INDEKS AUTORSKI

Bohdan Cywiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Trud poszukiwania. Znak, nr 97-98, 1063-1088, 1962.

# BRZOZOWSKI, Stanisław # lewica filozoficzna # katolicyzm #

O uwarunkowaniach poglądów filozoficznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-99, 1976. Cywiński, Bohdan.

# filozofia # metafilozofia # historia filozofii #
TREŚŚĆ. Wprowadzenie. I. Uwagi o sposobie podjęcia problemu uwarunkowań poglądów filozoficznych. II. Zestaw proponowanych zasadniczych tez o uwarunkowaniach poglądów filozoficznych. III. Koncepcja filozofii uzasadniająca proponowane tezy. IV. Związki filozofii z innymi teoriami interpretującymi rzeczywistość a problem pozafilozoficznych uwarunkowań poglądów filozoficznych. V. Koncepcja i typologia uwarunkowań poglądów filozoficznych. VI. Konsekwencje metodologiczne - historia filozofii a historia mentalności. VII. Konsekwencje metodologiczne - uwarunkowania poglądów filozoficznych jako przedmiot analizy w historii filozofii.