INDEKS AUTORSKI

Roman Darowski SJ (1935-2017)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Stan obecny i perspektywy badań nad filozofią w szkołach jezuickich w Polsce (XVI-XVIII w.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 237-285, 1978.

# filozofia polska # jezuici # nauczanie filozofii # religia a nauka #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Bibliografia podmiotowa. II. Bibliografia przedmiotowa (opracowania). 1. Opracowania całościowe. 2. Nauczanie filozofii. 3. Stosunek jezuitów do kartezjanizmu i do "nowszej" filozofii w ogóle. 4. Stosunek jezuitów do heliocentryzmu. 5. Filozofia jezuitów na Litwie. 6. Oryginalny kurs logiki w Akademii Wileńskiej. 7. Jezuici podczas kasaty zakonu oraz ich udział w pracach Komisji Edukacji Narodowej. 8. Nowsze przyczynki. 9. Encyklopedie i słowniki. III. Podsumowanie i perspektywy dalszych badań.

Życie i działalność filozoficzna Tomasza Elżanowskiego, SJ (1590-1656). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 51-83, 1979.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Koleje życia. 3. Ustalenie autorstwa domniemanej spuścizny filozoficznej. 4. Opis i przegląd treści spuścizny filozoficznej. a) Rękopiśmienne wykłady z filozofii przyrody. b) Positiones physicae. c) Traktat z etyki, ekonomii i polityki. 5. Poglądy filozoficzne. a) Filozofia przyrody. b) Poglądy etyczne. 6. Podsumowanie. 7. Bibliografia.

Jan Klein SJ (1556-1601), wykładowca filozofii w Poznaniu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 145-160, 1980.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Biografia. 3. Poglądy filozoficzne. 4. Pojęcie i podział filozofii. 5. Logika. 6. Filozofia przyrody. 7. Antropologia i psychologia. 8. Metafizyka. 9. Filozofia moralna. 10. Podsumowanie.

Geneza dzieła Wojciecha Tylkowskiego SJ "Philosophia curiosa". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 21-34, 1980.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Anonimowe zbiory materiałów do dysput w Braniewie w 1666 roku. (C) Pierwotne części składowe zbiorów braniewskich. (D) Tylkowski - autorem zbiorów braniewskich. (E) Uwagi o treści i formie zbiorów braniewskich. (F) Podsumowanie.

Hieronim Stefanowski SJ (1568-1606), profesor filozofii w Poznaniu i Wilnie. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 167-181, 1980.

# STEFANOWSKI, Hieronim # filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. 1. Biografia. 2. Spuścizna filozoficzna. (a) Assertiones ex logica. (b) Logika i filozofia przyrody (fizyka). (c) Komentarze do metafizyki Arystotelesa oraz tezy z zakresu całej filozofii. (d) Psychologia i metafizyka. 3. Poglądy filozoficzne. (a) Logika. (b) Filozofia przyrody (fizyka). (c) Psychologia. (d) Metafizyka. (e) Etyka. 4. Podsumowanie.

Ryszard Singleton SJ (1566-1602), pierwszy profesor filozofii w Braniewie. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 41-56, 1981.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Biografia. 2. Spuścizna filozoficzna. 3. Poglądy filozoficzne. a) Filozofia przyrody. b) Psychologia. c) Metafizyka. * Podsumowanie.

Poglądy filozoficzne Stanisława Jaworskiego SJ (1711-1779). Roczniki Filozoficzne, 29(1), 109-124, 1981.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. 1. Dorobek Jaworskiego w zakresie filozofii. 2. Poglądy filozoficzne. (a) Definicja i podział filozofii. (b) Logika. (c) Filozofia przyrody. (d) Metafizyka. (e) Stosunek Jaworskiego do filozofii Kartezjusza.

 Andrzej Nowak SJ (1570-1629), profesor filozofii w Akademii Wileńskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 71-88, 1982.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. 1. Biografia. 2. Spuścizna filozoficzna. 3. Poglądy filozoficzne. a) Logika. b) Metafizyka. c) Filozofia przyrody. d) Psychologia. e) Filozofia moralna i filozofia obywatelska. 4. Podsumowanie.

Jakub Ortiz SJ (1564-1625), profesor filozofii w Poznaniu i w Akademii Wileńskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-24, 1983.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Biografia. 2. Dorobek filozoficzny Ortiza. 3. Poglądy filozoficzne. a) Logika. b) Psychologia. c) Metafizyka. Podsumowanie.

Koleje życia i działalność filozoficzna Aleksandra Podlesieckiego (1683-1762). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 3-20, 1983.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. (A) Biografia. (B) Spuścizna pisarska. (C) Poglądy filozoficzne. (D) Podsumowanie.

Marcina Śmigleckiego SJ rękopiśmienne wykłady z logiki (Akademia Wileńska, R. 1586/87). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 31-53, 1984.

# filozofia polska # jezuici # historia logiki # ARYSTOTELES #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Opis rękopisu i przegląd jego treści. 2. Poglądy filozoficzne. a) Komentarz do "Isagogi" Porfiriusza. b) Komentarz do "Kategorii" Arystotelesa. c) Komentarz do "Hermeneutyki" Arystotelesa. d) Komentarz do "Analityk pierwszych" Arystotelesa. e) Komentarz do "Analityk drugich" Arystotelesa. Charakterystyka filozofii zawartej w komentarzu Śmigleckiego do Organonu Arystotelesa.

Mateusz Bembus SJ (1567-1645), profesor filozofii w Poznaniu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 213-228, 1985.

# filozofia polska # jezuici #

Filozofia Jana Kowalskiego SJ (1711-1782). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 167-186, 1986.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Wprowadzenie bibliograficzne. 2. Poglądy filozoficzne. a) Zagadnienia wstępne. b) Logika. c) Stosunek pojęć i sądów do rzeczywistości. d) Filozofia przyrody (fizyka). e) Metafizyka. f) Psychologia. g) Stosunek do Kartezjusza. * Podsumowanie.

Nowe źródła do działalności filozoficznej Jakuba Ortiza SJ (1564-1625). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 15-24, 1986.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Opis rękopisu i jego treść. 3. Filozofia przyrody. 4. Uzupełnienia do innych dyscyplin filozoficznych. 5. Zakończenie.

Stosunek Andrzeja Rudzkiego SJ (1713-1766) do filozofii Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 170-176, 1988. Darowski, Roman.

# filozofia polska # jezuici # KARTEZJUSZ #

Stanisław Radzimski SJ (1565-1622), wykładowca filozofii w Braniewie i Kaliszu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 179-191, 1988. Darowski, Roman.

# filozofia polska # jezuici #
TREŚĆ. Wstęp. 1. Biografia. 2. Spuścizna filozoficzna. a) Rękopis wykładów logiki. b) Assertiones ex universa philosophia. 3. Poglądy. a) Zagadnienie wiedzy naukowej. b) Logika. c) Metafizyka. d) Bóg i inteligencje. e) Filozofia przyrody (fizyka). f) Psychologia. g) Etyka. 4. Podsumowanie.

 


In memoriam Roman Darowski SJ (1935-2017). Rocznik Filozoficzny Ignatianum, t. 23, z 1, 175-181, 2017.