1929-2005)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Konferencja w sprawie programu materializmu dialektycznego i historycznego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 217-221, 1956.

Uwagi o racjonalizmie G. Bachelarda. [Rec. Bachelard, Gaston. Le Rationalisme appliqué. L'activité rationaliste de la physique contemporaine. Le matérialisme rationnel]. Myśl Filozoficzna, nr 6, 199-214, 1956.

Na marginesie Van Melsena "From Atomos to Atom". [Rec. Melsen, A. G. Van. From Atomos to Atom]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 272-284, 1957.

Książka o rozwoju pojęcia pierwiastka w chemii. [Rec. Kiedrow, B. M. Ewolucija poniatja elemienta...]. Studia Filozoficzne, nr 2, 180-199, 1957.

Philipp Frank o związku filozofii i nauki. [Rec. Frank, Philipp. Philosophy of Science]. Studia Filozoficzne, nr 2, 215-231, 1958.

Realizm praktyczny Wernera Heisenberga. [Rec. Heisenberg, Werner. Physics and Philosophy]. Studia Filozoficzne, nr 2, 190-202, 1961.

Rozwój pojęcia pierwiastka chemicznego. Przyczynek do badań nad rozwojem pojęć naukowych. Warszawa, PWN, 1961. Amsterdamski, Stefan.

# filozofia nauki # historia nauki # pierwiastek chemiczny # atomizm # rozwój pojęciowy # DALTON, John # LAVOISER, Antoine Laurent de #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Źródła teorii atomistycznej i pojęcia pierwiastka. II. Synteza atomistyki z teorią pierwiastka. III. Teoriopoznawcza analiza rozwoju pojęcia pierwiastka w okresie przed Lavoisierem. IV. Ilościowa metoda badania a pojęcie pierwiastka. V. Atomistyka Daltona. VI. Empiryczno-analityczne i teoretyczno-atomistyczne pojęcie pierwiastka chemicznego. VII. Pojęcie pierwiastka chemicznego a prawo okresowości. VIII. Problem definiowania pojęcia przez prawo. Treść i zakres rozwijającego się pojęcia. IX. Rozwój pojęcia pierwiastka chemicznego od układu okresowego Mendelejewa do współczesnej postaci. X. Struktura i własności. Wzajemny stosunek fizyki i chemii. XI. Droga od konkretu do abstrakcji i od abstrakcji do konkretu w rozwoju pojęcia pierwiastka chemicznego. (B) Bibliografia.

z: Eilstein, Helena. "Pojęcie materii w literaturze marksistowskiej" w: Jedność materialna świata: zbiór artykułów. Eilstein, Helena (red.), 11-41. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.

# materia # materializm dialektyczny #

O prawdopodobieństwie pojmowanym jako relacyjna charakterystyka sądów. Studia Filozoficzne, nr 2, 139-169, 1962.

# prawdopodobieństwo # sąd # CARNAP, Rudolf # metodologia nauki #

O obiektywnych interpretacjach empirycznych wypowiedzi probabilistycznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-101, 1962.

# prawdopodobieństwo # POPPER, Karl # metodologia nauki #

Engels. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1964.

# ENGELS, Friedrich # MARX, Karl # materializm dialektyczny # filozofia przyrody # rozwój #
TREŚĆ. 1. Marks, Engels i tradycja marksistowska. (a) Przyjaciele. (b) Humanizm rewolucyjny. (c) Jedność tradycji i spory interpretacyjne. (d) Historia jako proces przyrodniczy. 2. Dialektyka jedności i różnorodności. (a) Metafizyka i idealizm. (b) Koncepcja form ruchu. (c) Redukcjonizm. (d) Historyzm w ujęciu przyrody. (e) Dialektyka ruchu i rozwoju. (f) Ilość i jakość. 3. Program do kontynuacji. (a) Redukcjonizm strukturalny. (b) Część i całość. (c) Człowiek, przyroda, społeczeństwo. (d) Konieczność historyczna i wolność. 4. Epistemologia. (a) Pojęcie praktyki. (b) Dialektyka obiektywnego i subiektywnego. (c) Historyczność wiedzy. (d) Prawda względna a tradycyjna logika. (e) Nauka a filozofia. 5. Zakończenie. 6. Nota bibliograficzna. 7. Najważniejsze prace Engelsa.
WYBÓR PISM. (A) Z wczesnych prac. (a) Ekonomia i humanizm. (b) Historia i wyzwolenie człowieka. (c) Alienacja i wyzwolenie człowieka. (B) O Marksie. Mowa nad grobem Karola Marksa. (C) O materializmie historycznym. (a) Konflikty kapitalizmu. (b) Przezwyciężenie konfliktów. (c) Przebieg rozwoju społecznego. (d) Historia. (e) Engels do Józefa Blocha. (f) Engels do Starkenburga. (D) Materializm a idealizm. (E) O dialektyce. (a) Źródła materializmu dialektycznego. (b) Dialektyka i przyrodoznawstwo. (F) Nauka przeciwko idealizmowi. (a) Dialektyka w przyrodzie. (b) Przypadkowość i konieczność. (c) Przyczynowość. (d) Walka o byt. (e) Engels do Marksa. (G) Prawo i poznawalność świata. (a) Prawda względna i absolutna. (b) Przeciwko agnostycyzmowi. (c) Marks do Engelsa.

"O obiektywnych interpretacjach pojęcia prawdopodobieństwa" w: Amsterdamski, Stefan, Augustynek, Zdzisław i Mejbaum, Wacław. Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964.

# filozofia nauki # prawdopodobieństwo # determinizm # indeterminizm #
TREŚĆ. (A) O prawdopodobieństwie jako relacyjnej charakterystyce sądów. (a) Przedmiot sporów interpretacyjnych. (b) Obiektywność, intersubiektywność, subiektywizm. (c) Prawdopodobieństwo logiczne. (d) Obiektywny sens interpretacji logicznej Carnapa. (e) Degree of confirmation, a degree of rational belief. (f) Prawdopodobieństwo jako miara zaufania. (g) Czy prawdopodobieństwo jest zawsze charakterystyką sądów? (h) Sens wypowiedzi probabilistycznych w naukach empirycznych i w praktyce. (B) O obiektywnych interpretacjach empirycznych wypowiedzi probabilistycznych. (a) Interpretacja częstościowa i związane z nią trudności. (b) Prawdopodobieństwo - determinizm - indeterminizm - materializm. (c) Obiektywność wypowiedzi probabilistycznych a wybór klasy odniesienia. (d) Prawdopodobieństwo jako kategoria ontologiczna. (e) Determinizm-indeterminizm-interpretacja dyspozycyjna. (f) Teoretyczne prawdopodobieństwo i empiryczna częstość.

Różne pojęcia determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 85-95, 1964.

# determinizm # indeterminizm # kauzalizm #

Z zagadnień naukowego wyjaśniania. [Rec. Nagel, Ernest. The Structure of Science]. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-142, 1964.

"Lenin i pojęcie materii" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 5-28. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# LENIN, Iljicz Władimir #

Społeczny status nauki a jej stosunek do wartości. Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 242-259, 1972.

# nauka a wartości # społeczna rola nauki #

Podsumowanie dyskusji w sekcji "Racjonalność a nauka". Studia Filozoficzne, nr 5-6, 241-242, 1983.

# filozofia nauki # racjonalność #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 64-66, 1984. Amsterdamski, Stefan.

# filozofia polska # autobiogram #

Ideał nauki Koła Wiedeńskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 311-321, 1989.

# filozofia nauki # Koło Wiedeńskie #