INDEKS AUTORSKI

Helena Eilstein (1922-2009)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W sprawie artykułu "O rozwoju pojęcia materii w fizyce". [Polemika z: Infeld, Leopold i Sosnowski, Leonard. O rozwoju pojęcia materii w fizyce]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 198-209, 1952.

# fizyka # materia # mechanicyzm # pole elektromagnetyczne #

Konferencja fizyków polskich w Spale. Myśl Filozoficzna, nr 4, 348-355, 1952.

Popularyzacja czy bałamuctwo. Myśl Filozoficzna, nr 2, 405-411, 1953.

Leninowskie pojęcie materii a idealizm fizyczny. Myśl Filozoficzna, nr 4, 183-221, 1953.

# LENIN, Iljicz Władimir # materia # fizyka # materializm dialektyczny #

Rozwój jako przechodzenie do stanów jakościowo wyższych. Myśl Filozoficzna, nr 3, 119-135, 1955. Eilstein, Helena.
Rozwój jako przechodzenie do stanów jakościowo wyższych (cz. II). Myśl Filozoficzna, nr 4, 178-193, 1955.

# materializm dialektyczny # rozwój # jakość # prawidłowość #
TREŚĆ. (A) Dialektyka jako nauka o rozwoju. (B) Postęp w przyrodzie i w społeczeństwie.
Prawo przechodzenia ilości w jakość. (B) Uwagi końcowe.

Szczeble odbicia a etapy poznania. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 219-226, 1955.

# epistemologia # teoria odbicia #

z: Kochański, Zdzisław. O projekcie programu materializmu dialektycznego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 147-165, 1956.

# materializm dialektyczny # nauczanie filozofii #

Problem logiki w świetle marksistowskiej teorii poznania (cz. I). [Polemika z: Ładosz, Jarosław. O sprzecznościach logicznych i dialektycznych]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 124-149, 1956.
Problem logiki w świetle marksistowskiej teorii poznania (cz. II). Myśl Filozoficzna, nr 6, 116-132, 1956.

# logika formalna # logika dialektyczna # marksizm # epistemologia #

Szkic o sensach pojęcia odbicia. Myśl Filozoficzna, nr 1, 78-107, 1957.

# teoria odbicia # epistemologia # akty psychiczne #

Laplace, Engels i nasi współcześni. Uwagi o determinizmie na tle dyskusji w fizyce. Studia Filozoficzne, nr 1, 143-174, 1958.

# determinizm # fizyka # LAPLACE, Pierre-Simon # materializm dialektyczny #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Laplace. 3. Engels. 4. Marksizm o przypadkowości. 5. Indeterminizm mikroskopowy w marksizmie. 6. Jesteśmy skazani na samodzielność.

Laplace, Engels i nasi współcześni. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 36-50, 1958.

# determinizm # fizyka # LAPLACE, Pierre-Simon #
TREŚĆ. 1. Laplace przepołowiony 2. Makrodeterminizm i mikrodeterminizm.

Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego. Cz. 1. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-148, 1958.

# materializm dialektyczny # fizykalizm # pansomatyzm # materia #
TREŚĆ. 1. Materializm dialektyczny jako fizycyzm. 2. Uwagi na temat tzw. niesprowadzalności form ruchu w świetle fizycyzmu. 3. Uwagi o pansomatyzmie.

Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 1, 100-120, 1959.

# materia # fizykalizm # CARNAP, Rudolf #
TREŚĆ: 1. Materia jako byt obiektywnie artykułowany. 2. Byt fizyczny jako przedmiot doznania zmysłowego. O pewnych tezach Carnapowskiego fizykalizmu.

O stylu filozofowania Leszka Kołakowskiego tudzież o młodomarksowskiej i engelsowsko-leninowskiej teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 6, 157-199, 1959.

# KOŁAKOWSKI, Leszek # epistemologia # marksizm # teoria odbicia #
TREŚĆ.1. Przyczynki do charakterystyki Leszka Kołakowskiego rzucone na szersze tło problemowe. Jak jest możliwy Kołakowski i jak jest możliwa epistemologia Kołakowskiego. 2. Dwie mitologiczne wersje historii filozofii marksistowskiej: mit dogmatyczny i wolnomyślicielski mit Kołakowskiego. 3. Szlakiem Kołakowskiego: o subiektywnym charakterze procesu poznania. 4. Wokół problemu prawdziwości poznania. 5. Zakończenie.

Czas, możliwość. Studia Filozoficzne, nr 4, 27-63, 1961.

# kauzalizm # czas # szczególna teoria względności # mechanika kwantowa #
TREŚĆ. (A) Wprowadzenie. (B) Uporządkowanie czasowe zjawisk.

z: Amsterdamski, Stefan. "Pojęcie materii w literaturze marksistowskiej" w: Jedność materialna świata: zbiór artykułów. Eilstein, Helena (red.), 11-41. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961.

# materia # marksizm # materializm dialektyczny #

"Przyczynki do koncepcji materii jako bytu fizycznego" w: Jedność materialna świata: zbiór artykułów. Eilstein, Helena (red.), 42-204. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Eilstein, Helena.

# materia # substancjalizm # pansomatyzm #
TREŚĆ. 1. Materia jako byt fizyczny. (a) Historyczna zmienność modelów obiektu materialnego. Materializm naiwny - mechanicyzm, fizycyzm. (b) O problemie tzw. sprowadzalności wyższych form ruchu do niższych. (c) Uwagi o pansomatyzmie Tadeusza Kotarbińskiego. 2. O charakterze fizycznego bytu. (a) Problem definicji pojęcia materii. (b) Materia jako byt artykułowany. (c) Poznawalność obiektu materialnego a jego charakter fizyczny. O pewnych aspektach poglądów Carnapa na stosunek terminów naukowych do "terminów obserwowalnych". (d) Uwagi o materii jako bycie dynamicznym. (e) Uwagi o materii jako ogóle obiektów przestrzennoczasowych. (f) Uwagi o właściwościach materii jako universum. 3. Problemy substancjalizmu. (a) Nawiązanie do substancjalistycznej tradycji materializmu. (b) O tzw. "materii społecznej". Uwagi na temat "idealizmu historycznego" materialistów i o stosunku materializmu dialektycznego do historycznego.

Z materiałów konferencji Brytyjskiego Towarzystwa Filozofii Nauki. Studia Filozoficzne, nr 1, 239-256, 1962.

O koncepcjach "prawdy względnej". [Polemika z: Wiegner, Adam. W sprawie tzw. "prawdy względnej"]. Studia Filozoficzne, nr 2, 149-169, 1963.

# prawda # model #

Filozofia nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 3, 7-14, 1964.

# filozofia nauki # materializm dialektyczny # nauczanie filozofii #

Geometria, ciało, dusza, logika, kultura... [Rec. Boston Studies in the Philosophy of Science. Proceedings ... 1961/62]. Studia Filozoficzne, nr 2, 135-157, 1964.

Przezwyciężanie dogmatyzmu. [Rec. Havemann, Robert. Dialektik ohne Dogma?]. Studia Filozoficzne, nr 4, 77-109, 1965.

# dogmatyzm # dialektyka # komunizm #

Demon Laplace’owski i gatunek ludzki. Studia Filozoficzne, nr 4, 119-153, 1966.

# epistemologia # mechanicyzm # LAPLACE, Pierre-Simon #
TREŚĆ. 1. Epistemologia mechanistyczna. 2. Tradycja epistemologicznego optymizmu. 3. Homo sapiens a podmiot idealny.

Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 9-28. Warszawa, PWN, 1966.

# filozofia nauki #

"Uwagi do referatu p. Przełęckiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 69-71. Warszawa, PWN, 1966.
"Uwagi do referatów p. Giedymina i p. Mejbauma" w: tamże, 131-144.
"Hipotezy ontologiczne i orientacje ontologiczne" (fragment pracy pt. "Wokół sporu o determinizm") w: tamże, 223-242.
"Uwagi do referatu p. Krajewskiego" w: tamże, 246-249.
"Odpowiedź" w: tamże, 260-264.

# metodologia nauki # przedmiot teoretyczny # ontologia # sprawdzalność # falsyfikacja # filozofia a nauka #

Powołanie społeczne filozofii (IV narada redakcji pism filozoficznych i socjologicznych krajów socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 274-280, 1967.

Niektóre moralne problemy nauki. "Goliat" i "Julian Szpitalnik". Studia Filozoficzne, nr 3, 73-106, 1967.

# nauka a wartości # rozwój nauki # moralność #
TREŚĆ. 1. Dylematy "Geistowskie". 2. Poznawanie i wartościowanie. 3. Poznawanie i oddziaływanie.