INDEKS AUTORSKI

Hanna Buczyńska-Garewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wokół sprawy wolności nauki. Myśl Filozoficzna, nr 3, 221-223, 1956.

Dyskusja nad programem wykładów z materializmu dialektycznego. Myśl Filozoficzna, nr 4, 212-216, 1956.

Kilka informacji o semantyce ogólnej. (Przegląd kwartalnika ETC: A Review of General Semantics). Studia Filozoficzne, nr 2, 232-236, 1958.

Dwa artykuły o historii. [Rec. Hinshaw, Virgil. The Objectivity of History. Passmore, J. J. The Objectivity of History]. Studia Filozoficzne, nr 6, 187-189, 1958.

Koło Wiedeńskie : początek neopozytywizmu. (Myśli i Ludzie, w metryczce błędnie podano: Wydanie II). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960; wyd. 2 Toruń, Comer, 1993.

# SCHLICK, Moritz # CARNAP, Rudolf # WITTGENSTEIN, Ludwig # empiryzm logiczny # zdanie obserwacyjne, protokolarne # weryfikacja, weryfikowalność # fizykalizm # Koło Wiedeńskie #
SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 2. Empiryzm. (a) Postulat walki z metafizyką. (b) Zagadnienia zdań protokolarnych. (c) Konstrukcja wiedzy ludzkiej. (d) Zagadnienie treści i relacji w poznaniu. (e) Immanentyzm teoriopoznawczy. 3. Filozofia jako logiczna analiza języka. (a) Logiczna analiza języka. (b) Składnia logiczna języka. (c) Zasada weryfikacji. (d) Antymetafizyczny charakter zasady weryfikacji. (e) Likwidacja filozofii metafizycznej. (f) Fizykalizm. 3. Antymetafizyka i metafizyka. (a) Ideał doskonałego języka. (b) Metafizyka neopozytywizmu. WYBÓR PISM.

Cassirer. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1963.

# CASSIRER, Ernst # neokantyzm # symbolizm # filozofia kultury # animal symbolicum # człowiek # mit #
TREŚĆ. * Wstęp. * Cassirer jako kontynuator myśli kantowskiej. (a) Tradycja szkoły marburskiej. (b) Aprioryzm contra empiryzmowi. (c) Zagadnienie przedmiotu poznania. (d) Symbolizm jako teoria wszelkiego poznania. * Symbolizm - filozofia kultury. (a) Człowiek - animal symbolicum. (b) Zagadnienie logicznych podstaw wiedzy o kulturze. (c) Symboliczny charakter kultury. (d) Filozofia mitu. * Nota biograficzna. * Najważniejsze prace Cassirera. * WYBÓR PISM.

Peirce. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 2 1966.

PEIRCE, Charles Sanders # pragmatyzm # doświadczenie # empiryzm # poznanie # metodologia filozofii # znak #
TTREŚĆ. I. Filozof nieuznany. II. Peirce a niektóre tendencje filozofii europejskiej. III. Doświadczenie i przekonanie. IV. Zasada pragmatyzmu. V. Metafizyka. VI. Spadkobiercy. VIII. Informacja bibliograficzna.
WYBÓR PISM. I. Utrwalenie przekonań. 1. Nauka i logika. 2. Zasady kierujące. 3. Wątpienie i przekonanie. 4. Cel dociekań. 5. Metody utrwalania przekonań. II. Jak uczynić nasze myśli jasnymi? 1. Jasność i wyraźność. 2. Maksyma pragmatyczna. 3. Niektóre zastosowania maksymy pragmatycznej. 4. Rzeczywistość. III. Czym jest pragmatyzm? 1. Punkt widzenia doświadczalnika. 2. Nomenklatura filozoficzna. 3. Pragmatycyzm. 4. Pragmatycyzm a absolutny idealizm Hegla. IV. Teoria prawdopodobieństwa i dalsze refleksje.

"Cassirer i symboliczne formy poznania" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 49-64. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# CASSIRER, Ernst #
TREŚC. (A) Struktura poznania. (B) Formy symboliczne. (C) Mit, język, nauka.

"Schlick - próba eliminacji metafizyki" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 371-383. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965.

# SCHLICK, Moritz #
TREŚĆ. (A) Ideał filozofii naukowej. (B) Empiryzm. Zasada sprawdzalności. (C) Walka z metafizyką.

Pragmatyczna koncepcja wartości instrumentalnej. Etyka, t. 5, 53-75, 1969.

# fakty a wartości # wartość instrumentalna # instrumentalizm # DEWEY, John #
TREŚĆ. 1. Poznanie jako wartościowanie. 2. Wartość instrumentalna. 3. Wartość witalna.

Prawda jako dobro. Studia Filozoficzne, nr 5, 113-127, 1969.

# prawda # pragmatyzm # JAMES, William # SCHILLER, Ferdinand Canning Scott #

Wartości a fakty. [Rec. Olthuis, James H. Facts, Values and Ethics. A Confrontation with Twentieth Century British Moral Philosophy in Particular G. E. Moore]. Etyka, t. 7, 191-195, 1970.

# wartości a fakty # MOORE, G. E. #

Krytyka emotywizmu. [Rec. Urmson, J. O. The Emotive Theory of Ethics]. Etyka, nr 7, 196-200, 1970.

Pragmatyzm i analiza. [Rec. Ayer, A. J. The Origins of Pragmatism]. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-200, 1971.

Ernst Mach i filozofia nauki. [Rec. Ernst Mach: Physicist and Philosopher]. Studia Filozoficzne, nr 3, 222-226, 1971.

Wstęp do etyki. [Rec. Garner, Richard T. & Rosen, Bernard. Moral Philosophy. A Systematic Introduction to Normative Ethics and Metaphysics]. Etyka, t. 8, 195-197, 1971.

Filozofia moralna Brentana. [Rec. Bausola, Adriano. Conoscenza e moralita in Franz Brentano]. Etyka, t. 9, 236-240, 1971.

Chaos wokół pojęcia wartości. [Rec. Human Values and Natural Sciences. Laszlo, E., Wilbur, J. B. (eds)]. Etyka, t. 10, 180-183, 1972.

Logika uczuć. Doktryna miłości i nienawiści F. Brentana. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 19-48, 1972.

# BRENTANO, Franz # aksjologia # uczucie # miłość # nienawiść #

Amerykański kwartalnik poświęcony filozofii Peirce’a. [Rec. ransactions of Peirce Society]. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-200, 1972.

Koncepcja zmysłu moralnego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 73-104, 1973.

# moralność # metodologia etyki # SHAFTESBURY, Anthon Ashley # HUTCHESON, Francis # HUME, David #

Teoria wartości Alexiusa Meinonga. Etyka, t. 12, 57-78, 1973.

# MEINONG, Alexius # aksjologia # uczucie #

Fenomenologia uczuć Maxa Schelera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 21, 99-120, 1975.

# SCHELER, Max # fenomenologia # uczucie #

Aktualne badania nad filozofią Peirce’a. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-143, 1976.

Husserlowska krytyka psychologizmu w aksjologii. Etyka, t. 14, 211-228. 1975.

# HUSSERL, Edmund # aksjologia # psychologizm #

Transcendentalny a obiektywny charakter przedmiotu znaku. Studia Filozoficzne, nr 6, 101-113, 1977.

# PEIRCE, Charles # semiotyka # znak # znaczenie #

Znaczenie a przeżycie. Studia Filozoficzne, nr 2, 43-61, 1978.

# znaczenie # TWARDOWSKI, Kazimierz # HUSSERL, Edmund # przeżycie #

Nowa edycja korespondencji Peirce'a. [Rec. Peirce, Charles. Semiotocs and Significs. The Correspondence between Ch. S. Peirce and V. Lady Welby]. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-160, 1978.

RFN-owskie publikacje poświęcone filozofii amerykańskiej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 294-295, 1978.

Czasopismo poświęcone semiotyce. [Rec. Semiosis. Internationale Zeitschrift für Semiotik und Ihre Anwendungen. 1978]. Studia Filozoficzne, nr 2, 157-159, 1979.

Teoria znaku a wątpienie kartezjańskie. Studia Filozoficzne, nr 4, 113-125, 1979.

# PEIRCE, Charles Sanders # semiotyka # epistemologia # wątpienie #

Mediacja a problem początku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 275-300, 1979.

# epistemologia # poznanie bezpośrednie # oczywistość # reprezentacja #

Myślenie a problem zła. [Rec. Arendt, Hannah. "Thinking"]. Etyka, t. 17, 266-271, 1979.

Martin Buber i dylematy subiektywności. Znak, nr 313, 875-888, 1980.

# BUBER, Martin # dialog # międzyludzkie # subiektywność #

Peirce jako matematyk i przyrodnik. [Rec. Eisele, Carolyn. Studies in the Scientific Method and Mathematical Philosophy of Charles S. Peirce. Martin, R. M. (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 10, 155-158, 1980.

# PEIRCE, Charles S. #

Znak i świat przyrodniczy. [Rec. Sebeok, Thomas A. The Sign and Its Masters]. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-180, 1981.

# semiotyka #

O Hannie Arendt. Znak, nr 327, 1282-1284, 1981.

Sprawiedliwość jako racjonalność. Etyka, t. 19, 111-132, 1981. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

# sprawiedliwość # RAWLS, John # racjonalność #

Znak i interpretacja. Semiotyka Peirce`a i hermeneutyka Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 33-46, 1985. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

# semiotyka # hermeneutyka # PEIRCE, Charles Sanders # znak # interpretacja # ABSTRAKT. Semiotykę i hermeneutykę można zdefiniować jako filozofię interpretacji: ich zainteresowania ogniskują się na fenomenie interpretacji oraz obie uważają, że interpretacja jest esencją myśli; obie też uznają ideę mediacji i odrzucają koncepcję bezzałożeniowości. Kiedy jednak oba nurty się porównuje, różnice są większe niż podobieństwa: struktura interpretacji w semiotyce jest postępująca, a w hermeneutyce - cykliczna. W części I artykułu wyjaśniam, w jaki sposób Peirce krytykuje ideę zawieszania i analizuję jego koncepcję myśli-znaku. W części II analizuję niektóre rozbieżności między obu nurtami, w szczególności odmienne koncepcje czasu i historyczności.

Zaratustra jako nauczyciel radości. Studia Filozoficzne, nr 11, 125-145, 1986.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # nihilizm # nadczłowiek #
TREŚĆ. 1. Wiedza radosna. 2. Filozofia wobec naiwnego myślenia. 3. Amor fati. 4. Nihilizm, nadczłowiek i ziemia.