INDEKS AUTORSKI

Tomasz Bochat


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sposób pracy jako kategoria teorii materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 6, 41-59, 1987.

# materializm historyczny # praca # byt społeczny #
ABSTRAKT. W artykule tym autor rozpatruje marksowskie pojęcie "sposób pracy" jako kategorię materializmu historycznego. W pierwszej części przedstawia przesłanki rekonstrukcji tej kategorii. Część druga zawiera analizę struktury sposobu pracy. W części trzeciej podejmuje próbę zdefiniowania sposobu pracy, a w następnych przedstawia determinanty tej kategorii oraz jej miejsce w strukturze bytu społecznego. W ostatniej części autor analizuje rodzaje sposobów pracy wyróżniane przez Marksa.

Kulturowe aspekty osobowości (Sapir i Linton a współczesna kulturologia radziecka). Studia Filozoficzne, nr 11, 121-134, 1988. Bochat, Tomasz.

# osobowość # filozofia radziecka # determinizm kulturowy # jednostka a społeczeństwo #
ABSTRAKT. Artykuł zawiera próbę wykazania podobieństw i zbieżności ujęcia problemu związku kultury i osobowości w psychostrukturalizmie i oraz kulturologicznym stanowisku radzieckiej filozofii i psychologii. W pierwszej części przedstawiono sposób rozumienia takich kategorii teoretycznych, jak kultura, osobowość i jej struktury, wzory kultury oraz socjalizacja. W drugiej części prezentuje się propozycje obu orientacji w kwestii rozumienia relacji między kulturą i osobowością. W ostatniej rozważa się pokrótce problem charakteru i źródeł zbieżności obu stanowisk.