INDEKS AUTORSKI

Stanisław Buda


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem wartości. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 247-256, 1983.

# antropologia filozoficzna # wartość # czyn # norma aksjologiczna #
ABSTRAKT. Artykuł jest próbą nowej konceptualizacji pojęcia wartości jako wartości. Nie należy więc do dziedziny aksjologii, która owo pojęcie już zakłada, ale przede wszystkim jest rozprawą z filozoficznej antropologii. Wychodząc od ontycznej charakterystyki człowieka, kreślę najogólniejszy model jego działania, by przejść następnie do opisu struktury czynu i jego uwarunkowań. Wartości okazują się być przedmiotowymi korelatami reguł preferencji konkretnego człowieka wobec konfliktów norm kulturowych. Pomijam całkowicie dyskusję znanych poglądów na podstawy wartości uważając, że przedstawiona koncepcja winna bronić się sama.

Wokół analogii. Studia Filozoficzne, nr 3, 7-15, 1986.

# analogia # ontologia #
ABSTRAKT. Artykuł zmierza do sprecyzowania ontycznych podstaw analogii, którą eksplikuje się jako rodzaj proporcji. Służy temu polemika z propozycjami Krąpca i Dąmbskiej, nakreślenie odpowiedniej perspektywy ontologicznej oraz odróżnienie w jej ramach analogii od innych kategorii (podobieństwo, metafora i in.).

Osoba i kultura. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-94, 1986. Buda, Stanisław.

# filozofia kultury # osoba # aksjologia # symbol #
ABSTRAKT. Artykuł jest pewną kompleksowa propozycją filozofii kultury. Pokazując metafizyczne zakotwiczenie osoby i rolę, jaką odgrywa przy tym etos norm kulturowych i związany zeń system preferencyjny, wykazuje autor aksjologiczne mechanizmy działania. Punktem dojścia jest sprowadzenie różnorodności zjawisk kultury do form koniecznościowo przez poczynione założenia wyznaczonych oraz ze względu na nie niezbywalnych. Do tego służy nowa eksplikacja pojęcia symbolu.