INDEKS AUTORSKI

Igor Andrejew


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O pojęciu czynu w prawie karnym. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 211-224, 1985. Andrejew, Igor.

# prawo karne # czyn # filozofia prawa #
ABSTRAKT. Pojęcie czynu w prawie karnym jest z jednej strony raczej autonomiczne w stosunku do psychologii i prakseologii, z drugiej zaś znać na nim bliski związek z filozofią Hegla, a następnie pozytywizmu, neokantyzmu i fenomenologii. Na tle tych systemów zrodziły się swoiste pojęcia czynu nazywane obecnie kauzalnymi, finalnymi i społecznymi. Autor, dążąc do sprecyzowania pojęcia czynu, przedstawia w krótkim zarysie te koncepcje, po czym wskazuje na pewne ogólne założenia teoriopoznawcze i na przesłanki (semantyczną, normatywną i funkcjonalną), którym ta koncepcja powinna odpowiadać. Uzasadnia w ten sposób swą definicję czynu jako zdarzenia społecznie ważkiego, którego istotnym jądrem jest zachowanie się człowieka sterowane jego psychiką.