INDEKS AUTORSKI

Stanisław Dąbrowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z krytyki książki Piotra Graffa. [Polemika z: Graff, Piotr. O procesie wartościowania i wartościach estetycznych]. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 147-164, 1973.

# wartościowanie # aksjologia # estetyka #
TREŚĆ. 1. Odpowiedź na wartość. Wartość egzystencjalna. 2. Teoria opłacalnego wyboru. 3. Utarczki Graffa z obiektywistami aksjologicznymi.

Metafizyczna kategoria stosunku w ujęciu Desire Merciera. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 69-81, 1978.

# MERCIER, Desire # istnienie # metafizyka # stosunek #

Moment teologiczny w "Metafizyce ogólnej" Désiré Merciera. Studia Filozoficzne, nr 5, 133-146, 1981.

# MERCIER, Desiré-Felicien-François-Joseph # neotomizm # filozofia a teologia #
 TREŚĆ. 1. Wyjaśnienia wstępne. 2. Pogranicze filozofii i teologii. 3. Oscylacje Merciera. 4. Problem pojęć negatywnych (i analogicznych).

Czesława Znamierowskiego rozważania o fakcie, stanie rzeczy, zdarzeniu i zjawisku (analiza analizy). Studia Filozoficzne, nr 6, 41-51, 1984.

# ZNAMIEROWSKI, Czesław # fakt # zdarzenie # zjawisko #
TREŚĆ. Artykuł jest szczegółową analizą pierwszego, ontologicznego rozdziału książki Cz. Znamierowskiego "Oceny i normy" (Warszawa 1957). Analiza wykazuje niespójność wywodu, wynikającą w znacznej mierze z częstego naruszania przyjętych wcześniej znaczeń terminów. Sam wywód jest bezładną "krzyżówką" ontologizmu, epistemologizmu, psychologizmu i konwencjonalizmu.

Czesława Znamierowskiego rozważania o ocenie (uwagi krytyczne). Studia Filozoficzne, nr 7, 59-78, 1984. Dąbrowski, Stanisław.

# ZNAMIEROWSKI, Czesław # ocena # aksjologia #
TREŚĆ. Artykuł jest pracą typu kontrolno-korekcyjnego (własne prace tego typu nazywam "kontrtekstami"; zob. np. Stanisław Dąbrowski, Kontrteksty teoretycznoliterackie, Wrocław 1983); jest szczegółową analizą rozdziału VII (Ocena) książki Czesława Znamierowskiego, Oceny i normy (Warszawa 1957); aneks artykułu zawiera uwagi o rozdziale VIII (Rodzaje ocen). Artykuł, w stosunku do książki pełniący rolę testową, wykazuje niejasności, wadliwości, niespójności i arbitralizmy wywodu, oraz subiektywizm, psychologizm, emotywizm, fizjologiczny sensualizm, utylitaryzm, hedonizm, relatywizm, immediatystyczny momentalizm jako cechy eklektycznego stanowiska aksjologicznego Znamierowskiego, stanowiska, w którym fizjopsychologia wartościowania wypiera ontologię wartości.

Repetycje na temat sprawiedliwości. Znak, nr 380-381, 178-185, 1986. Dąbrowski, Stanisław.

# sprawiedliwość #