INDEKS AUTORSKI

Ewa Dorobińska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O problemach podziału logiki. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-128, 1984. Dorobińska, Ewa.

# logika # klasyfikacja nauk #

Kilka uwag o konfrontacji logiki i hermeneutyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 45-52, 1985. Dorobińska, Ewa.

# hermeneutyka # filozofia analityczna # język # logika #
ABSTRAKT. Wraz z rozprzestrzenianiem się heideggerowskiego rodzaju filozofowania i wypowiadania się, rodzą się w kręgach logików i zwolenników myśli jasnej i precyzyjnej rozmaite animozje. Odmienność obu stanów myślenia utrudniająca wzajemne kontakty ich przedstawicieli oparta jest na różnych podstawowych koncepcjach języka. On też właśnie mógłby tu być wspólną płaszczyzną zainteresowań umożliwiającą dyskusję. Obok zasadniczych różnić w pojmowaniu języka i jego funkcji istnieją też pewne punkty zbieżne, jak przekonanie o jego intersubiektywności, dostrzeganie jego związku z ontologią, zainteresowanie problemami przekładu różnych aparatur pojęciowych, zwracanie uwagi na charakterystyczną dla języka naturalnego okazjonalność wyrażeń, wypowiedzi. W każdym jednak z tych punktów podobieństwo rozwiązań jest tylko częściowe. Rozważania nad językiem nie stanowią trzonu zainteresowań hermeneutyki, jak to ma miejsce w przypadku logiki, lecz są punktem wyjścia dla badań nad uwarunkowaniem ludzkiego rozumienia świata.