INDEKS AUTORSKI

Franciszek Bargieł SJ


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Uwagi i sprostowania na temat S. Szadurskiego SJ. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 161-169, 1980.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. 1. Dotychczasowa literatura o S. Szadurskim. 2. Rozbieżności bibliograficzne. a) Chronologia i miejsce ukazania się dzieł Szadurskiego. b) Tytuły publikacji. c) Opinie autorów o Szadurskim. 3. Rozbieżności biograficzne. 4. Przejaskrawienia w opiniach na temat filozoficznej twórczości Szadurskiego.

Adam Kwiryn Krasnodębski SJ (1628-1702) i jego filozoficzne dzieło. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 291-332, 1981.

# jezuici # filozofia polska #
TREŚĆ. (A) Wprowadzenie do tematu. (B) Dane bibliograficzne. (a) Bibliografia przedmiotu. (b) Dotychczasowe opinie o autorze (w układzie chronologicznym). (c) Archiwalne źródła biograficzne. (d) Spuścizna pisarska. (C) Szkic biograficzny. (D) Filozoficzny tekst autora - jego treść, układ, kształt. (a) Przegląd treści. (E) Tematyka logikalna. (a) Zasadniczy trzon logiki. (F) Filozofia przyrody. (a) Fizyka - w swym głównym trzonie. (G) Metafizyka. (H) Spojrzenie całościowe i próba oceny.

Tomasz Młodzianowski - w kręgu myśli suarezjańskiej. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 81-98, 1985.

# MŁODZIANOWSKI, Tomasz # filozofia polska # jezuici # SUAREZ, Francisco #
ABSTRAKT. Tomasz Młodzianowski (1622-1686) należy do czołówki umysłowej polskich jezuitów XVII w. Jego filozofia mieści się w nurcie perypatetyczno-scholastycznym o znacznym zabarwieniu suarezjańskim; zaznaczyły się w niej także poglądy jezuity portugalskiego F. Soaresa (1605-1659). Z trzech tradycyjnych wówczas działów filozofii (metafizyka, logika, fizyka - tak się one szeregują u Młodzianowskiego) najwięcej miejsca zajęła fizyka (filozofia przyrody), w której obręb weszła też psychologia racjonalna i cała problematyka przyczynowości, nie wyłączając działań właściwych Bogu. Pisma Młodzianowskiego znamionuje duża erudycja, zacięcie nowatorskie i podejście dyskusyjno-polemiczne w poszukiwaniu najtrafniejszych rozwiązań.

Metafizyka Tomasza Młodzianowskiego SJ (1622-1686). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 229-258, 1985. Bargieł, Franciszek.

# MŁODZIANOWSKI, Tomasz # metafizyka # jezuici # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Filozoficzne dzieło Młodzianowskiego - układ treści i metoda jej przekazu. 2. Opis tomu metafizyczno-logicznego. 3. Zawartość treściowa "Metafizyki". 4. Zmiany w drugim wydaniu "Metafizyki". 5. Byt w ogólności (podstawowe pojęcia i zasady). 6. Byt sam w sobie i w swoim pojęciu. 7. Możliwość bytowa (zagadnienie 2). 8. Byt jako istota. 9. Byt jako istnienie - rola istnienia w bycie. 10. Przymioty i właściwości (powszechne) bytu. 11. Problematyka rozróżnień i odrębności (wprowadzenie). 12. Odrębność rzeczowa (Distinctio realis rigorosa: inter rem et rem). 13. Odrębność współznacznikowa (Distinctio per connotata). 14. Odrębność modalna (sposobowa). 15. Odrębność wirtualna (utajona). 16. Odrębność formalna z natury rzeczy (szkotystyczna). 17. Odrębność myślna (urzeczowiona i nieurzeczowiona). 18. Kategorie bytu - zarys ogólny. 19. Substancjalność jako taka. 20. Substancja jako osobnik i osoba (Subsistentia). 21. Osobnik (osoba) a natura jednostkowa. 22. Przypadłość metafizyczna. 23. Przeciwstawność bytu realnego - byty myślne.