INDEKS AUTORSKI

Paweł Czartoryski (1924-1999)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wczesna recepcja "Polityki" Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Czartoryski, Paweł.

# filozofia polska # arystotelizm # komentatorzy arystotelesowscy # filozofia praktyczna # polityka #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Zagadnienia ogólne. 1. Arystotelizm krakowski. 2. Przekłady pism filozofii praktycznej Arystotelesa w XIII-XV w. 3. Recepcja filozofii praktyczne Arystotelesa w świetle zbiorów bibliotek uniwersyteckich Europy środkowej. 4. Komentarze do Polityki z XIII-XV w. II. Recepcja Polityki na Uniwersytecie Krakowski w XV w. - Okres rękopisów. 1. Atmosfera naukowa, periodyzacja i źródła. 2. Początki recepcji (1364-1409). 3. Okres intensywnych prac na Polityką Arystotelesa w Krakowie (1410-1433). 4. Okres recepcji biernej (1434-1491) - Dzieje nauczania. III. Recepcja Polityki na Uniwersytecie Krakowskim od końca XV w. - Okres druków. 1. Okres wykładów opartych na tekstach drukowanych (1492-1541). 2. Dalsze losy Polityki Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim od lat czterdziestych XVI w. do drugiej połowy XVII w. IV. Zarys problematyki. 1. Charakterystyka materiałów źródłowych. 2. Problematyka filozoficzna. 3. Polityka w świetle podziału nauk praktycznych, przypisywana jej rola i pożytek oraz sposób jej interpretacji. 4. Civitas jako przedmiot Polityki. 5. Zagadnienia społeczne - niewolnictwo i poddaństwo, krytyka wspólności kobiet, sprawa obywatelstwa. 6. Zagadnienia gospodarcze - wspólność dóbr, pieniądz i handel. 7. Problematyka ustrojowa i polityczna. (B) Aneks I. Materiały porównawcze. (C) Aneks II. Źródła rękopiśmienne - chronologia i nauczanie. (D) Aneks III. Inkunabuły i stare druki. (E) Aneks IV. Teksty. (F) Streszczenie w języku rosyjskim. (G) Streszczenie w języku angielskim. (H) Skorowidz osób. (I) Skorowidz rękopisów, inkunabułów i starych druków. (J) Wykaz ilustracji.

"Ontologiczne i metodologiczne podstawy krakowskiej filozofii moralnej w początkach XV w. (1400-1425)" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 7-21. Wrocław - Warszawa - Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Czartoryski, Paweł.

# filozofia polska # filozofia średniowieczna # etyka # PAWEŁ z Worczyna #