INDEKS AUTORSKI

Bohdan Dziemidok


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Radzieccy estetycy i teoretycy sztuki o komizmie. Estetyka, IV, 173-198, 1963.

# komizm # filozofia sowiecka # humor # satyra #
TREŚĆ. (A) Wstęp. (B) Co jest podstawą komizmu? (C) Satyra. (D) Spór o satyrę socjalistyczną. (E) Humor jako forma komizmu. (F) Próby klasyfikacji form komizmu.

Poglądy estetyczne Anatola Łunaczarskiego. [Rec. Lebiediew, A. Esteticzieskije wzgliady A. W. Łuaczarskogo]. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-171, 1964.

Filozoficzna teoria komizmu. [Rec. Swabey, Marie Collins. Comic Laughter. A Philosophical Essay]. Studia Estetyczne, t. 1, 347-350, 1964.

# komizm #

Główne problemy sporne w estetyce radzieckiej. [Rec. Morawski, Stefan. Między tradycją a wizją przyszłości]. Studia Estetyczne, t. 2, 362-368, 1965.

Spór o naturę wartości estetycznych. [Rec. Esteticzeskoje. Razumny, W. (red.)]. Studia Estetyczne, t. 2, 373-377, 1965.

O tragizmie. [Rec. Pasi, I. Tragicznoto]. Studia Estetyczne, t. 2, 377-383, 1965. Dziemidok, Bohdan.

Pluralizm estetyczny Władysława Tatarkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-141, 1971.

# TATARKIEWICZ, Władysław # przeżycie estetyczne # wartość estetyczna # dzieło sztuki #
TREŚĆ. I. Przedmiot i zadania estetyki systematycznej. II. Teoria przeżyć i wartości estetycznych. (A) Przeżycia i postawy estetyczne. (a) Przeżycie estetyczne. (b) Przeżycia literackie i poetyckie. (B) Teoria wartości estetycznej. 1. Obiektywizm, subiektywizm i relacjonizm estetyczny. 2. Absolutyzm i relatywizm estetyczny. 3. Monizm i pluralizm estetyczny oraz indywidualizm i uniwersalizm estetyczny. 4. Socjologizm, historyzm i konwencjonalizm. 5. Sceptycyzm i nominalizm. 6. Sensualizm i spirytualizm estetyczny. III. Koncepcja sztuki i dzieła sztuki.

Romana Ingardena teoria wartości dzieła sztuki w świetle estetyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 49-68, 1975. Dziemidok, Bohdan.

# INGARDEN, Roman # estetyka # wartość estetyczna # dzieło sztuki #
TREŚĆ. * Wstęp. I. Umiarkowany obiektywizm Ingardena jako problem rozwiązania sporu między obiektywizmem, subiektywizmem i relacjonizmem estetycznym. 1. Główne stanowiska w sporze o sposób istnienia wartości. 2. Powstawanie teorii wartości Ingardena. 3. Ogólna charakterystyka wartości. 4. wartości artystyczne a wartości estetyczne. 5. Ingardenowskie rozumienie obiektywności wartości dzieła sztuki. 6. Obiektywizm Ingardena a racjonalizm estetyczny. 7. Uwagi krytyczne o subiektywizmie i obiektywizmie estetycznym. II. Umiarkowany absolutyzm estetyczny. 1. Przedmiot sporu między absolutyzmem a relatywizmem estetycznym. 2. Koncepcja bezwzględności wartości estetycznej. 3. Krytyka skrajnego relatywizmu i sceptycyzmu w kwestiach wartościowania i ocen estetycznych.

Estetyka (filozofia sztuki) Stefana Morawskiego. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 15-23, 1985.

# MORAWSKI, Stefan # estetyka # filozofia sztuki #

Nowa wersja instytucjonalnej teorii sztuki. [Rec. Dickie, George. The Art Circle: A Theory of Art]. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-114, 1985.

# estetyka #

O psychoanalitycznej refleksji nad sztuką. [Rec. Rosińska, Zofia. Psychoanalityczne myślenie o sztuce]. Studia Filozoficzne, nr 4, 203-206, 1986.