INDEKS AUTORSKI

Mieczysław Gogacz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O przedmiocie metafizyki w XII w. (Z historii stosunku metafizyki do mistyki na tle zagadnienia odmian neoplatonizmu). Roczniki Filozoficzne, 5(3), 61-77, 1955/1957.

# metafizyka # mistyka # neoplatonizm #

Z problematyki badań nad recepcją tomaszowego ujęcia bytu w tomizmie średniowiecznym. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 19-37, 1955/1957.

# byt # tomizm # metodologia filozofii #

Mistyka a poznanie Boga. Znak, nr 59, 588-608, 1959.

# mistycyzm # Bóg # poznanie #

Czy według Henryka z Gandawy jest możliwe poznanie czystej prawdy bez pomocy oświecenia. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 161-171, 1960.

# poznanie # prawda # HENRYK z Gandawy # iluminacja #

Należy pozostać w krainie filozofów. [Polemika z: Wilkanowicz, S. i Grzegorczyk, A.]. Znak, nr 82, 557-562, 1961.

Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1961.

# dowody na istnienie Boga # prawda # ANZELM z Canterbury, św. # HENRYK z Gandawy # teologia apofatyczna # doświadczenie mistyczne # filozofia średniowieczna #
TREŚĆ. (A) Przedmowa. (B) Ratio Anselmi. Problem interpretacji ontologicznego dowodu Anzelma z Canterbury. (a) Wstęp. I. Dotychczasowe interpretacje dowodu. 1. Główne typy interpretacji do 1934. 2. Twórcze interpretacje dowodu po 1934. 3. Zestawienie wniosków rozdziału. II. Próba nowej interpretacji dowodu. 1. Perspektywa nowej interpretacji. 2. Metoda negacji. 3. Poznanie istnienia. 4. Wnioski rozdziału przygotowujące formułę interpretacji. 5. Formuła proponowanej interpretacji. III. Zagadnienia związane z interpretacją. 1. Związki we wczesnym średniowieczu między metafizyką a mistyką. 2. Metafizyka czasów Anzelma. 3. Zagadnienie insipiens (teoria pojęć powszechnych, akcenty platońskie w dowodzie i spór dialektyków z teologami). 4. Związki z Augustynem. (b) Zakończenie. (c) Résumé. (d) Bibliografia. (C) Możliwość poznania czystej prawdy bez pomocy oświecenia boskiego według Henryka z Gandawy. (a) Wprowadzenie. 1. Określenie problemu. 2. Omówienie tekstów. I. Analiza tekstów. 1. O poznaniu w ogóle. 2. O samodzielności poznania ludzkiego. 3. Zestawienie wniosków. II. Literatura problemu. 1. Stanowisko autorów współczesnych. 2. Stanowisko Dunsa Szkota. (b) Zakończenie. (c) Appendix: Próba zredagowania dowodu istnienia Boga na podstawie teorii u Henryka związku rzeczy z ideą wzorczą. (d) Résumé. (e) Nota bibliograficzna. (D) Wnioski ogólne.

Współczesne interpretacje tomizmu. Znak, nr 113, 1339-1353, 1963.

# tomizm # filozofia katolicka #

O nowszych badaniach dowodu ontologicznego Anzelma z Canterbury. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 103-111, 1963.

# ANZELM z Canterbury, św. # dowody na istnienie Boga #

Zagadnienie wolności woli w marksizmie. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 65-75, 1964.

# wolna wola # marksizm #

Tomaszowa teoria intelektu i jej filozoficzne konsekwencje. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 21-32, 1965.

# TOMASZ z Akwinu, św. # intelekt # teoria poznania # DESCARTES, René #

O typach metafizyki średniowiecznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-54, 1967.

# metafizyka # filozofia średniowieczna # neoplatonizm # arystotelizm #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Wprowadzenie historyczne. 3. Istotne cechy średniowiecznego neoplatonizmu. a) Różnice między klasycznym i średniowiecznym neoplatonizmem. b) Zagadnienie podobieństwa rzeczy do Boga i symbolizm średniowieczny na przykładzie ujęć Anzelma z Canterbury, Ryszarda ze Świętego Wiktora i Henryka z Gandawy. c) Teoria bytu w neoplatonizmie średniowiecznym. 4. Istotne cechy średniowiecznego arystotelizmu. 5. Tak zwany platonizm średniowieczny. 6. Problem typów metafizyki średniowiecznej. 7. Odmiany średniowiecznej metafizyki neoplatońskiej i arystotelesowskiej. 8. Zestawienie wniosków artykułu. 9. Zakończenie.

Próba teorii natury intelektu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 137-167, 1967.

# intelekt # TOMASZ z Akwinu, św. #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Wprowadzenie historyczne. a) Dominujące dziś prądy umysłowe. b) Teorie jednego intelektu. 3. krótkie zestawienie tomistycznych twierdzeń o dwu w człowieku intelektach. 4. Różnica między duszą i intelektami w ujęciu Tomasza z Akwinu. 5.Czynniki konstytutywne intelektów. a) Przypadłościowe istnienie intelektów. b) Treść istoty intelektów. c) Powiązanie intelektów z duszą. 6. Zestawienie czynników natury intelektów. 7. Trudności wynikające z zarysowanej teorii (i analogiczne poznanie intelektów). 8. Zakończenie.

O właściwe rozumienie filozofii Proklosa. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 89-110, 1967.

# PROKLOS # przyczyna pierwsza # dobro #
TREŚĆ. 1. Problematyka filozoficzna w wybranych tekstach "Elementów teologii". (a) O przyczynie. (b) O nieruchomym i "per se" ruchomym początku lub przyczynie. (c) Bliższe omówienie problematyki omówionych tekstów. 2. Tendencje i konsekwencje filozofii Proklosa.

Termin "existentia" w komentarzu Tomasza z Akwinu do "Liber de causis". Roczniki Filozoficzne, 15(1), 93-104, 1968.

# TOMASZ z Akwinu, św. # istnienie #

Z dziejów historii filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 177-190, 1968.

# filozofia polska # filozofia katolicka # historia filozofii #

Ontyczne wyznaczniki wolności woli ludzkiej według marksizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-20, 1968.

# wolna wola # marksizm # determinanty człowieka #
TREŚĆ. I. Natura wolności woli. II. Próba podziału ontycznych wyznaczników wolności woli. III. Ontyczne wyznaczniki wewnętrzne. 1. Poznawanie przyrody. 2. Deterministyczna zależność woli ludzkiej od konieczności przyrodniczych i społecznych. a) Immanentna niedokładność teorii. b) Zagadnienie odpowiedzialności. 3. Rozwój historyczny. IV. Ontyczne wyznaczniki zewnętrzne. 1. Świadomość. 2. Przyroda. V. Zestawienie ontycznych wyznaczników wolności woli.

Wielkość i tragizm Pascala. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 277-282, 1969.

# PASCAL, Blaise #

Filozofia chrześcijańska w Polsce Odrodzonej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 49-79, 1969.

# filozofia chrześcijańska # filozofia polska # tomizm #
TREŚĆ. I. Uwagi wstępne. 1. Wyróżnienie okresów. 2. Sytuacja filozofii chrześcijańskiej przed r. 1918. 3. Określenie filozofii chrześcijańskiej i tomizm. II. Lata 1918-1939. 1. Okres recepcji ujęć Zachodu. 2. Twórcze asymilacje. a) Koło Krakowskie. b) Środowisko "Verbum". c) Badania księdza K. Michalskiego. III. Lata 1939-1968. 1. Światopoglądowa funkcja tomizmu. 2. Tomizm do roku 1952. 3. Rozwój tomizmu po roku 1952. a) Narastanie samodzielnych badań na KUL. b) Osiągnięcia w zakresie historii filozofii. c) Metafizyka M. A. Krąpca. d) Logika wraz z metodologią nauk. e) Narastanie samodzielnych badań na ATK. 4. Tomizm jednym z najczynniejszych ugrupowań filozoficznych w Polsce. 5. Inne odmiany filozofii chrześcijańskiej. 6. Zakończenie. 7. Wykaz ważniejszych polskich publikacji o dziejach filozofii chrześcijańskiej w Polsce Odrodzonej.

Egzystencjalne rozumienie duszy ludzkiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-28, 1970.

# dusza ludzka # problem psychofizyczny #
TREŚĆ. I. Teorie filozoficzne modyfikujące nasze rozumienie człowieka. II. Ontyczna struktura człowieka. III. Problematyka związków duszy z ciałem. 1. Ontyczny status ciała ludzkiego. 2. Problem jednostkowości duszy. a) Dusza ludzka bez ciała powinna stać się duszą ogólną. b) Zagadnienie nieśmiertelności duszy. c) Commensuratio animae ad hoc corpus. d) Intelekt możnościowy zasadą jednostkującą formę w duszy ludzkiej, ciało jest zasadą wnoszącą szczegółowość. IV. Wnioski w postaci dowodu nieśmiertelności duszy. V. Dusza ludzka a dusze zwierząt i roślin. VI. Tomizm i filozofia podmiotu.

Problem teorii osoby (wstępny zarys trudności). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 47-67, 1971.

# osoba # Bóg #
TREŚĆ. I. Wprowadzenie. II. Substancjalistyczna teoria osoby. 1. Ujęcie Boecjusza. 2. Ujęcie Tomasza z Akwinu. III. Relacjonistyczna teoria osoby. 1. Relacyjna teoria osoby w ujęciu M. A. Krąpca. a) Osoba ludzka. b) Bóg osobowy. 2. Relacyjna teoria osoby w ujęciu K. Rahnera. IV. Platonizm jako intuicja teologii. 5. Dygresja teologiczna dla uzyskania wniosków filozoficznych. VI. Sugestie filozofii pozasubstancjalistycznych. VII. Braki i perspektywy teorii osoby. VIII. Zakończenie.

Próba poszukiwania koncepcji filozofii redaktorów "Słownika Filozofów". Roczniki Filozoficzne, 20(1), 123-127, 1972.

# filozofia #

Pokój jest konsekwencją mądrości. Studia Filozoficzne, nr 5, 28-35, 1972.

# pokój # społeczna rola filozofii # mądrość #

Średniowiecze i mediewiści. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 141-152, 1972.

# średniowiecze # mediocentryzm # katolicyzm #
TREŚĆ. 1. Sposób operowania erudycją. 2. Struktura argumentacji. 3. Twierdzenia powtórzone. 4. Własne opinie autora artykułu. 5. Terminologia. 6. Czy teza artykułu została udowodniona?

Problem filozofii Kopernika. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 141-164, 1973.

# KOPERNIK, Mikołaj # filozofia a nauka #
TREŚĆ. 1. Zagadnienie związków Kopernika z filozofią. 1.1. Pogląd L. Birkenmajera. 1.2. Uwagi do ujęć L. Birkenmajera. 1.3. Pogląd A. Birkenmajera. 1.4. Uwagi do ujęć A. Birkenmajera. 2. Sposoby dojścia do metafizycznej warstwy ujęć w "De revolutionibus". 2.1. Zagadnienie harmonii wszechświata. 2.1.1. Uwagi o układzie materiału w I księdze. 2.1.2. Harmonia równa się pięknu. 2.2. Problem kulistości wszechświata. 2.3. Tworzywo wszechświata. 2.4. Filozoficzne aspekty relacji woda-ziemia. 3. Wnioski rozważań.

Propozycja tomistycznej formuły relacjonistycznej teorii osoby. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-31, 1974.

# osoba # tomizm #
TREŚĆ. 1. Jak nie należy formułować relacjonistycznej teorii osoby. 2. Zespół zagadnień wyjściowych dla relacjonistycznej koncepcji osoby na terenie tomizmu. 3. Konstytuowanie się w istniejącym bycie jego transcendentaliów. 4. Refleksja nad istnieniem bytów przygodnych. 5. Przyczyna sprawcza jako osoba. 6. Ujęcie osoby od strony transcendentalnych własności bytu. 7. Zakończenie.

Czym zajmuje się filozofia. [Polemika z: Tischner, Józef. Świadectwo filozofii]. Znak, nr 243, 1150-1158, 1974.

# filozofia # tomizm # wartość #

Panorama aktualnych ujęć Boga i człowieka. [Rec. Aby poznać Boga i człowieka. T. I. O Bogu dziś. T. II. O człowieku dziś. Bejze, B. (red.)]. Znak, nr 252, 784-794, 1975.

Ku prawdzie o człowieku. [Polemika z: Winid, B. i Tischner, J]. Znak, nr 259, 108-113, 1976.

# istnienie #

Dostojeństwo filozofii. (Historia filozofii w wersji Władysława Tatarkiewicza). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-20, 1977.

# historia filozofii # TATARKIEWICZ, Władysław #
TREŚĆ. 1. Stosowane przez Wł. Tatarkiewicza sposoby prezentacji historii filozofii. a) Uwagi o recepcji jego historii filozofii. b) Zasady kompozycji wykładu historii filozofii. 2. Koncepcja filozofii w dziele Wł. Tatarkiewicza.

Zło i dobro. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 21-41, 1978.

# dobro # zło #
TREŚĆ. I. Natura i geneza dobra i zła. 1. Przekonania potoczne. 2. Pierwsza refleksja metodologiczna. 3. Ujęcie metafizyczne. 4. Ujęcie aksjologiczne. II. Granice zła. III. Przeobrażenia zła i dobra. IV. Druga refleksja metodologiczna i wnioski.

Filozofia jako wyrażone rozumienie realności. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 113-120, 1979.

# filozofia # realność #
TREŚĆ. 1. Podział aktualnych koncepcji filozofii. 2. Zagadnienie związku człowieka z realnością. 3. Faktyczne uwarunkowania koncepcji filozofii.

Z filozofii poezji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 233-238, 1979.

# poezja #

Humanizacja kultury. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 231-134, 1979.

# kultura # humanizacja #

Pochwała filozofii Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 213-214, 1980.

# ARYSTOTELES #

Gilson i filozofia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 134-144, 1980.

# GILSON, Étienne Henry # filozofia średniowieczna # filozofia chrześcijańska #
TREŚĆ. 1. Geniusz w dziedzinie filozofii. 2. Kilka danych biograficznych jako charakterystyka filozoficznego dzieła. 3. Pogląd na filozofię średniowieczną. 4. Koncepcja filozofii chrześcijańskiej. 5. Jego metafizyka. 6. Blaski i cienie filozoficznego dzieła.

Uwagi do tematu wartości. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 200-209, 1981.

# wartość # aksjologia #

Nauczanie uniwersyteckie. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 235-248, 1981.

# uniwersytet # TOMASZ z Akwinu, św. #

Człowiek i wspólnota w Defensor pacis Marsyliusza z Padwy. (Problem niekonsekwencji w awerroizmie jako arystotelizmie neoplatonizującym). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 57-68, 1981.

# MARSYLIUSZ z Padwy # wspólnota # człowiek # awerroizm #
TREŚĆ. 1. Erudycja przygotowująca do analizy tekstu. 2. Tezy Marsyliusza z Padwy. a) Teoria człowieka. b) Teoria wspólnoty. c) Aspekty teorii wspólnoty nie rozwinięte w tekście Defensor pacis.

Aspekty teorii wspólnoty nie rozwinięte w tekście Defensor pacis. Sens życia i wspólnota. Studia Filozoficzne, nr 4, 109-114, 1981.

# sens życia # wspólnota #

Człowiek i jego relacje. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 185-198, 1981.

# człowiek # działanie # tomizm # stosunki międzyludzkie #
TREŚĆ. 1. Człowiek jako suma swych działań. 2. Człowiek jako podmiot swych działań. 3. Cechy i odmiany tomizmu. 4. Tomistyczne ujęcie człowieka jako istniejącego bytu jednostkowego. 5. Relacje osobowe. 6. Metanoja i humanizm. 7. Filozoficznie ujęta etyka.

Awicenna i ważniejsze interpretacje jego teorii istnienia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 129-151, 1982.

# AWICENNA / Ibn Sina # istnienie # metafizyka #
TREŚĆ. 1. Ważniejsze tezy filozoficzne Awicenny i Tomasza z Akwinu uwyraźniające tendencje we współczesnej metafizyce. 2. Droga myśli Awicenny do współczesności. 3. Teoria istnienia w tekstach Awicenny według E. Gilsona, A. M. Goichon i badań prowadzonych w ATK. a) Wersja E. Gilsona. b) Wersja A. M. Goichon. c) Badania prowadzone w ATK. 4. Tendencje filozofii Awicenny jako reguły tworzonej dziś metafizyki.

Wartości osobowe w kulturze. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 203-212, 1982.

# kultura # wartość # osoba #
TREŚĆ. Aksjologiczne i metafizyczne ujęcie relacji między wartościami i kulturą. a) Aksjologiczne ujęcie wartości. b) Metafizyczne ujęcie wartości. 2. Bytowa pozycja wartości osobowych. a) Analiza koncepcji. b) Identyfikacja wartości osobowych. c) Konsekwencje spełniania wartości osobowych. 3. Posługiwanie się kulturą dla wspomagania w trwaniu relacji osobowych.

Prawdziwy świat człowieka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-51, 1983.

# człowiek # myślenie # stosunki międzyludzkie #
TREŚĆ. I. Myślenie wartościujące. II. Myślenie identyfikujące. 1. Źródła idealizmu. 2. Źródła realizmu. a)Myślenie relacjami. b) Myślenie substancjami. III. Relacje uobecniające.

Nie arystotelizm, lecz tomizm (próba polemiki z o. I. M. Bocheńskim). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 167-170, 1983.

# tomizm # arystotelizm #

Dialog dydaktyczny w szkole wyższej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 235-246, 1983.

# uniwersytet # dydaktyka # dialog #
TREŚĆ. 1. Uwyraźnienie treści tematu. 2. Określenie dydaktyki uniwersyteckiej. 3. Scharakteryzowanie uniwersytetu. 4. Próba zidentyfikowania dialogu. 5. Związki dialogu z dydaktyką.

Filozoficzne rozważania o rozpaczy i nadziei. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 151-182, 1983.

# rozpacz # nadzieja # sens życia #
TREŚĆ. I. Proces rozpaczy. 1. Poczucie zagrożenia. 2. Utrata celu życia. 3. Wygasanie motywów samoobrony. II. Budowanie nadziei (nie poddawanie się rozpaczy). 1. Przezwyciężenie poczucia zagrożenia. 2. Obrona przed utratą sensu życia. 3. Ożywanie motywów samoobrony. 4. Dopowiedzenie.

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 4,373-379, 1984.

# filozofia polska # autobiogram #

"Przewrót kopernikański" św. Tomasza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 113-121, 1984.

# TOMASZ z Akwinu, św. # indywidua # metodologia filozofii #
TREŚĆ. 1. Kto naprawdę dokonał przewrotu w filozofii? 2. Filozofia przed św. Tomaszem: dominowanie tematu relacji. 3. Propozycje filozoficzne św. Tomasza: dominowanie tematu wewnętrznej zawartości bytów jednostkowych. 4. Kantowskie wyjaśnienie poznania. 5. Natura "przewrotu kopernikańskiego".

Osoba i kultura. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-90, 1986.

# osoba # kultura # wytwórczość #
TREŚĆ. 1. Relacje do osób i relacje do wytworów. 2. Kultura jako species zmysłowa i umysłowa wyrażonej wiedzy. 3. Neoplatonizm metafizyką wytworów i kultury. 4. Teoria species i teoria verbum cordis. 5. Osoba jako akt istnienia i intelektualność istoty. 6. Pryncypia wyboru działań chroniących osoby.

Akt istnienia (ipsum esse) według tomizmu konsekwentnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 25-39, 1986.

# istnienie # tomizm # byt #
TREŚĆ. I. Wprowadzenie historyczne. 1. Rozumienie esse. a) Esse jako realność i byt. b) Esse jako istnienie. 2. Współczesne odmiany tomizmu. II. Analiza esse jako aktu istnienia. 1. Akt istnienia sam w sobie jako wewnętrzna współprzyczyna bytu. 2. Akt istnienia w odniesieniu do innych współprzyczyn bytu. 3. Akt istnienia urealniający i aktualizujący swą istotę jako skutek swych działań. 4. Stwarzanie i podtrzymywanie w istnieniu. 5. Typy aktów istnienia. III. Akt istnienia ujęty strukturalnie i genetycznie (summarum). 1. Ujęcie strukturalne. 2. Ujęcie genetyczne.

Metody metafizyki. Ujęcie z pozycji przedmiotu metafizyki, jej struktury oraz poznania bytu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 45-64, 1987.

# metafizyka # metodologia filozofii # byt #
TREŚĆ. I. Przedmiot wyznacza metodę. II. Metoda identyfikacji pryncypiów bytu. 1. Struktura metody. 2. Geneza metody jako ujętego skutku spotkania bytu z intelektem. a) Poziom mowy serca. b) Poziom mowy wewnętrznej i zewnętrznej. III. Problem struktury metafizyki. 1. Wyodrębnienie nauk. 2. Kolejność zdań w metafizyce. 3. Metody porządkowania wiedzy.

Elementy tomistycznej teorii serca. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 229-235, 1987.

# TOMASZ z Akwinu, św. # WOJTYŁA, Karol # serce #
TREŚĆ. 1. Uwagi o potocznych pojęciach serca. 2. Pogląd Dietricha von Hildebranda. 3. Serce w ujęciu Jana Pawła II. 4. Serce i słowo serca w ujęciu św. Tomasza z Akwinu. 5. Zestawienie ujęcia św. Tomasza z ujęciem Jana Pawła II. 6. Ustalenie rozumienia serca człowieka. 7. Dopowiedzenie.

Prawda podstawą etyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 229-233, 1987.

# etyka # prawda #
TREŚĆ. 1. Prawda doprowadza do dobra. 2. Dobro wyznacza etykę.

Bóg i mowa serca. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 91-100, 1988.

# Bóg # intelekt # serce # mistycyzm #
TREŚĆ. 1. Różnice między intellectio i ratiocinatio. 2. Skutki słowa serca. a) Powodowanie postępowania. b) Powiązanie się relacjami istnieniowymi z bytem oddziałującym pryncypiami swej istoty na intelekt możnościowy. c) Wyzwalanie się kontemplacji, naturalnej religii i metafizyki. 3. Zestawienie wydarzeń, które w poziomie mowy serca dotyczą Boga. 4. Dopowiedzenie na temat doświadczenia mistycznego. 5. Raz jeszcze wnioski.

Doświadczenie mistyczne na tle odmian widzenia Boga w związku z "Das Sehen Gottes" Mikołaja z Kuzy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 191-194, 1988.

# NICOLAUS Cusanus # mistycyzm # Bóg #

Filozoficzna identyfikacja godności osoby. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 191-207, 1989.

# osoba # antropologia filozoficzna # godność #
TREŚĆ. 1. Analiza historyczna. a) Kilka uwag o ujęciach teologicznych. b) Kilka ilustrujących problem ujęć filozoficznych. 2. Analiza heurystyczna. a) Wyniki analizy historycznej. b) Poszukiwanie wewnętrznych pryncypiów godności osoby. c) Dopowiedzenia i wnioski filozoficznej analizy heurystycznej.

Sumienie, kontemplacja, mądrość (z problematyki podstaw etyki). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 65-71, 1989. Gogacz, Mieczysław.

# etyka # godność # osoba # sumienie #
TREŚĆ. 1. Charakter pryncypiów postępowania. 2. Uwagi o godności osób. 3. Relacje osobowe i wartości. 4. Związki między pryncypiami postępowania.

Filozoficzne ujęcie śmierci. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 223-237, 1989/1990.

# śmierć # egzystencjalizm # tomizm #
TREŚĆ. I. Konieczność precyzyjnego określenia śmierci. II. Heideggeryzujące ujęcie śmierci. 1. Pogląd L. Borosa. 2. Pogląd K. Rahnera. 3. Pośrednia krytyka ujęć Borosa i Rahnera w poglądach J. Ratzingera. III. Tomistyczne analizy śmierci. 1. Teza M. A. Krąpca. 2. Teza J. Piepera. 3. Myśl św. Tomasza. IV. Podsumowanie i dopowiedzenia.

Myśl św. Tomasza drogą do poznania prawdy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 145-152, 1990. Gogacz, Mieczysław.

# TOMASZ z Akwinu, św. # prawda # wiara a wiedza #