INDEKS AUTORSKI

Ignacy Dec


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Gabriela Marcela koncepcja filozofii. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 169-187, 1982.

# MARCEL, Gabriel # egzystencjalizm # antropologia filozoficzna #
TREŚĆ. 1. Geneza, przedmiot i cel filozoficznych poszukiwań. 2. Metoda filozofowania. (a) Zasadniczy profil metody. (b) Zbliżenia konkretne (approches concrètes) - refleksja pierwsza i refleksja druga. 3. Język filozofii.

Zagadnienie punktu wyjścia teorii człowieka św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 189-218, 1982.

# TOMASZ z Akwinu, św. # MARCEL, Gabriel # antropologia filozoficzna # doświadczenie #
TREŚĆ. I. Podstawowe "dane egzystencjalne" i ich przednaukowe ujęcie w antropologii św. Tomasza z Akwinu. 1. Problem doświadczenia i jego rola w Tomaszowej teorii człowieka. 2. Przedmiot pierwotnego doświadczenia - ustalenie i poznawcze ujęcie "danych egzystencjalnych". (a) Doświadczenie różnorodności działań (tego, co jest "moje"). (b) Doświadczenie istnienia "ja" i jednostki "compositum". II. Dane egzystencjalne w ujęciu G. Marcela. 1. Pojmowanie doświadczenia. 2. Przedmiot wewnętrznego doświadczenia. (a) Doświadczenie faktu własnego istnienia (tego, że jestem). (b) Doświadczenie mnie jako bytu wcielonego. (c) Doświadczenie otwartości "ja" na "ty". III. Próba konfrontacji stanowisk wobec zagadnienia punktu wyjścia Tomaszowej i Marcelowej teorii człowieka. 1. Porównanie stanowisk w zakresie rozumienia doświadczenia. 2. Porównanie stanowisk w zakresie określania przedmiotu pierwotnego doświadczenia. * Wnioski końcowe.

Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela (próba konfrontacji). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 41-62, 1982.

# byt # TOMASZ z Akwinu, św. # MARCEL, Gabriel #
TREŚĆ. 1. Wprowadzenie. 2. Ujęcie bytu według św. Tomasza z Akwinu. a) Analiza egzystencjalnego aspektu bytu. b) Analiza esencjalnego aspektu bytu. 3. Ujęcie bytu według Gabriela Marcela. a) Pojmowanie istnienia. b) Pojmowanie bytu. 4. Próba konfrontacji stanowisk. a) Konfrontacja rozumienia istnienia. b) Ogólne porównanie koncepcji bytu. 5. Zakończenie.

Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela koncepcja filozoficznego poznania. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 25-57, 1983. Dec, Ignacy.

# TOMASZ z Akwinu, św. # MARCEL, Gabriel # poznanie # metodologia filozofii #
TREŚĆ. I. Wstęp. II. Poznanie filozoficzne w ujęciu Tomasza z Akwinu. 1. Geneza, przedmiot i cel poznania. 2. Metoda poznania. a) Operacje wiedzotwórcze (indukcja, dedukcja). b) Rodzaje i tok dowodzenia. III. Poznanie filozoficzne w ujęciu Gabriela Marcela. 1. Geneza, przedmiot i cel filozoficznych poszukiwań. 2. Metoda filozofowania. a) Zasadniczy profil metody. b) "Zbliżenia konkretne" (refleksja pierwsza i refleksja druga). IV. Próba konfrontacji stanowisk. 1. Konfrontacja w zakresie genezy, przedmiotu i celu filozoficznego poznania. 2. Konfrontacja metod uprawiania filozofii. V. Zakończenie.

Antropologia - ale jaka? [Polemika z: Wojciechowski, Tadeusz S. Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii]. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 233-237, 1987. Dec, Ignacy.

# antropologia filozoficzna #