INDEKS AUTORSKI

Bogdan Bakies


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Twardowskiego koncepcja przedmiotu jako korelatu aktu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 11-48, 1975.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # akt psychiczny # przedmiot #
TREŚĆ. 1. Historyczne uwarunkowania poglądów Twardowskiego. 2. Podział i elementy zjawisk psychicznych. 3. Stosunek między treścią a przedmiotem aktu psychicznego. 4. Koncepcja przedmiotu, czy koncepcje przedmiotu? 5. Przedmiot przedstawienia ogólnego. 6. Problem istnienia przedmiotu aktu. * Wnioski końcowe.

Struktura wewnętrzna przedmiotu według Twardowskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-22, 1976.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # przedmiot # część a całość #
TREŚĆ. 1. Rola części materialnych i formalnych w przedmiocie. 2. Adekwatność modelu: całość - część do opisu przedmiotu.

Filozofia Boga a filozofia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 85-100, 1977.

# filozofia Boga # metafizyka #
TREŚĆ. Postawienie problemu. II. Analiza czterech zasadniczych możliwości uprawiania filozofii Boga. III. Stanowiska E. Morawca i M. Jaworskiego.

Sądy egzystencjalne a punkt wyjścia metafizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-24, 1978.

# sąd egzystencjalny # metafizyka #
TREŚĆ. 1. Sąd egzystencjalny jako egzystencjalnie doniosła struktura intelektualna. 2. Określenie znaczenia wyrażenia "punkt wyjścia". Typy sądów egzystencjalnych. 3. Sądy egzystencjalne jako poznanie uświadomione. 4. Prawdziwość sądów egzystencjalnych. 5. Sądy egzystencjalne a spostrzeżenia.

Przedmiot afirmacji sądu egzystencjalnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 25-29, 1978.

# sąd egzystencjalny # metafizyka #
TREŚĆ. 1. Postawienie problemu. 2. Próba rozwiązania.

Poznanie metafizyczne a poznanie potoczne. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 109-116, 1978.

# poznanie potoczne # metafizyka # tomizm #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Zarys wybranych poglądów przedstawicieli tomizmu egzystencjalnego w kwestii oparcia poznania metafizycznego na poznaniu potocznym. 2. Punkt wyjścia metafizyki a poznanie potoczne.

W sprawie stosunku teorii bytu do innych dyscyplin filozoficznych. [Polemika z: Kamiński, S. Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne]. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 256-262, 1978.

# ontologia # metodologia filozofii #

Zło a istnienie Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-19, 1978.

# zło # filozofia Boga # teodycea #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Krótki przegląd stanowisk św. Augustyna, św. Tomasza z Akwinu, G. W. Leibniza i M. A. Krąpca w kwestii zła. 2. Próba odpowiedzi na pytanie o powód obecności zła w świecie. * Zakończenie.

Bóg jako podmiot metafizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-32, 1979.

# metafizyka # filozofia Boga #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Byt a metafizyka. 2. Przedmiot materialny i formalny metafizyki. * Zakończenie.

Próba reinterpretacji teorii aktu i możności. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-23, 1980.

# byt # akt i możność #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Akt i możność w esencjalnej płaszczyźnie bytu. 2. Akt i możność w egzystencjalnej płaszczyźnie bytu.

O właściwą koncepcję poznawalności istnienia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-185, 1981. Bakies, Bogdan.

# istnienie # poznanie # tomizm #

Wokół koncepcji etyki Stycznia. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 129-135, 1981.

# STYCZEŃ, Tadeusz # etyka # powinność # sumienie #

Między konkretystycznym a abstrakcyjnym pojęciem bytu. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 75-92, 1982.

# byt # metafizyka # KŁÓSAK, Kazimierz # KRĄPIEC, Mieczysław Albert #

Zawartość pojęcia bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-26, 1982. Bakies, Bogdan.

# byt # istnienie # metafizyka # filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Absolutna i relatywna wartość bytu. 2. Poglądy Henryka z Gandawy, Dunsa Szkota i Suareza. 3. Tomaszowe ujęcie bytu. 4. Sprowadzenie bytu na płaszczyznę istnienia.