INDEKS AUTORSKI

Leon Chwistek (1884-1944)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Estreicher, Karol (wybór i wstęp), 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1960. Chwistek, Leon.

# formizm # wielość rzeczywistości # estetyka # malarstwo # architektura # naturalizm w sztuce # kryzys kultury # krytyka literacka # geniusz #
TREŚĆ. (A) Estreicher, Karol. Przedmowa. I. Wielość rzeczywistości (1909), 21-23. 1. Zmienność treści w obrazach. 2. Wielość rzeczywistości w sztuce (1918), 24-50. (a) Zasadnicze typy rzeczywistości. (b) Prawo konsekwencji. 2. Wielość rzeczywistości w sztuce (1924), 51-73. II. Formizm. 1. Zagadnienia współczesnej architektury (1921), 77-88. (a) Uwagi teoretyczne. (b) Zagadnienia praktyczne. (c) Zagadnienie konstrukcji. 2. Wrogowie formizmu i ich psychologia (1919), 89-93. 3. Formizm (1919), 94-99. 4. Formizm (1920), 100-104. 5. Poezje formistyczne Czyżewskiego (1920), 105-106. 6. Tytus Czyżewski a kryzys formizmu (1922), 107-112. 7. Twórcza siła formizmu (1938), 113-124. III. Przyszłość sztuki. 1. Tragedia naturalizmu (1934), 127-146. 2. Troska o wielość sztuki (1929), 147-153. 3. Niewola duchowa (1933), 154-160. 4. Myśl o odrodzeniu kultury duchowej (1933), 161-167. IV. Krytyka literacka. 1. Teatr przyszłości (1922), 171-182. (a) Krytyka metody genetycznej. (b) Problemat formy. 2. Zagadnienia polskiej literatury (1929), 183-187. V. Myśl wyzwolona. 1. Obrońca myśli wyzwolonej (1933), 191-197. 2. Fałszywy prorok (z rękopisu), 198-202. 3. Kult geniuszów (1937), 203-221. (a) Geneza arystokracji ducha. (b) Kult geniuszów. (c) Zmierzch geniuszów. 4. Droga polskiego narodu (1943), 222-225. VI. Pałace Boga. 1. Irydion Poniflet (z rękopisu), 229-232. 2. O człowieku, który był środkiem (z rękopisu), 233-237. 3. Godzina lenistwa (1934), 238-248. 4. Godzina chciwości (1934), 249-258. (B) Spis ilustracji.

Pisma filozoficzne i logiczne. T. 1. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1961.

# wielość rzeczywistości # POINCARÉ, Henri # realizm naturalny # istnienie # filozofia kultury # estetyka #
TREŚĆ. (A) Pasenkiewicz, Kazimierz. Przedmowa, V-XXXI. (B) Część pierwsza. Wielość rzeczywistości i drobne pisma filozoficzne. (a) Trzy odczyty odnoszące się do pojęcia istnienia (1917), 3-29. I. Nominalizm Poincarégo i jego konsekwencje. II. Paradoksy logistyki. III. Pojęcie rzeczywistości. (b) Wielość rzeczywistości (1921), 30-105. I. Wstęp. II. Rozważania krytyczne. III. Wieloznaczność pojęć pierwotnych. IV. Wielość rzeczywistości. V. Realizm naturalny. VI. Wielość rzeczywistości w życiu. VII. Wielość rzeczywistości w sztuce. VIII. Uzupełnienia i sprostowania. (c) Zastosowanie metody konstrukcyjnej do teorii poznania (1923), 106-117. (d) Tragedia werbalnej metafizyki (1932), 118-142. (e) Rola semantyki racjonalnej w filozofii (1936), 143-144. (f) Rola zasady konsekwencji w zagadnieniu sprawiedliwości społecznej (1936), 145-146. (C) Część druga. Zagadnienia kultury duchowej w Polsce. I. Kultura powojenna (1929), 149-173. II. Zagadnienia sztuki (1930), 174-189. III. Zagadnienia filozofii. IV. Zagadnienia metody w estetyce. V. Zabawa i sztuka bawienia się (1932), 254-277.

Pisma filozoficzne i logiczne. T. 2. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór, komentarze i przedmowa). Warszawa, PWN, 1963.

# metodologia nauki # granice nauki # zdrowy rozsądek # metamatematyka # liczby # RUSSEL, Bertrand # teoria typów #
TREŚĆ. (A) Pasenkiewicz, Kazimierz. Przedmowa, V-XXII. (B) Część pierwsza. Granice nauki. Zarys logiki i metodologii nauk ścisłych (1935), 1-232. I. Granice zdrowego rozsądku. II. Rozwój pojęcia liczby. III. Elementarne pojęcia semantyki. IV. Rachunek zdań. V. Teoria klas. VI. Podstawy metamatematyki racjonalnej. VII. Podstawowe pojęcia analizy matematycznej. VIII. Zagadnienia metodologii nauk ścisłych. IX. Zagadnienie rzeczywistości. (C) Pasenkiewicz, Kazimierz. Komentarze do rozdziału VI Granic nauki, 233-245. (D) Część druga. Drobne pisma logiczne i metodologiczne. I. Antynomie logiki formalnej (1921), 249-255. 1. Antynomie Richarda. 2. Antynomia Eubulidesa. II. Zasady czystej teorii typów (1922), 256-285. 1. Zasadnicze pojęcia czystej teorii typów logicznych. 2. Trudności Russelowskiej teorii klas. 3. Teoria klas i stosunków. 4. Stosunek podobieństwa i liczby kardynalne. 5. Liczby induktywne. 6. Liczby wymierne, liczby rzeczywiste i miara Lebesgue'a. III. Miara Lebesgue'a. Logiczna analiza i konstrukcja pojęcia miary Lebesgue'a (1922), 286-295. IV. Kilka uwag o podstawowych prawach rozchodzenia się światła (1937), 296-300. V. Liczby nieskończenie małe i ich zastosowanie (1938), 301-302. (E) Indeks nazwisk do tomu I i II.