INDEKS AUTORSKI

Marek Blaszke


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Wudel, Witold. Filozofia strachu i nadziei. Teoria społeczna Tomasza Hobbesa]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 126-131, 1971.

Moralność i polityka. [Rec. Wiliński, Kazimierz. Moralność i polityka. Społeczna etyka Helwecjusza]. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 270-277, 1972.

Nowe spojrzenie na Locke'a. [Rec. Ogonowski, Zbigniew. Locke]. Studia Filozoficzne, nr 2, 202-206, 1973.

Rozważania wokół prawa natury. [Rec. Szyszkowska, Maria. Dociekania nad prawem natury, czyli o potrzebach człowieka]. Studia Filozoficzne, nr 5, 268-276, 1973.

Świat bez historii. [Rec. Topolski, Jerzy. Świat bez historii]. Studia Filozoficzne, nr 7, 184-191, 1973.

Człowiek a historia w filozofii Jana Jakuba Rousseau. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 59-85, 1983.

# ROUSSEAU, Jean Jacques # stan naturalny # postęp społeczny # filozofia społeczna #
TREŚC. (A) Natura ludzka i stan naturalny. (B) Prawo moralne człowieka uspołecznionego. (C) Życie społeczne a zależności naturalnoprzyrodnicze. (D) Wzrost nierówności a degeneracja ustrojów politycznych. (E) Interpretacja faktu historycznego. (F) Dwa oblicza postępu. (G) Dwa nurty historii. (H) Metafizyka "całości". (I) Sprawiedliwość a dynamika.

Fizjokratyczna teoria własności w nie wydanym rękopisie Antoniego Popławskiego: Nauka o prawie przyrodzonym krótko i jaśnie zebrana dla uczących się polityki in Collegio Nobilium schol. piar. w Warszawie 1771 r. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 319-337, 1985.

# POPŁAWSKI, Antoni # fizjokratyzm # własność / posiadanie # prawo naturalne #
TREŚĆ. (A) Stan naturalny. (B) Teoria własności - prawo człowieka do rzeczy. (C) Trzy rodzaje własności - rola pracy. (D) Odparcie zarzutów przeciwko własności gruntowej. (E) Własność a sprawiedliwość. (F) Problem własności u Stroynowskiego, Staszica i Kołłątaja.

Umowa społeczna J. J. Rousseau - polityka i racjonalność. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 41-74, 1987.

# ROUSSEAU, Jean Jacques # umowa społeczna # jednostka a społeczeństwo # racjonalność #
TREŚĆ. (A) Przesłanki uspołecznienia. (B) Umowa społeczna - prawdziwe rozwiązanie problemu polityki. Warunki kontraktu. (C) Prawa i obowiązki. (D) Wolność i niezależność. (E) Antynomie wolności - granice demokracji. (F) Relatywizacja doktryny suwerenności ludu. (G) Polityka i religia. (H) Wolność czy zniewolenie. (I) Podsumowanie.

Antoni Popławski: fizjokratyczna wizja jednostki i społeczeństwa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 305-335, 1988. Blaszke, Marek.

# POPŁAWSKI, Antoni # fizjokratyzm # prawo naturalne # moralność #
TREŚĆ. (A) Założenia metodyczno-ideowe podręcznika do nauki moralnej. (B) Edukacja i instrukcja. (C) Interes własny a sumienie. (D) Współzależność praw i obyczajów. (E) Prawo natury i wolność. (F) Boskie i świeckie prawo natury. (G) Zaspokajanie potrzeb - rola pracy. (H) O należytościach i powinnościach.