INDEKS AUTORSKI

Zygmunt Bauman


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W sprawie niektórych błędnych sformułowań w artykule redakcyjnym w nr 4 (6). Myśl Filozoficzna, nr 2, 444, 1953.

"(...) przytoczone na wstępie sformułowania (...) ułatwiają (...) przemycanie subiektywistycznych koncepcji". Dalej, na s. 444-449 Komitet Redakcyjny przyznaje się do błędów i dokonuje "samokrytycznej ich analizy".

z: Wiatr, Jerzy. O roli mas w historii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 69-99, 1953. 

Niektóre wnioski z kursu sopockiego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 360-366, 1953.  

Marksa "Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej". W związku z nowym polskim wydaniem. Myśl Filozoficzna, nr 2, 157-187, 1954.

# MARX, Karl # marksizm # BERNSTEIN, Eduard #

Od mitu "społeczeństwa managerów" do apologii dywersji i agresji. Myśl Filozoficzna, nr 1, 168-196, 1955.

# BURNHAM, James # socjologia # menadżeryzm # imperializm #

Evana Durbina teoria "socjalizmu demokratycznego". [Rec. Durbin, Evan. The Politics of Democratic Socialism]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 178-189, 1955.

Solidaryzm klasowy Labour Party w doktrynie i w polityce. Myśl Filozoficzna, nr 1, 135-163, 1956.

# laburzyści # liberalizm # solidaryzm klasowy # polityka #
TREŚĆ. 1. Solidaryzm klasowy Labour Party jako kontynuacja liberalizmu burżuazyjnego. 2. Obecna postać solidaryzmu klasowego Labour Party. 3. Socjologia w służbie solidarystycznej praktyki.

Badania społeczne ale jakie? [Rec. The British Journal of Sociology, rocznik 1955]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 186-190, 1956.

O przezwyciężeniu dezintegracji filozofii marksistowskiej. [Polemika z: Elistein, Helena i Kochański, Zdzisław. O projekcie programu materializmu dialektycznego]. Myśl Filozoficzna, nr 6, 133-140, 1956.

# marksizm # nauczanie filozofii # filozofia a nauka #

z: Wiatr, Jerzy. Marksizm a socjologia współczesna. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-23, 1957.

# socjologia # ideologia # marksizm #
TREŚĆ. 1. Klasowość nauk społecznych. 2. Socjologia współczesna i jej problemy. 3. Społeczeństwo i socjologia.

O potrzebie socjologii partii. Myśl Filozoficzna, nr 2, 3-26, 1957.

# socjologia polityki # partia polityczna # klasa społeczna #
TREŚĆ. 1. Społeczna rola socjologii partii. 2. Kilka hipotez wstępnych. 3. Kierunki, metody, problemy.

Vilfredo Pareto i teoria elit. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-33, 1957.

# PARETO, Vilfredo # socjologia # elita #
TREŚĆ. 1. Teoria nielogicznego działania. 2. Teoria elit. 3. Teoria Pareta a współczesne teorie elit. 4. Kilka uwag ogólnych.

Filozofia fabianizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 24-57, 1957.

# fabianizm # socjalizm # ateoretyzm # MILL, John Stuart #
TREŚĆ. 1. Główne etapy rozwoju historiozofii socjalizmu brytyjskiego. 2. Filozoficzne podstawy, źródła i koneksje fabianizmu. 3. Historiozofia neofabianizmu.

Socjologia Vilfreda Pareta. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 5, 5-38, 1959. Bauman, Zygmunt.

# PARETO, Vilfredo # elita # ideologia # socjologia władzy #
TREŚĆ. (A) Założenia metodologiczne socjologii Pareta. (B) Teoria nielogicznego działania. (C) Teoria elit. (D) Teoria Pareta a współczesne teorie elit. (a) Kierunki ewolucji teorii elit. (b) Elity a ideologie społeczne. (c) Teoria elit a socjologia partii politycznych. (d) Koncepcja demokracji w świetle teorii elit.

Robotnik. Z dziejów stereotypu. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 95-142, 1960.

# stereotyp # socjologia # kapitalizm #
TREŚĆ. (A) Okres rewolucji przemysłowej. (B) Okres scientific management. (C) Okres human relations. (D) Kierunek rozwoju stereotypu.

Wartościowanie w naukach społecznych. [Rec. Murdal, Gunnar. Value in Social Theory]. Studia Filozoficzne, nr 5, 172-181, 1960.

# metodologia nauk społecznych #

Socjologiczna wyobraźnia a socjologiczna rzeczywistość. [Rec. Wright Mills, Charles. The Sociological Imagination]. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-181, 1960.

# metodologia nauk społecznych #

Ważne wydarzenie w polskiej humanistyce. [Rec. Szczepański, Jan. Socjologia. Rozwój problematyki i metod]. Studia Filozoficzne, nr 3, 199-205, 1961.

# metodologia nauk społecznych #

George Lundberg, czyli dehumanizacja humanistyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-38, 1962.

# LUNDBERG, George Andrew # socjologia # metodologia nauk społecznych # empiryzm logiczny #
TREŚĆ. (A) Socjologia jako narzędzie adaptacji. (B) Pewność i precyzja. (C) Dehumanizacja i antyhumanizm. (D) Postawy i zachowania. (E) Kwantyfikacja i matematyzacja. (F) Podsumowanie.

Dwa typy inżynierii społecznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 53-85, 1963.

# inżynieria społeczna # racjonalizacja # manipulacja #

"Parsonsa teoria czynności i teoria systemu społecznego" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 169-199. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# PARSONS, Talcott #
TREŚĆ. (A) Parsonsa teoria czynności. (B) Parsonsa teoria systemu społecznego. (C) Struktura i funkcja. (D) Zastosowania. (E) Obrachunek.

Kulturowe determinanty procesu poznawczego. Studia Filozoficzne, nr 4, 107-118, 1966.

# epistemologia # proces poznawczy # determinizm kulturowy # kultura #
TREŚĆ. 1. Względna autonomia kultury. 2. Struktura aktu poznawczego. 3. Determinacja kulturowa i zróżnicowanie kulturowe. 4. Kultura i poznanie: punkty styczności.

Upadek prawodawców. Tanalska, Anna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 3-32, 1990. Bauman, Zygmunt.

# cywilizacja współczesna # kryzys społeczny # elita intelektualna #