INDEKS AUTORSKI

Irena Curyło-González


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historia i moralność w filozofii Augusta Cieszkowskiego. Etyka, t. 9, 25-40, 1971.

# CIESZKOWSKI, August # historiozofia # mesjanizm # postęp moralny #
TREŚĆ. (A) Założenia filozofii historii. (B) Antynomie teraźniejszości. (C) Drogi wyzwolenia, wizja przyszłości. (D) Świat wartości ostatecznych. (E) Drogi realizacji wartości.

Teodycea - naturodycea - historiodycea. Etyka, t. 15, 31-54, 1977.

# teodycea # zło # sens życia, świata, dziejów itd. #
TREŚĆ. (A) Narodziny teodycei. (B) Wersja teodycei chrześcijańskiej. (C) Naturodycea Oświecenia. (D) Historiodycea.

Teodycea historiozoficzna Augusta Cieszkowskiego. Etyka, t. 16, 147-161, 1978.

# CIESZKOWSKI, August # zło # teodycea # historiozofia #
TREŚĆ. (A) Próba teoretycznego pojęcia zła w filozofii A. Cieszkowskiego. (B) Geneza i funkcja zła w historiozofii autora "Ojcze Nasz". (C) Teodycea historiozoficzna Cieszkowskiego.

System normatywny Majów. [Rec. Cancian, Francesca M. What Are Norms? A Study of Beliefs and Action in Maya Community]. Etyka, t. 16, 186-190, 1978.

Koncepcje człowieka w kulturze náhuatl. Etyka, nr 21, 131-149, 1984.

# kultury ludów pierwotnych # człowiek # antropologia kulturowa #
TREŚĆ. (A) Źródła. (B) Struktura świata i miejsce człowieka: toltecka i aztecka interpretacja wierzeń religijnych. (C) Determinizm a wolność działań człowieka. (D) Wojenny mistycyzm Azteków a wartości. (E) Ślady tolteckiej wizji świata.

Filozofia pozytywistyczna w Meksyku i Argentynie. Studia Filozoficzne, nr 12, 35-57, 1987.

# filozofia latynoamerykańska # pozytywizm #
ABSTRAKT. Celem artykułu jest charakterystyka filozofii pozytywistycznej w Meksyku i w Argentynie, uwzględniająca zarówno kształt teoretyczny tej filozofii, jak i niezwykle ważny aspekt jej praktycznego zastosowania. Przeprowadzone w pracy analizy wskazują na wiele wspólnych wątków i koncepcji, zwłaszcza w zakresie reform oświaty, empirycznej metodologii nauk oraz w pojmowaniu społeczeństwa i jego ewolucji. W artykule dokonano również analizy zasadniczych różnic teoretycznych, wynikających z wybiórczego przyswojenia i twórczej modyfikacji pozytywizmu europejskiego sposób szczególny podkreślano także zróżnicowanie poglądów społeczno-politycznych i działalności praktycznej pozytywistów meksykańskich i argentyńskich.

Antologia myśli latynoamerykańskiej. [Rec. Las Ideas en la America Latina. Una antologia del pensamiento filosofico, politico y social. Monal, Isabel (wybór i wstęp)]. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-165, 1987.

Filozofia latynoamerykańska w oczach kubańskiego historyka idei. [Rec. González, Pablo Guadarrama. Valoraciones sobre el pensamiento filosófico cubano y latinoamericano]. Studia Filozoficzne, nr 12, 175-180, 1987.

Ideały moralne edukacji azteckiej. Etyka, nr 24, 105-122, 1988. Curyło-González, Irena.

# edukacja # moralność # kultury ludów pierwotnych # antropologia kulturowa #
TREŚĆ. (A) Wychowanie domowe. (B) Edukacja szkolna. (C) Podstawowe wartości w edukacji moralnej, intelektualnej i estetycznej Azteków. (D) Wnioski końcowe.

Człowiek i społeczeństwo w filozofii argentyńskiej. [Rec. Aładin, W. G. Problema czełowieka i obszczestwa w fiłosofii Argientiny]. Studia Filozoficzne, nr 2, 184-189, 1989.

Nowe argentyńskie czasopismo etyczne. [Rec. Cuadernos de etica. 1986-1987]. Etyka, nr 25, 368-373, 1990. Curyło-González, Irena.

# filozofia latynoamerykańska #