INDEKS AUTORSKI

Piotr Buczkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Marksowska kategoria uczonego burżuazyjnego. Etyka, t. 15, 7-30, 1977.

# socjologia wiedzy # kapitalizm # MARX, Karl; MARKS, Karol # ekonomia #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Struktura aksjologiczna burżuazyjnego ekonomisty. I. Struktura esencjalna wielkości i zasady stratyfikacji esencjalnej. II. Struktura aksjologiczna i zasady stratyfikacji aksjologicznej. III. Związek wartościowania klasy kapitalistów z wartościowanie uczonych burżuazyjnych. (C) Rekonstrukcja Marksowskiej charakterystyki burżuazyjnej myśli ekonomicznej. I. Naukowy charakter i braki teorii ekonomicznych Smitha i Ricarda. II. Dalszy rozwój ekonomii burżuazyjnej i jej stopniowa wulgaryzacja. Ekonomia postklasyczna i wulgarna. (D) Historyczny sens kategorii uczonego burżuazyjnego w koncepcji Marksa. I. Problem trafności Marksowskiej oceny ekonomii burżuazyjnej. II. Warunki obiektywne - świadomość klasowa - aksjologiczne założenia nauki.

z: Nowak, Leszek. Wartości i klasy społeczne. Unitarna interpretacja aksjologii marksistowskiej w świetle adaptacyjnej wykładni materializmu historycznego. Etyka, t. 17, 93-121, 1979. Buczkowski, Piotr i Nowak, Leszek.

# etyka marksistowska # materializm historyczny # wartość # klasa społeczna #
TREŚĆ. 1. Dialektyka, materializm historyczny, aksjologia: przykład definicji wartości. 2. Problem rozszerzenia unitarnej wykładni aksjologii marksistowskiej. 3. Punkt wyjścia: wartości w prostym homogenicznym społeczeństwie dwuklasowym. 4. Pierwszy stopień dezagregacji. 5. Wartości w rozwiniętym homogenicznym społeczeństwie dwuklasowym. 6. Wartości w rozwiniętym heterogenicznym społeczeństwie dwuklasowym. 7. Czy możliwy jest aksjologiczny indywidualizm? 8. Problem alienacji w adaptacyjnej interpretacji materializmu historycznego. 9. Uwagi końcowe.

Uwagi o socjalistycznych formach własności. Studia Filozoficzne, nr 7, 33-52, 1980.

# własność / posiadanie # socjalizm # materializm historyczny #
ABSTRAKT. Problem funkcjonowania gospodarki socjalistycznej budził zainteresowanie badaczy na długo przed jej urzeczywistnieniem. Do dnia dzisiejszego nie został też dogłębnie opracowany teoretycznie, szczególniej jeżeli chodzi o jej funkcjonowanie perspektywiczne, tzn. w fazie. "dojrzałego socjalizmu". W niniejszym szkicu chciałbym zasygnalizować pewne aspekty tego zagadnienia wiążące się z kategorią własności. Porządek rozważań przedstawia się następująco: najpierw ukażę problem rozwoju sił wytwórczych w społeczeństwie socjalistycznym, co stanowić będzie punkt wyjścia dla postawienia hipotezy o przyczynach nieefektywności reform decentralizujących gospodarkę socjalistyczną. Następnie spróbuję zastanowić się nad możliwością przełamania wskazanych barier, by w końcu przedstawić pewną propozycję interpretacji tezy marksistowskiej o "zrzeszeniu wolnych wytwórców" w społeczeństwie komunistycznym.

Przyczynowość czy adaptacja? Studia Filozoficzne, nr 5, 155-167, 1981. Buczkowski, Piotr.

# materializm historyczny # przyczynowość # adaptacja # rozwój społeczny #