INDEKS AUTORSKI

Bolesław Józef Gawecki (1889-1984)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pięćdziesiąt lat filozofii w Krakowie. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 26-37, 1948.

# filozofia polska #

Zygmunt Zawirski (1882-1948). [Wspomnienie]. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 436-443, 1948.

Władysław Heinrich (1869-1957). Ruch Filozoficzny, XVIII (1-3), 2-10, 1958.

O hipotezach w fizyce. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 147-156, 1958.

# hipoteza # metodologia fizyki #

Zarys realizmu ewolucyjnego. Studia Filozoficzne, nr 5, 81-100, 1958.

# epistemologia # poznanie # realizm #

Władysław Mieczysław Kozłowski (1858-1935). Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 146-150, 1959/1960.

"Realizm ewolucyjny" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 85-95. Warszawa, PWN, 1960.

# realizm # epistemologia # poznanie, poznawanie #

Władysław Mieczysław Kozłowski (1858-1935). Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1961.

# filozofia polska # KOZŁOWSKI, Władysław Mieczysław #
TREŚĆ. (A) Część pierwsza. I. Życie i działalność. II. Ważniejsze daty z życia W. M. Kozłowskiego. III. Literatura o W. M. Kozłowskim. (B) Część druga. I. Bibliografia prac W. M. Kozłowskiego. 1. Prace oryginalne (1-621). 2. Przekłady (622-642). 3. Redagowane czasopisma i wydawnictwa seryjne (643-648). II. Skorowidze. 1. Zestawienie chronologiczne. 2. Zestawienie podług działów (botanika, filozofia, historia, socjologia). 3. Wykaz skrótów oraz zestawienie artykułów i recenzji podług czasopism. III. Indeks nazwisk.

Przygotowanie do filozofii. Warszawa, Inst. Wyd. PAX, 1964.

# filozofia - podręczniki dla początkujących #
TREŚĆ. I. O potrzebie filozofii. II. O wyrażaniu myśli. III. Kryteria prawdziwości. IV. Pojęcie nauki. V. Metoda nauk przyrodniczych. VI. Metoda aksjomatyczna. Metody nauk humanistycznych. VII. O filozofii. VIII. Filozofia jako nauka o nauce. IX. Filozofia jako pogląd na świat. X. Skorowidz nazwisk i terminów.

Zgubna doktryna nietzscheańska. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-16, 1965.

# NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm # nadczłowiek # krytyka religii #
TREŚĆ. Nietzscheanizm - jego związek z życiem. 2. Pochodzenie Fryderyka Nietzschego i koleje życia. 2. Tło polityczne i kulturalne. 4. Zmaganie się wśród sprzeczności. 5. Walka z chrystianizmem i demokracją. 6. Wzmianka o innych poglądach Nietzschego. 7. Spaczona idea nadczłowieczeństwa.

Polscy pozytywiści. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-27, 1966. Gawecki, Bolesław J.

# filozofia polska # pozytywizm # empiryzm #
TREŚĆ. 1. Pozytywizm w Polsce. 2. Cechy charakterystyczne pozytywizmu. 3. Pozytywizm a empiryzm. 4. Pojęcie czystego doświadczenia. 5. Opis i wyjaśnienie. 6. Odrzucenie metafizyki. 7. Otaczający nas wszechświat a rzeczywistość. 8. Neopozytywizm.

Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego. Warszawa, PAX, 1967.

# światopogląd # realizm ewolucyjny # psychosomatyzm # perfekcjonizm # filozofia a nauka # działanie # rozwój # ontologia #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Wstęp. I. Typy teorii. II. Terminy ontologiczne. III. Terminy aksjologiczne. IV. Pojęcie nauki. V. Pojęcie filozofii. (C) Część pierwsza. Realizm ewolucyjny. I. Orientacja wstępna. II. Punkt wyjścia. III. Otoczenie. IV. Poznawanie otoczenia. V. Naukowy obraz świata. VI. Ewolucyjny punkt widzenia. VII. Względność wiedzy. (D) Część druga. Panpsychosomatyzm. I. Charakterystyka ogólna. II. Psychosomatyczne ośrodki energii. III. Dwie tendencje rozwojowe. IV. Ewolucja świata organicznego. V. Byt najwyższy. VI. Hierarchia bytów. (E) Część trzecia. Perfekcjonizm. I. Bierność i aktywność. II. Dążenie do szczęścia. III. Dążenie do doskonałości. IV. Konieczność i wolność. (F) Zakończenie. (G) Prace autora z zakresu filozofii.

[Głos w dyskusji nad artykułem Walicki, Andrzej. Historia filozofii polskiej jako przedmiot badań i jako problem kultury współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 105-118, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-164, 1969.

# filozofia polska #

Zagadnienie przyczynowości w fizyce. Warszawa, PAX. 1969.

# fizyka # przyczynowość # filozofia przyrody # determinizm # indeterminizm # kauzalizm # funkcjonalizm # historia nauki #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Wstęp. 1. Filozofia przyrodoznawstwa a filozofia przyrody. 2. Zasada przyczynowości i prawa przyczynowe. (C) Część pierwsza. Determinizm i indeterminizm. I. Pojęcia podstawowe. II. Determinizm ścisły. III. Determinizm statystyczny. IV. Indeterminizm w fizyce współczesnej. V. Konsekwencje filozoficzne indeterminizmu w fizyce współczesnej. (D) Część druga. Kauzalizm i funkcjonalizm. I. Postawienie zagadnienia. II. Analiza związków fizycznych. III. Rozwiązanie zagadnienia. (E) Cześć trzecia. Stosunek czasowy przyczyny i skutku. I. Stanowisko B. Russella. II. Teoria C. J. Ducasse`a. III. Teorie wprowadzające do związku przyczynowego cechę działania. IV. Definicja przyczyny fizycznej i związku przyczynowego w fizyce. V. Ciągłość i nieciągłość w naukowym opisie zjawisk. VI. Przewidywanie zjawisk przyszłych. (F) Część czwarta. Zarys historii pojęcia przyczynowości w fizyce. I. Okres pierwszy. II. Okres drugi. III. Okres trzeci. (G) Zakończenie. (H) Bibliografia. (I) Indeks osobowy. (J) Indeks rzeczowy. Stron 200.

Filozofia praktyczna J. M. Hoene Wrońskiego. Etyka, t. 9, 9-23, 1971.

# HOENE-WROŃSKI, Józef Maria # filozofia praktyczna # mesjanizm # moralność #
TREŚĆ. (A) Trzy pytania Kanta. Trudność przedstawienia poglądów etycznych Wrońskiego. Zakres "filozofii praktycznej". (B) Życie Wrońskiego. Jego zamierzenia i usiłowania reformatorskie. (C) Charakter filozofii absolutnej. Teoria i technia. Absolut i prawo tworzenia. (D) Cele ostateczne. Rozwój ludzkości. Cztery okresy początkowe i epoka przejściowa. Ratunek w uzgodnieniu polityki z moralnością. (E) Postulat narodzenia się na nowo. Autocréation. (F) Kierunek rozwoju. Mesjanizm. Wolność człowieka. (G) Chrystianizm Wrońskiego. Prawa moralne i prawa mesjaniczne. Stworzenie absolutne ludzkości. (H) Antyrewolucyjność Wrońskiego. Ciało kierownicze. Człowiek twórcą nowej rzeczywistości. (I) Osobowość Wrońskiego. (J) Dodatek.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 248-252, 1984. Gawecki, Bolesław J.

# filozofia polska # autobiogram #