INDEKS AUTORSKI

Wojciech Chudy (1947-2007)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Aktualność problematyki wartości. (XXI Tydzień Filozoficzny KUL, Lublin, 20-30 lutego 1978 roku). Znak, nr 288, 824-830, 1978.

Percepcja a pojęciowanie i sądzenie. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 261-270, 1980.

# percepcja # pojęcie # sąd #

Polska filozofia współczesna i jej tradycja. (XXII Tydzień Filozoficzny KUL-u: Filozofia w Polsce 1918-1978). Znak, nr 307, 101-114, 1980.

Teatr dramatu ludzkiej przygodności. [O Scenie Plastycznej KUL]. Znak, nr 309, 331-342, 1980.

Etyka niezależna etyką chrześcijańską. [Rec. Styczeń, Tadeusz. Etyka niezależna?]. Znak, nr 314-315, 1164-1170, 1980.

Jan Paweł II o teologii ciała. "Teologia ciała" w wymiarze współczesności. Znak, nr 317, 1393-1411, 1980.

# WOJTYŁA, Karol # ciało ludzkie # teologia # początek #
TREŚĆ. 1. Hermeneutyka "początku". 2. Pierwotna samotność człowieka. 3. Pierwotna jedność osób. 4. Pierwotna nagość osób. 5. Perspektywa daru. 6. Filozoficzne wątki teologii ciała.

Filozofia klasyczna a odpowiedzialność za kulturę. (W związku z XXIII Tygodniem Filozoficznym KUL, luty, 1980 r.). Znak, nr 317, 1496-1506, 1980.

Profesor Stefan Swieżawski na KUL-u. [23.10.1980]. Znak, nr 321, 354-358, 1981.

# filozofia polska - kronika #

Człowiek jako podmiot czy człowiek jako funkcja? [Polemika z: Cackowski, Zdzisław. Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego]. Znak, nr 322-323, 620-635, 1981.

# filozofia człowieka # epistemologia #

Granice bezradności. Sytuacja niepełnosprawnych w Polsce: opus- diagnoza - postulaty. Znak, nr 326, 1015-1035, 1981.

Zagadnienie naoczności aktów poznawczych. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 167-232, 1981.

# akty poznawcze # naoczność # szkoła lwowsko-warszawska #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Prezentacja wybranych stanowisk w sprawie naoczności aktów poznawczych. (a) Wprowadzenie historyczne. (b) Problem naoczności w tekstach K. Twardowskiego i wybranych reprezentantów szkoły lwowsko-warszawskiej. (c) Problem naoczności wg L. Blausteina. (d) Problem naoczności w koncepcji E. Husserla. (e) Problem naoczności w tekstach Ingardena. 2. Próba zarysowania koncepcji naoczności poznawczej. (a) Fenomenalno-strukturalny charakter naoczności. (b) Problem naoczności kategorialnej. (c) Typologia rodzajów naoczności. (d) Naoczność spostrzeżeniowa a poznanie metafizykalne.

Zagadnienie tomistycznej teorii sądów egzystencjalnych. [Polemika z: Mieczysław Kur, W poszukiwaniu tomistycznej teorii sądów egzystencjalnych]. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 185-200, 1981. Chudy, Wojciech.

# sąd egzystencjalny # tomizm # istnienie #

Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 19-40, 1981.
Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (dokończenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-70, 1982.

# istnienie # tomizm # MARITAIN, Jacques # KRĄPIEC, Mieczysław Albert # GILSON, Étienne Henry #
TREŚĆ. 0. Wprowadzenie. 1. Poznanie istnienia według Jacquesa Maritaina. a) Koncepcja intencjonalności. b) Rzecz a przedmiot. c) Akt intuicji. d) Sens terminu "istnienie". e) Trzy etapy poznania istnienia. f) Pojęcie istnienia. g) Intuicja intelektualna istnienia (bytu). h) Problematyzacja koncepcji Maritaina.
I. Gilsona koncepcja poznania istnienia 1. Metafizyka a epistemologia. 2. teoria abstrakcji. 3. Pojęcie języka naturalnego. 4. Analiza języka naturalnego. 5. Sąd egzystencjalny. 6. Pierwotne poznanie metafizyczne. 7. Pojęcie a sąd. 8. Problematyzacja koncepcji Gilsona. II. Krąpca koncepcja poznania istnienia. 1. Punkt wyjścia metafizyki. 2. Poznanie radykalnie bezpośrednie. 3. Nierefleksyjność. 4. Rozumienia terminu istnienie. 5. Poznanie istnienie (typologia). 6. Poznanie istnienia transcendentalnego konkretu. 7. Poznanie istnienia JA. 8. Poznanie istnienia bytu jako bytu (w systemie). 9. Problematyzacja koncepcji Krąpca. III. Uwagi porównawcze.

Rola refleksji w epistemicznej i ontycznej strukturze osoby ludzkiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-29, 1984.

# WOJTYŁA, Karol # refleksja # osoba #
TREŚĆ. Zarysowanie problematyki. 1. Przeżywaniowy wymiar osoby według Karola Wojtyły. 2. Różnica między refleksyjnością a refleksywnością w koncepcji K. Wojtyły. 3.Perspektywa bytu w świadomości ludzkiej. 4. Dwa horyzonty przeżywania. 5. Horyzont bytu zasadą realności i obiektywności przeżyć osoby. 6. Horyzont Ja zasadą personalistycznego zakotwiczenia ludzkich przeżyć. 7. Rola refleksji w przeżywaniu osoby jako osoby. 8. Ontyka refleksji. 9. Refleksja a metafizyka osoby ludzkiej. 10. Zakończenie.

Rola refleksji w dziedzinie "cogito" Descartes’a. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 33-58, 1982.

# DESCARTES, René # refleksja # epistemologia # cogito #
TREŚĆ. 1. Podstawa epistemologiczna filozofii podmiotu. 2. Charakter i pole wątpienia kartezjańskiego. 3. Refleksja przebiegów świadomości cogitationes. 4. Konsekwencje filozoficzne tezy "cogito". 5. Istnienie według Descartesa. 6. Formuła "cogito ergo sum" - interpretacje. 7. Descartesa koncepcja refleksji. 8. Intuicja a refleksja. Rola refleksji towarzyszącej. 9. Spór o inferencyjność "cogito". 10. Refleksyjna wykładnia sfery "cogito". 11. Descartesa intuicjonizacja refleksji. 12. Postkartezjanizm.

O silne serce kultury. (Polemika syntetyzująca z ks. Józefem Tischnerem. Znak, nr 329, 242-253, 1982.

# filozofia katolicka # tomizm # społeczna rola filozofii #

O naoczności poznania metafizykalnego. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 5-40, 1983.

# naoczność # metafizyka # poznanie # intuicja #
TREŚĆ. 1. Naoczność spostrzeżeniowa a poznanie bytu realnego. 2. Charakterystyka metodologiczna poznania metafizykalnego. 3. Sądzenie (sąd) egzystencjalne - jego struktura i rola w poznaniu metafizykalnym. 4. Funkcja i charakter intuicji w poznaniu metafizykalnym. 5. Naoczność transcendentalna jako charakter poznania metafizykalnego.

O autentyczną kulturę osoby ludzkiej. [Rec. Rodziński, Adam. U podstaw kultury moralnej. O genezie i podstawowej strukturze wartości naturalnej i wartościowania ściśle moralnego. Studium aksjologiczno-etyczne]. Znak, nr 342-343, 988-997, 1983.

Prolegomena do filozofii kłamstwa (zarys problematyki). Znak, nr 347, 1542-1563, 1983.

# kłamstwo #
TREŚĆ. 1. To, co musi być powiedziane. 2. Ontologia formalna kłamstwa. 3. Ontologia materialna kłamstwa. 4. Trzy aspekty kłamstwa. A. Metafizyka kłamstwa. B. Antropologia kłamstwa. C. Socjologia kłamstwa. 6. Zakończenie.

Glosa do artykułu ks. T. Stycznia. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 65-67, 1984.

# teologia moralna #

Filozofia klasyczna a problem dziejów. (Sprawozdanie z XXV Tygodnia Filozoficznego KUL 21-24 luty 1983 r.). Znak, nr 350, 125-134, 1984.

Pierwszy tom z "papieskiej" serii PAN. [Rec. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II]. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 237-245, 1984.

Wiosenne inicjatywy studenckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w roku 1984. [M.in. XXVI Tydzień Filozoficzny]. Znak, nr 364, 123-138, 1985.

Filozofia Hegla jako system zontologizowanej refleksji. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 55-81, 1985.

# HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich # ontologia # refleksja # metodologia filozofii #
TREŚĆ. 1. Trzy opcje interpretacyjne. Proweniencja refleksyjna filozofii. 2. Filozofia podmiotu a autonomizacja refleksji. 3. Ontologizacja refleksji. 4. Refleksja jako narzędzie filozofowania w okresie jenajskim Hegla. 5. Refleksyjny status tezy: "Byt jest myśleniem" (Fenomenologia ducha). 6. Istota bytu jako refleksja. 7. System nauki jako totalna "nieruchoma" refleksja. 8. Heglowska koncepcja ducha w aspekcie filozofii kultury i religii. 9. Podsumowanie.

Pytania filozofii na miarę kultury. Sprawozdanie z XXVII Tygodnia Filozoficznego KUL. Znak, nr 377-378, 165-174, 1986.

Dzieło nauki, uznania i przyjaźni. [Rec. Księga pamiątkowa w darze profesorowi Stefanowi Swieżawskiemu. Roczniki Filozoficzne, nr 1, 1979]. Znak, nr 379, 137-145, 1986.

Sens filozoficzny kondycji człowieka niepełnosprawnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-24, 1987. Chudy, Wojciech.

# filozofia człowieka # niepełnosprawność #
TREŚĆ. Wprowadzenie metafilozoficzne. 1. Osoba niepełnosprawna w aspekcie bytowym. 2. Fenomenologia przygodności osoby niepełnosprawnej. 3. Sens kondycji osoby niepełnosprawnej. Perspektywa podmiotowa. 4. Sens kondycji osoby niepełnosprawnej. Perspektywa przedmiotowa. 5. Podsumowanie.

 Między "początkiem" a zmartwychwstaniem. Dzieje człowieka i ludzkości w oświetleniu Jana Pawła II teologii ciała. Roczniki Filozoficzne, 35/36(2), 53-95, 1987/1988.

# antropologia filozoficzna # WOJTYŁA, Karol # ciało # historiozofia #
TREŚĆ. 0. Wprowadzenie. 1. Wizja dziejów a wiara. 2. Chrystologiczna wykładnia osi dziejów. 3. "Początek" i "koniec". Chrystus odwołuje się do zmartwychwstania. 4. Antropologia "troistej pożądliwości". 5. Sens dziejów a "perspektywa odkupienia ciała". 6. "Serce" człowieka sercem dziejów. 7. Miejsce małżeństwa i rodziny w dziejach. 8. Uczestnictwo osoby w wymiarze społecznych dziejów. Rola grzechu społecznego. 9. Osoba ludzka a kres i cel dziejów. 10. Zakończenie.

Filozofia polska po II wojnie światowej (szkic). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 129-141, 1990. Chudy, Wojciech.

# filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Okres I: lata 1944-1949. 3. Okres II: lata 1949-1956. 4. Okres III: lata 1956 - przełom 70-tych i 80-tych. Charakter 1968 r. 5. Okres IV: począwszy od przełomu lat 70-tych i 80-tych. 6. Podsumowanie - filozofia polska dziś.