INDEKS AUTORSKI

Grzegorz Białkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nowe aspekty humanizmu a nauki ścisłe. Studia Filozoficzne, nr 9, 59-75, 1975. Białkowski, Grzegorz.

# nauka a wartości # nauka a humanistyka # nauka a sztuka # społeczna rola nauki # humanizm #
TREŚĆ. 1. O pojęciu humanizmu. 2. Nauki ścisłe a nauki humanistyczne. 3. Konsekwencje praktyczne nauk ścisłych. 4. Nauki ścisłe a dobra duchowe człowieka. 5. Intelektualne wartości nauk ścisłych. 6. Metodologia nauk ścisłych a humanizm. 7. Wartości estetyczne nauk ścisłych. 8. Nauka w świadomości społecznej.

Teoria naukowa a eksperyment artystyczny. Studia Filozoficzne, nr 1, 85-96, 1976.

# teoria naukowa # nauka a sztuka # metodologia nauki #
ABSTRAKT. W artykule omawia się rolę doświadczenia i teorii w naukach ścisłych przedstawiając argumenty za ich nierozdzielnością, także częściowo pojęciową. Zwraca się uwagę na doświadczenie myślowe, którego zasadność uwarunkowana jest istnieniem logicznej struktury rzeczywistości badanej w naukach ścisłych. Następnie omawia się w analogiczny sposób strukturę nauk społecznych i humanistycznych, nie bez narzekań na przewagę strony koncepcyjno-teoretycznej nad stroną eksperymentalną. W tym kontekście próbuje się umieścić sztukę sugerując, że w stosunku do nauk społeczno-humanistycznych pełni ona z jednej strony rolę techniki, a z drugiej rolę eksperymentu myślowego. Szczególnie ten drugi element jest omawiany z pewnym naciskiem, podkreślenia, że istotą prawdziwego eksperymentu w sztuce, przynajmniej o tyle o ile jest to sztuka przedstawiająca, jest pełnienie tej właśnie roli eksperymentu myślowego.