INDEKS AUTORSKI

Henryk Borowski (1930-2008)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Co to jest metaetyka. Ruch Filozoficzny, XXI (1), 23-27, 1962.

# metaetyka #

Wiara i rozum w systemie Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 169-186, 1981.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # wiara a rozum # religia a filozofia #

Problem nadziei u Kanta. (W 260 rocznicę urodzin i w 180 rocznicę śmierci filozofa). Studia Filozoficzne, nr 1, 81-93, 1985.

# nadzieja # KANT, Immanuel # społeczeństwo doskonałe #
ABSTRAKT. Nawiązując do tradycji chrześcijańskiej, do zasad takich, jak: zbawienie, odkupienie, królestwo boże na ziemi i w niebie, Kant głosił wizję przyszłego doskonałego społeczeństwa, które nazywał państwem celów lub wspólnotą etyczną. Wspólnota etyczna miała objąć wszystkie narody i stanowić społeczeństwo oparte na zasadach moralnych. Miała stanowić namiastkę królestwa bożego, o którym mówi religia. Z drugiej strony, miała realizować odnowę moralną, odrodzenie człowieka i ludzkości w ustroju opartym na republikańskich zasadach równości, wolności i braterstwa, wykluczającym wojny i waśnie między narodami. Z ustrojem tym wiązała się nadzieja ludzkości wyzwalającej się spod władzy przesądów i zabobonów.

W obronie relatywizmu i subiektywizmu w estetyce. [Polemika z: T. Pawłowski, Subiektywizm estetyczny]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 183-189, 1986.

# estetyka # subiektywizm # relatywizm estetyczny #

Kultura a wartości. Studia Filozoficzne, nr 10, 33-48, 1986.

# kultura # wartość # subiektywizm # marksizm #
ABSTRAKT. Artykuł stanowi próbę określenia kultury i przedstawienia jej stosunku do wartości z punktu widzenia subiektywizmu publicznego, tj. takiego, który słuszność sądów opiera na ich zgodności powszechnej. Takie ujęcie kultury nie jest, zdaniem autora, sprzeczne z podstawowymi zasadami marksizmu. Kultura, to zbiór wartości, które polegają na indywidualnych oraz zbiorowych przeżyciach. W najszerszym tego słowa znaczeniu zaś, kultura obejmuje - poza przeżyciami i wartościami, wszelkie wytwory rąk ludzkich i umysłu ludzkiego odznaczające się ponadprzeciętnym sposobem ich wykonania.

Czy dobra wola jest wartością bezwzględną? Studia Filozoficzne, nr 6, 91-97, 1987.

# wola # KANT, Immanuel # etyka # wartość etyczna #
ABSTRAKT. Autor dowodzi, że uznanie dobrej woli za wartość samą w sobie stanowi niekonsekwencję w systemie filozoficzny i aksjologicznym Kanta. Uważa, że pomimo tej niekonsekwencji system etyczny Kanta jest systemem podmiotowym, a nie, jakby to musiało być, gdyby wola była wartością w sobie, tj. gdyby nie była przedmiotem oceny moralnej, przedmiotowym. Podmiotowe pojmowanie wartości uważa za właściwe na gruncie etyki.

Marksistowska teoria wartości. Studia Filozoficzne, nr 12, 17-26, 1988. Borowski, Henryk.

# marksizm # aksjologia #

Prawda i wartości. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-52, 1989. Borowski, Henryk.

# prawda # wartość # ocena #
TREŚĆ. W artykule tym mowa jest o tym, że tzw. nieklasyczne definicje prawdy są tylko uzupełnieniem klasycznej definicji prawdy i, że funkcjonując niezależnie, od niej, stanowią tylko określone wartości. O ile prawda polega na zgodności sądu z rzeczywistością, to słuszność ocen i wartości na zgodności powszechnej sądu oceniającego z przeżyciami osób oceniających i, jeśli ocena ma charakter hybrydowy, również z jej przedmiotem. Słuszność wiąże się z oceną, prawda - z opisem; słuszność z naukami humanistycznymi, prawda - z przyrodniczymi.