INDEKS AUTORSKI

Jerzy Bukowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ontologiczny punkt wyjścia Sartre`a. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-136, 1981.

# SARTRE, Jean Paul # byt # świadomość #

Konstrukcje czy zalecenia etyczne? (Uwagi o filozofii Sartre`a). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 227-244, 1981.

# SARTRE, Jean-Paul # etyka # wolność # stosunki międzyludzkie #

Od fenomenologii ducha do fenomenologii nienawiści. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 95-112, 1983.

# SARTRE, Jean-Paul # nicość # wolność # Ja-Inny #

Wspólnota osób w świecie. Znak, nr 346, 1434-1449, 1983. Bukowski, Jerzy.

# ja-ty # spotkanie # wspólnota # wolność #
TREŚĆ. * Drugi zagadka czy tajemnica? * Spotkanie. * Od spotkania do wspólnoty. * Wspólnota a zaangażowanie. * Pojęcie wspólnoty. * Wspólnota a wolność osoby

Próba pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym u Edmunda Husserla. Studia Filozoficzne, nr 2, 101-114, 1984.

# HUSSERL, Edmund # intersubiektywność # Inny # idealizm #
ABSTRAKT. Praca wykazuje niemożliwość zbudowania transcendentalnej teorii intersubiektywności, zakładającej istnienie Alter Ego (innych czystych Ja poza moim własnym), na gruncie konsekwentnie wiernej zasadom czystej fenomenologii filozofii późnego Husserla. Analizowane są różne próby rozwiązania tego dylematu, prowadzące bądź do odrzucenia residuum wyznaczanego redukcją transcendentalną, bądź do idealizmu transcendentalnego przechodzącego w solipsyzm. Ponieważ Husserl nie zdołał wyjaśnić absolutnego istnienia Alter Ego, jego wysiłki pogodzenia intersubiektywności z idealizmem transcendentalnym nie zaowocowały ostatecznie sukcesem.

Informacja o sesji naukowej Krakowskiego Oddziału PTF dla uczczenia pamięci prof. Dąmbskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 213-214, 1984.

Poznawanie przez spotkanie. [Rec. Węgrzecki, Adam. O poznawaniu drugiego człowieka]. Znak, nr 360-361, 1660-1668, 1984.

O zaufaniu. Studia Filozoficzne, nr 8, 119-133, 1984.

# zaufanie # SCHELER, Max # stosunki międzyludzkie # spotkanie #
TREŚĆ. Zaufanie jest jednym z fenomenów umożliwiających spotkanie osób. Ugruntowane jest w Schelerowskim odczuciu jedności, a związane z takimi postawami intersubiektywnymi, jak rozporządzalność, nadzieja, otwarcie kredytu, zawierzenie się Drugiemu, odpowiedź na wezwanie, oczekiwanie wzajemności. Zaufanie to pewność, że otwarcie się w rozporządzalności względem Drugiego Człowieka napotyka z jego strony odwzajemnienie tej postawy lub choćby jej poszanowanie. Jest ono oddaniem się do dyspozycji Drugiego, przenikniętym wiarą w uszanowanie takiego otwarcia się. Jest to próba zapomnienia o wszystkim, co nas dzieli, a przywołania i zrealizowania tego, co nas jako ludzkie osoby łączy. Zaufanie może przejawiać się w różnych postaciach, jak np. zaufanie do partnera w miłości, do przyjaciela, ucznia do Mistrza, grupy do przywódców, człowieka do Boga, do ludzi i do siebie samego.

O fascynacji. Studia Filozoficzne, nr 6, 95-111, 1986.

# spotkanie # fascynacja # stosunki międzyludzkie #
ABSTRAKT. Fascynacja jest jednym z momentów konstytuujących spotkanie osób. Dochodzi do niej poprzez zauroczenie (omamienie) osobą partnera i bezkrytyczny zachwyt nią. Może ona przybierać różne formy w zależności od dojrzałości osobowej danego człowieka. Fascynacja zachodzi zarówno z horyzoncie Dobra jak i Zła. Do pozytywnych następstw fascynacji należą: spotkanie, otwarcie horyzontów (agatologicznego, aksjologicznego i moralnego), zdecydowanie, przebudzenie siły woli, konsekwencja w działaniu, otwartość na inne osoby, wierność, zaufanie, możliwość dokładnego przyjrzenia się samemu sobie. Niebezpieczeństwami niesionymi przez fascynację są natomiast: zatracenie krytycyzmu w odniesieniu do osoby partnera, likwidacja samodzielności myślenia, zawężenie perspektyw i zamykanie się na ludzi, bierność, zatracenie wrażliwości moralnej.

Tajemnice istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 167-179, 1987. Bukowski, Jerzy.

# MARCEL, Gabriel # istnienie # osoba # tajemnica #

Spotkanie z inkontrologią. Studia Filozoficzne, nr 4, 57-68, 1988.

# spotkanie #