INDEKS AUTORSKI

Feliks Wojciech Bednarski (1911-2006)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O empiryczne podstawy etyki normatywnej. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 7-18, 1955/1957.

# etyka normatywna # zdanie empiryczne # TOMASZ z Akwinu, św. #

Miłość narzeczeńska i małżeńska w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu. Londyn, Veritas, 1958.

# etyka katolicka # miłość # TOMASZ z Akwinu, św. # małżeństwo #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Ogólna filozofia miłości. (a) Pojęcie miłości. (b) Źródła miłości. (c) Skutki miłości. (d) Rodzaje miłości. (C) Psychologia miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej. (a) Miłość między mężczyzną a kobietą. (b) Geneza i rozwój tej miłości. (c) Przyjaźń narzeczeńska i małżeńska. (D) Ogólna etyka miłości narzeczeńskiej i małżeńskiej. (a) Zasady ogólne. (b) Czy miłość może mieć jakąś wartość moralną? (c) Kiedy miłość jest moralnie dobra a kiedy zła? (E) Szczegółowa etyka miłości narzeczeńskiej. (a) Zasada. (b) Wnioski. (F) Szczegółowa etyka miłości małżeńskiej. (G) Wskazówki bibliograficzne.

Zagadnienie ambicji według św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 5-19, 1959.

# TOMASZ z Akwinu, św. # ambicja # etyka #

Podstawy wychowania społecznego według nauki św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 109-123, 1975.

# wychowanie # TOMASZ z Akwinu, św. #
TREŚĆ. 1. Podstawy psychofizyczne. 2. Podstawy socjologiczne - dobro ogółu. 3. Wnioski wychowawcze.

O celowościowe ujmowanie moralności i norm etycznych. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 129-143, 1979.

# metodologia etyki # norma moralna/etyczna # prawo naturalne # moralność #

Wzbogacenie metaetyki tomistycznej w rozprawach kard. K Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 17-45, 1980.

# metaetyka # WOJTYŁA, Karol # tomizm #
TREŚĆ. I. Wzbogacenia metodologiczne. 1. Wzbogacenie semantyki w etyce tomistycznej. 2. Wzbogacenie heurystyki etycznej. 3. Zastosowanie redukcji fenomenologicznej do etyki tomistycznej. II. Wzbogacenie tomistycznej hermeneutyki metaetycznej. 1. Wzbogacenie aksjologii metaetycznej. 2. Pogłębienie teleologii tomistycznej. 3. Wzbogacenie tomistycznej deontologii etycznej.

"Osobie jako osobie należna jest od osoby jako osoby afirmacja". Roczniki Filozoficzne, 29(2), 112-117, 1981. Bednarski, Feliks W.

# STYCZEŃ, Tadeusz # osoba # afirmacja # eudajmonizm #

[Rec. Styczeń, Tadeusz. Etyka niezależna?]. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 136-138, 1981.

Zasada konstytutywna wartości moralnej w etyce św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 59-78, 1989. Bednarski, Feliks W.

# TOMASZ z Akwinu, św. # wartość moralna # etyka #
TREŚĆ. 1. Wyjaśnienie terminów "zasada konstytutywna", "wartość moralna". 2. Dobroć ontyczna czynności jako podłoże czynności moralnej. 3. Dobroć moralna postępowania to zgodność jego z naturą ludzką, a tym samym z wymaganiami rozumu i przedmiotowym celem ostatecznym życia ludzkiego. 4. Szczęśliwość w znaczeniu doskonałości życia ludzkiego stanowi podmiotowy cel ostateczny człowieka. 5. Aprioryczno-empiryczne sprawdzanie ocen i norm, odnoszących się do wartości moralnych.