INDEKS AUTORSKI

Jan Galarowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Psychiatria fenomenologiczna czyli sztuka rozumienia człowieka. [Rec. Berg, Jan Hendrik van der. Inne istnienie. Zasady psychopatologii fenomenologicznej]. Znak, nr 322-323, 641-653, 1981.

# psychiatria # fenomenologia #

Patologia miłości i woli. [Rec. May, Rollo. Miłość i wola]. Znak, nr 327, 1297-1306, 1981.

# kryzys cywilizacji #

W pogoni za wielkością. [Rec. Horney, Karen. Nerwica a rozwój człowieka - trudna droga do samorealizacji]. Znak, nr 330, 448-457, 1982.

Zarys fenomenologii świadomości u E. Husserla. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 105-128, 1982. Galarowicz, Jan.

# fenomenologia # świadomość # HUSSERL, Edmund #
TREŚĆ. 1. Zarys kultury europejskiej a fenomenologia Husserla jako walka o uratowanie człowieczeństwa. 2. Tylko redukcja transcendentalna umożliwia odsłonięcie świadomości czystej. 3. Absolutny byt czystej świadomości. 4. Procesowy charakter świadomości. 5. Jedność, indywidualność i irrealność świadomości. 6. Motywacja jako prawidłowość życia świadomego. 7. Noetyczno-noematyczna struktura aktu świadomości. a) Daty hyletyczne. b) Wyglądy. c) Intencjonalność. d) Noemat i sens przedmiotowy. 8. Świadomość transcendentalna jako źródło sensu.. Zagadnienie konstytucji. 9. Egologiczny charakter świadomości. Ja transcendentalne. 10. Uwaga końcowa.

U podstaw sporu Ingardena z Husserlem. (I) Spór o metodę. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 79-86, 1982.

# INGARDEN, Roman # HUSSERL, Edmund # redukcja transcendentalna # metodologia filozofii #
ABSTRAKT. Zrozumienie trwającego pół wieku sporu Ingardena z Husserlem wymaga wytropienia I rozważenia miejsc kluczowych dla tego sporu. Istnieje kilka takich miejsc. W niniejszym artykule, będącym I częścią większej całości, omawiam spór o metodę pozostawiając dyskusję wokół świadomości do II części pracy. Metodą podstawową dla Husserla jest redukcja transcendentalna, zaś dla Ingardena - ontologiczna analiza zawartości idei. Ingarden zarzuca Husserlowi m.in. niezbyt precyzyjne przeanalizowanie idei świadomości (skutkiem tego było - twierdzi Ingarden - uznanie jej za byt absolutny) oraz zbyt duże przywiązywanie przez niego wagi do redukcji transcendentalnej. Zasadniczy zarzut Husserla pod adresem Ingardena sprowadza się do tego, iż nie zrozumiał on sensu redukcji transcendentalnej. Czy zarzuty te są słuszne? Kto ma racę? Oto pytania i problemy, wokół których osnuta jest refleksja artykułu.

U podstaw sporu Ingardena z Husserlem: (II) Spór o świadomość. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 83-95, 1982.

# INGARDEN, Roman # HUSSERL, Edmund # świadomość #
ABSTRAKT. Głównym źródłem sporu Ingardena z Husserlem jest - jak sądzę, idąc w tym za Janem Szewczykiem - odmienne pojmowanie świadomości przez tych dwóch wielkich fenomenologów. Zadaniem artykułu jest przeanalizowanie problemów kluczowych w tym sporze o pojmowanie świadomości. Należą do nich: problem absolutnej świadomości, zagadnienie konstytucji genetycznej, spór o realność i rozciągłość świadomości, wreszcie problem dat hyletycznych, wyglądów i poematów. Zamiarem artykułu jest wskazać problemy, nieco je oświetlić, wytyczając w ten sposób drogę do dalszych badań. Prezentowany artykuł stanowi kontynuację pracy U podstaw sporu Ingardena z Husserlem: (I) Spór o metodę. Z kolei kontynuacją poniższego artykułu będzie inny, zatytułowany Wokół sporu Ingardena z Husserlem.

Rzetelna metoda dialektyczna. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-168, 1984.

# metodologia historii filozofii # dialektyka # interpretacja # hermeneutyka #
TREŚĆ. Artykuł prezentuje jedną z dróg badań historyczno-filozoficznych. Nazywam tę drogę rzetelną metodą dialektyczna. Choć ma ona wiele punktów wspólnych z metodą materialistyczno-dialektyczną, omówioną m.in. w książce Zbigniewa Kuderowicza Przegląd metod historii filozofii (Kraków 1978), to jednak stanowi jakość od niej odrębną. W pracy jedynie szkicuję zasadnicze poziomy i fazy tej metody. W metodzie tej eksponuję dwa momenty. Po pierwsze - wierną i twórczą interpretację tekstu. Po drugie - ukazanie znaczenia, konsekwencji i funkcjonowania interpretowanych poglądów filozoficznych w kulturze. Mój szkic ma charakter nie tyle oryginalno-odkrywczo-analityczny, ile przede wszystkim wprowadzająco-dydaktyczno-syntetyczny. Pragnie on wyjść naprzeciw tym, którzy stawiają pierwsze kroki na polu historii filozofii.

Wokół sporu Ingardena z Husserlem. Studia Filozoficzne, nr 8, 61-75, 1984.

# INGARDEN, Roman # HUSSERL, Edmund # idealizm # świadomość #
TREŚĆ. Prezentowany tekst jest kontynuacją moich badań nad sporem Romana Ingardena z Edmundem Husserlem. W artykule referuję fragment dyskusji, jaką wokół tego sporu prowadzą uczniowie Ingardena. Po stronie Ingardena staje m.in. Andrzej Półtawski broniąc jego tezy, że idealizm Husserla jest idealizmem metafizycznym. Z poglądem tym polemizuje m.in. Jan Szewczyk. Mój referat ma cztery części. Punktem wyjścia czynię zarzut, jaki Ingarden wysunął pod adresem Husserla przypisując mu metafizyczny idealizm. Po wtóre - rozpatruję stanowisko Półtawskiego. W trzeciej fazie zreferuję argumenty Szewczyka. Szkic zamkną uwagi, wynikające z moich dotychczasowych badań nad sporem Ingardena z Husserlem.

Zadomowić się w krainie wartości. [Rec. Wobec wartości. Hildebrand, Dietrich von. "Fundamentalne postawy moralne". 7-50. Tischner, Józef. "Etyka wartości i nadziei". 51-148. Paściak, Józef. "Dziesięć słów Boga". 149-180. Kłoczowski, Jan A. "Dekalog". 181-221]. Znak, nr 354-355, 801-814, 1984.

O godności serca. [Rec. Hildebrand, Dietrich von. Serce. Rozważania o uczuciowości ludzkiej i uczuciowości Boga-człowieka. Koźbiał, Jan (tłum.)]. Znak, nr 372, 120-127, 1985.

# uczucie #

Zbudować dom na skale. (Spotkanie Karola Wojtyły z mistyką św. Jana od Krzyża). Znak, nr 380-381, 67-90, 1986.

# WOJTYŁA, Karol # JAN od Krzyża, św. # humanizm #

W czasie marnym. [Rec. Neusch, Marcel. U źródeł współczesnego ateizmu. Sto lat dyskusji na temat Boga. Turowiczowa, Anna (tłum.)]. Znak, nr 380-381, 218-228, 1986.

Dlaczego dobrze jest czynić dobrze? [Rec. Seifert, Józef. Istota i motywacja moralnego działania. Frącz, S. (tłum.)]. Znak, nr 382, 87-94, 1986.

Filozofia Nicolai Hartmanna. [Rec. Galewicz, Włodzimierz. Nicolai Hartmann]. Znak, nr 402, 109-112, 1988.

Człowiek istotą "eks-centryczną". [Rec. Plessner, Helmuth. Pytanie o conditio humana. Wybór pism. Krasnodębski, Zdzisław (wybór, wstęp, tłum.), Łukasiewicz, Małgorzata (tłum.), Załuska, Andrzej (tłum.)]. Znak, nr 403, 103-106, 1988. Galarowicz, Jan.

# antropologia filozoficzna #

Duch pozbawiony mocy? [Rec. Scheler, Max. Pisma z antropologii filozoficznej i teorii wiedzy. Czerniak, S. i Węgrzecki, A. (tłum.)]. Znak, 405-406, 182-187, 1989.

Byt otwarty na Boga. [Rec. Mascall, Eric Lionel. Otwartość bytu. Teologia naturalna dzisiaj. Zalewski, Sylwester (tłum.)]. Znak, nr 408, 78-81, 1989.

# teologia naturalna #

U źródeł współczesnej myśli etycznej. [Rec. Brentano, Franz. O źródle poznania moralnego. Porębski, Czesław (tłum.)]. Znak, nr 409, 114-117, 1989.

# etyka #

Ingardenowskie wykłady z etyki. [Rec. Ingarden, Roman. Wykłady z etyki. Węgrzecki, Adam (wybór i oprac.)]. Znak, nr 412, 98-101, 1989.

Edyty Stein doktorat o wczuciu. [Rec. Stein, Edyta. O zagadnieniu wczucia. Gierulanka, D. i Gierula, Jerzy (tłum.). Kraków, Znak, 1988]. Znak, nr 416, 109-111, 1990.

Droga myślenia Martina Heideggera. [Rec. Baran, Bogdan. Saga Heideggera]. Znak, nr 421, 105-110, 1990.

Ja - bliźni - wspólnota (Karola Wojtyły teoria uczestnictwa). Studia Filozoficzne, nr 2-3, 159-169, 1990.

# WOJTYLA, Karol # uczestnictwo # ja-ty # antropologia filozoficzna #
ABSTRAKT. Filarami antropologii filozoficznej Karola Wojtyły są: koncepcja świadomości, filozofia wolności, teoria moralności oraz filozofia intersubiektywności (teoria uczestnictwa i filozofia miłości). W artykule rozważane są najważniejsze tezy teorii uczestnictwa: twierdzenie o ontologiczno-metafizycznym i epistemologiczno-metodologicznym prymacie podmiotowości osobowej przed intersubiektywnością oraz pogląd, według którego zdolność człowieka do uczestnictwa nie jest redukowalna do społecznej natury człowieka.

Teksty Filozoficzne. [Rec. serii wydawniczej]. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 343-345, 1990.

Odpowiedzialność i osoba. Próba analizy doświadczenia etycznego. Znak, nr 427, 64-74, 1990.

# etyka # odpowiedzialność # osoba #
TREŚĆ. 1. Etyka nauką o odpowiedzialności. 2. Świat wartości. 3. Człowiek jako sprawca dobra i zła moralnego. 4. Wolność jest samostanowieniem. 5. Odpowiedzialność spełnieniem wolności. 6. Dobro moralne. 7. Powinność - norma - prawda. 8. Norma personalistyczna. 9. Sumienie jako "głos" serca. 10. Wina - skrucha - przebaczenie. 11. Wina a tragedia.

Coś więcej niż "czysty pluralizm". [Rec. Bocheński, Józef Maria. Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozofii. Białecki, B. (tłum.)]. Znak, nr 422-423, 150-156, 1990.

Dobrze, że jesteś! [Rec. Ortega y Gasset, José. Szkice o miłości. Kamyszew, Krzysztof (tłum.)]. Znak, nr 424, 98-101, 1990.

Wprowadzenie do filozofii dla licealistów? [Rec. Anzenbacher, A. Wprowadzenie do filozofii. Zychowicz, Juliusz (tłum.)]. Znak, nr 427, 88-92, 1990.