INDEKS AUTORSKI

Jan Czyżkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dom Salomona i instytucje społeczne. Studia Filozoficzne, nr 10, 87-96, 1980. Czyżykowski, Jan.

# socjologia wiedzy # socjologia nauki # materializm historyczny # instytucjonalizacja nauki #
ABSTRAKT. Artykuł stara się zarysować perspektywę konkretyzacji marksistowskich badań z zakresu socjologii wiedzy. W pierwszej części scharakteryzowane zostały dwa nurty socjologiczne zorientowanych badań nad poznaniem, odrębne pod względem tradycji, z której wyrastają, warsztatu, języka i poziomu ogólności swych konstatacji, określone mianem "socjologii wiedzy" i "socjologii nauki". W dalszej części wskazane są zawarte w materializmie historycznym przesłanki pozwalające na ich integrację. W końcowej części autor stara się przykładowo przedstawić grupę problemów związanych ze współcześnie zachodzącymi procesami instytucjonalizacji nauki, których postawienie i naukowe opracowanie możliwe jest w obrębie zintegrowanego pola teoretycznego socjologicznych badań nad poznaniem.