INDEKS AUTORSKI

Florian Donocik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Autorytet jako czynnik wpływający na proces kształtowania kultury. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 172-191, 1970.

# autorytet # filozofia kultury # kultura ludowa #
TREŚĆ. (A) Uwagi wstępne. (B) Znaczenie terminu "autorytet". Rodzaje autorytetów. (C) Problematyka funkcjonowania autorytetów w pracach L. Krzywickiego. (D) Stefan Czarnowski: Analiza tworzenia kultury przez zmianę autorytetów. (E) Autorytety jako czynnik tworzenia się i funkcjonowania kultury w ujęciu Bystronia. (F) Problematyka autorytetów w pracach Włodzimierza Lenina.

Dialektyka postępu ekonomiczno-technicznego i antropologicznego. Studia Filozoficzne, nr 1, 29-39, 1977. Donocik, Florian.

# postęp historyczny społeczny # KRZYWICKI, Ludwik # rozwój człowieka #
ABSTRAKT. Wychodząc ze współczesnych dyskusji wokół kryteriów rozwoju społecznego, autor opracowania nawiązuje do sposobu ujmowania tej problematyki przez L. Krzywickiego. Pokazuje, jak formułował on ogólną tezę, że postęp ekonomiczno-techniczny nie implikuje w sposób automatyczny postępu w sferze antropologicznej. Wykazuje też, że Krzywicki przyjmuje odmienne kryteria oceny postępu w tych dwóch sferach, mianowicie dla sfery ekonomiczno-technicznej, którą nazywa sferą rzeczową, przyjmuje kryterium zdolności produkcyjnej danego systemu wytwórczości, natomiast dla sfery antropologicznej tym właściwym kryterium jest - jego zdaniem - kompleksowo pojęte dobro i sprawiedliwość nowo powstałej sytuacji człowieka. Zaznacza następnie, w jaki sposób Krzywicki uzasadniał negatywne - spowodowane brakiem ingerencji zorganizowanego działania społecznego, które stawiałoby sobie zadania realizacji ideałów humanitarnych, skutki szybkiego postępu industrializacji kapitalistycznej dla postępu antropologicznego. Wreszcie konfrontuje te koncepcje z sytuacją lat siedemdziesiątych naszego stulecia i sugeruje konieczność podporządkowania postępu w sferze rzeczowej celom antropologicznym. Jako przykład próby zharmonizowania rozwoju w tych dwóch sferach podaje program społeczno-gospodarczego rozwoju Polski, wypracowany przez VI i VII Zjazdy PZPR.