INDEKS AUTORSKI

Alfred Gawroński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W poszukiwaniu sensu słowa. Znak, nr 236, 213-223, 1974.

# język # sens #
TREŚĆ. * Czy może istnieć język idealny? * Słowa a jęki. * Od Arystotelesa do Wittgensteina - dzieje urzekającej koncepcji. * Fakty a hipotezy. * Między egocentryzmem a danym nam światem. * Język - rozdroże i synteza. * Kilka uwag aktualnych.

Język a filozofia: dialog czy monolog? Znak, nr 237, 351-360, 1974.

# język # filozofia # błędy filozoficzne #

Język a filozofia (2). Zwycięstwa i klęski strukturalizmu. Znak, nr 244, 1349-1365, 1974.

# język # filozofia # strukturalizm #

Język a filozofia (3). Między świadomością a światem. Znak, nr 248, 195-208, 1975.

# język # świadomość #

Chomsky - odkrycie racjonalnych układów w świadomości człowieka. Znak, nr 252, 738-764, 1975.

# CHOMSKY, Noam # racjonalność # językoznawstwo # twórczość #
TREŚĆ. I. Rola językoznawstwa w kulturze naszego stulecia. II. Wobec teorii informacji, behawioryzmu i strukturalizmu. III. Twórczy charakter języka. IV. Język - prostota odkrywająca złożoność. V. Powierzchnia i głębia - czym są dwa poziomy w języku? VI. Dwoista struktura języka. Problem języka poetyckiego. VII. Między racjonalizmem a niby-sensem. VIII. Gramatyka uniwersalna. Co jest człowiekowi wrodzone? IX. Podsumowanie.

Pochwała filozofii lingwistycznej. Znak, nr 276, 648-660, 1977.

# filozofia lingwistyczna / języka potocznego # zdrowy rozsądek #

John Austin. Znak, nr 276, 661-667, 1977.

Peter Thomas Geach. Znak, nr 276, 709, 1977.

Druga filozofia Wittgensteina. Znak, nr 276, 713-725, 1977.

# WITTGENSTEIN, Ludwig #

O filozofii lingwistycznej - odpowiedź pani Hannie Rosnerowej. Znak, nr 294, 1494-1522, 1978.

# filozofia lingwistyczna # filozofia współczesna #
TREŚĆ. I. Dlaczego interesuję się filozofią lingwistyczną. II. O metodzie. III. O terminologii. IV. Rola Ayera i neopozytywizmu. V. Podział świata na strefy filozoficzne. VI. Franko-centryzm i germano-centryzm dzisiejszej filozofii polskiej. VII. Filozofia lingwistyczna a fenomenologia. VIII. Sprawa Heideggera. IX Konkluzje.

Między myślą a językiem. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 45-59, 1979.

# język # myśl, myślenie #

Spór o logikę formalną. Rekonstrukcja czy wyjaśnienie języka zastanego? Znak, nr 317, 1478-1495, 1980. Gawroński, Alfred.

# filozofia analityczna # logiczna teoria języka # filozofia lingwistyczna #

Psychologizm a zasada relewancji w semantyce. Studia Filozoficzne, nr 5, 47-53, 1984.

# psychologizm # semantyka # relewancja # KOTARBIŃSKI, Tadeusz #
ABSTRAKT. Autor ocenia tezy semantyczne prof. Tadeusza Kotarbińskiego jako skrajnie psychologistyczne - Kotarbiński uważa, że główną funkcją języka jest wyrażenie przeżyć i informowanie innych o własnych przeżyciach. Taka koncepcja języka przewija się - w formie bardziej umiarkowanej - w tekstach wielu polskich filozofów analitycznych. Natomiast rzadko się ją spotyka w filozofii analitycznej anglojęzycznej. Jako alternatywę wobec koncepcji psychologistycznych autor proponuje interpretację aktów mowy opartą na modalności lub presupozycji ich relewancji.

Tomizm egzystencjalny wobec nowych badań lingwistyczno-filozoficznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 25-43, 1987. Gawroński, Alfred.

# tomizm # lingwistyka # filozofia języka #
TREŚĆ. 1. Analiza zdań a gramatyki transformacyjne. 2. Teoria Gilsona czasownika "być". 3. Znaczenie konkretne i abstrakcyjne tego samego słowa. 4. Wadliwość podziału funkcji czasownika "być" na łącznikowe i egzystencjalne. 5. Opozycja statyczność-dynamiczność. 6. Funkcja łącznikowa, prawdziwościowa, egzystencjalna i ich wzajemne powiązania. 7. Jedność systemowa różnych funkcji czasownika "być". 8. Czy można o czymś orzekać nieistnienie. 9. Element statyczny podstawą wszelkiej ontologii.