INDEKS AUTORSKI

Zdzisław Jerzy Czarnecki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem historycznej ciągłości filozofii w historiografii współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 9, 71-91, 1973.

# historiografia # metodologia filozofii # historia filozofii #

Problemy filozofii historii i historii filozofii w "Journal of the History of Ideas". [Rec. t. XXXIII, 1972]. Studia Filozoficzne, nr 3, 187-192, 1974.

Język, myśl i światopogląd. (Refleksje nad światopoglądem prof. dra Narcyza Łubnickiego). Studia Filozoficzne, nr 10, 85-87, 1974.

# ŁUBNICKI, Narcyz # światopogląd #

Antropo- i socjotwórcza rola narzędzi pracy. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-169, 1975.

# praca # narzędzia # antropologia filozoficzna #

Problemy metodologiczne marksistowskiej historii filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 19-24, 1977.

# materializm historyczny # metodologia historii filozofii #

Przyszłość i historia (przesłanki prospekcji historycznej w filozofii niemieckiego oświecenia). Studia Filozoficzne, nr 5, 135-151, 1977.

# rozwój historyczny # oświecenie niemieckie # HERDER, Johann Gottfried von # historiozofia #
ABSTRAKT. Idea rozwoju historycznego w filozofii niemieckiego Oświecenia wyrastała z innych przesłanek, niż te, które zrodziły teorię postępu społecznego w oświeceniowej myśli francuskiej. Inny zupełnie w państwach niemieckich był stopień samowiedzy ideowej mieszczaństwa. Narzucał on odmienne, bo płynące z odmiennych doświadczeń, treści prospekcji historycznej, której był podmiotem. Inne też były tradycji filozoficzne, w oparciu o które treści te uzyskiwały teoretyczną konceptualizację. W miejsce linearnego modelu rozwoju sugerowanego przez empiryzm i pojmowanego jako kumulatywny postęp poznania, nawiązywały one do dziedzictwa leibnicjańskiego, z czasem zaś także do Spinozy. W rezultacie prowadziło to do ugruntowania się w myśli niemieckiej tradycji monistycznej, podkreślającej ciągłość procesu historycznego i rolę przeszłości, ale jednocześnie dalekiej od jej dewaloryzacji i wyodrębniającej w nim swoiste monady poszczególnych kultur i epok historycznych. Artykuł uzasadnia tę tezę, analizując poglądy Goethego, J. Mösera, Lessinga i głównie Herdera.

Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Studia Filozoficzne, nr 5, 201-206, 1977.

Refleksje po Zjeździe. [Ogólnopolski Zjazd Filozoficzny, 1977]. Studia Filozoficzne, nr 12, 75-77, 1977.

Siedemnastowieczny aprioryzm i problem historyzmu. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 241-255, 1978.

# historyzm # filozofia nowożytna # aprioryzm #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 93-95, 1985. Czarnecki, Zdzisław J.

# filozofia polska # autobiogram #

Formy irracjonalizmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 7, 13-26, 1987. Czarnecki, Zdzisław J.

# irracjonalizm # historiozofia # metodologia historii #
TREŚĆ. I. Ontologiczne warianty irracjonalizmu historycznego. 1. Ontologiczny irracjonalizm religijny. 2. Ontologiczny irracjonalizm naturalistyczny. 3. Ontologiczny irracjonalizm indeterministyczny. II. Epistemologiczne formy irracjonalizmu historycznego. 1. Irracjonalistyczne konsekwencje agnostycyzmu historycznego. 2. Irracjonalizm absolutyzacji swoistości poznania historycznego. III. Irracjonalizm historyczny jako pochodna absolutyzacji podmiotowości człowieka. 1. Wariant psychologistyczny. 2. Wariant egzystencjalistyczny.

Wartości i wartościowania w strukturze filozofii. Studia Filozoficzne, nr 12, 47-55, 1988.

# wartość # wartościowanie # metodologia filozofii #