INDEKS AUTORSKI

Tomasz Gizbert-Studnicki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Stwierdzenie jako akt mowy. Studia Filozoficzne, nr 3, 84-97, 1973.

# akty mowy # filozofia języka # stwierdzenie #
TREŚĆ. Podstawą niniejszych rozważań jest teoria aktów mowy. Przez teorię katów mowy rozumiem tu zbiór twierdzeń będących rezultatem pewnego, charakterystycznego dla jednego z nurtów współczesnej filozofii lingwistycznej, sposobu ujęcia języka. Pomijam zagadnienie czy ten zbiór twierdzeń jest dostatecznie rozwinięty, by go określić mianem teorii. Cechą wyróżniającą ten sposób ujęcia jest spojrzenie na język jako na zespół pewnego rodzaju działań człowieka. Wybór tego sposobu ujęcia w niniejszej pracy nie jest podyktowany przekonaniem, że jest on "najlepszy" czy "jedynie słuszny" a zatem, że obraz języka, będący rezultatem innego spojrzenia jest "spaczony" czy "fałszywy". Wybór ten podyktowany jest wyłącznie tym, że wybrane ujęcie pozwala powiedzieć o przedmiocie badania coś więcej ponad to, co przynoszą inne ujęcia.

Czym nie są wypowiedzi performatywne. [Polemika z: Grodziński, E. Wypowiedzi performatywne. Z aktualnych zagadnień filozofii języka]. Studia Filozoficzne, nr 8, 121-129, 1980.

# performatywy # filozofia języka #

Koncepcje "natury rzeczy" w zachodnioniemieckiej filozofii prawa. Etyka, t. 19, 133-155, 1981. Gizbert-Studnicki, Tomasz.

# filozofia prawa # RADBRUCH, Gustav # filozofia niemiecka # prawo naturalne (w etyce, życiu społecznym etc.) #

Teoria prawa, filozofia języka, lingwistyka. Studia Filozoficzna, nr 2-3, 67-81, 1985. Gizbert-Studnicki, Tomasz.

# prawoznawstwo # filozofia języka # metodologia nauk prawnych # lingwistyka #
ABSTRAKT. Celem artykułu jest zbadanie relacji zachodzących pomiędzy teorią prawa a filozofią języka. W teorii prawa znajdują swój refleks podstawowe kontrowersje filozofii języka. Najważniejsza z nich to kontrowersja pomiędzy formalizmem a deskrypcjonizmem. Autor omawia wpływ tej kontrowersji na teorię prawa. Związki pomiędzy teorią prawa a językoznawstwem są natomiast słabe. Autor rozważa możliwość wykorzystania metod współczesnej teorii transformacyjnej języka do rozstrzygnięcia problemów teoretyczno-prawnych.