INDEKS AUTORSKI

Ludwik Stefan Borkowski (1914-1993)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Słupecki, Jerzy. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Warszawa, PWN, 1963.

Zob. wyd. z 1969.

"Uwagi o okresie warunkowym oraz implikacji materialnej i ścisłej" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 11-22. Warszawa, PWN, 1964.

# okres warunkowy # implikacja #

Problematyka II tomu Wyboru pism Kazimierza Ajdukiewicza. [Rec. Ajdukiewicz, Kazimierz. Język i poznania. T. II]. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-179, 1967.

z: Słupecki, Jerzy. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Wyd. 3 popr. 1969; wyd. 4 1984.

# logika - podręczniki #
TREŚĆ. Wstęp. I. Podstawowe rachunki logiczne. 1. Rachunek zdań. (a) Symbole i wyrażenia. (b) Reguły pierwotne. (c) Tezy i reguły wtórne. (d) Sprawdzanie zerojedynkowe. Funktory prawdziwościowe. (e) Niesprzeczność, pełność i zupełność założeniowego systemu rachunku zdań. (f) Aksjomatyczne ujęcie rachunku zdań. 2. Rachunek kwantyfikatorów. (a) Symbole i wyrażenia węższego rachunku kwantyfikatorów. (b) Reguły pierwotne węższego rachunku kwantyfikatorów. (c) Tezy i reguły wtórne węższego rachunku kwantyfikatorów. (d) Identyczność. (e) Definicje. (f) Rachunek kwantyfikatorów węższych rzędów. (g) Przykłady sformalizowanych dowodów matematycznych. II. Elementy teorii mnogości. 1. Ogólna teoria mnogości. (a) Algebra związków. (b) Związek pomiędzy rachunkiem zdań a algebrą zbiorów. (c) Algebra Boole’a. (d) Działania nieskończone. (e) Iloczyn kartezjański zbiorów. (f) Elementy teorii relacji. (g) Równoliczność zbiorów. Liczby kardynalne. (h) Arytmetyka liczb kardynalnych. (i) Nierówności. (j) Zbiór potęgowy. (k) Zbiory nieskończone w sensie Dedekinda. (l) Liczby kardynalne N0 i c. (m) Dowód Cantora istnienia liczb przestępnych. (n) Pewnik wyboru. 2. Zbiory uporządkowane. (a) izomorfizm. (b) Zbiory podobne. Typy porządkowe. (c) Arytmetyka typów porządkowych. (d) Przekroje. Zbiory gęste i ciągłe. (e) Skończone zbiory uporządkowane. Typy porządkowe ω, η, λ. Typy odwrotne. (f) Zbiory dobrze uporządkowane. Liczby porządkowe. (g) Odcinki zbiory dobrze uporządkowanego. (h) Nierówności. Liczby graniczne. (i) Zasada indukcji. (j) Twierdzenie Zermeli. Alefy. Hipoteza continuum. * Dodatek. (a) Antynomie teorii mnogości. (b) Kategorie semantyczne. (c) Teoria typów logicznych. (d) Definicje niektórych pojęć teorii mnogości. (e) Aksjomatyczna teoria mnogości. (f) Teoria mnogości a arytmetyka. (g) Filozoficzne uwagi o pojęciu zbioru. * Definicje. * Tezy.

Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki. Warszawa, PWN, 1970.

Zob. wyd. popr. 1977.

Elementy logiki formalnej. Warszawa, PWN, 1972; wyd. 5 1980. Borkowski, Ludwik.

# logika - podręczniki #
TREŚĆ. Wstęp. I. Podstawowe pojęcia logiczne. II. Rachunek zdań. III. Rachunek kwantyfikatorów. Identyczność. IV. Rachunek zbiorów i relacji. V. Rachunek nazw. VI. Definicje. VII. O naukach dedukcyjnych. Ss. 154.

Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki. Wyd. 2 popr. Warszawa, PWN, 1977.

# logika - podręczniki # metalogika #
TREŚĆ. I. Funkcje i rodzaje wyrażeń. II. Systemy logiki formalnej. III. Klasyczny rachunek zdań. IV. Klasyczny rachunek kwantyfikatorów. V. Rachunek zbiorów i relacji. VI. Nieklasyczne rachunki logiczne. VII. Rachunek nazw. VIII. Antynomie logiczne i sposoby ich usuwania. IX. Wprowadzenie do metalogiki.

W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 61-68, 1977.

# ŁUKASIEWICZ, Jan # logika wielowartościowa #

Twierdzenie Lindenbauma dla konsekwencji dowolnej mocy. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 69-74, 1977.

# LINDENBAUM, Adolf #

O operatorze deskrypcyjnym w ontologii Leśniewskiego. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 144-152, 1978.

# deskrypcja # rachunek nazw # LEŚNIEWSKI, Stanisław #

Aksjomatyczna teoria konsekwencji a wynikanie logiczne. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 153-160, 1978.

# rachunek zdań # wynikanie logiczne #

Pewna wersja definicji klasycznego pojęcia prawdy. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 119-131, 1980.

# prawda # definicja #

Bezkwantyfikatorowy założeniowy system rachunku nazw. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 133-148, 1980.

# rachunek nazw # kwantyfikator # LEŚNIEWSKI, Stanisław #

Charakterystyka kwantyfikatorów w aksjomatycznej teorii konsekwencji. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 5-7, 1981.

# kwantyfikator #

Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 9-14, 1981.

# logika wielowartościowa # zasada dwuwartościowości # ŁUKASIEWICZ, Jan #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 78-82, 1984.

# autobiogram # filozofia polska #

Dowód równoważności dwóch sformułowań klasycznej definicji prawdy. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 87-99, 1987. Borkowski, Ludwik.

# prawda # logika #

Uzupełniające uwagi do mego artykułu "Dowód równoważności dwóch sformułowań klasycznej definicji prawdy". Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 325-336, 1989/1990. Borkowski, Ludwik.

# prawda # logika #